Overijssel: inzet schaapskuddes afhankelijk van aanbestedingsbeleid terreinbeheerders – Aanbestedingsnieuws

Overijssel: inzet schaapskuddes afhankelijk van aanbestedingsbeleid terreinbeheerders

Ook Overijssel vindt het van belang om schaapskuddes in te zetten op natuurterreinen. In antwoord op vragen van Overijsselse Statenleden in hoeverre het aanbestedingsbeleid daartoe in de weg staat, antwoordt de gedeputeerde dat de inzet van schaapskuddes een verantwoordelijkheid is van de terreinbeheerder. Of er schaapskuddes zullen worden ingezet hangt dus af van het door de terreinbeheerder gevoerde aanbestedingsbeleid.

Op de vraag van de Statenleden of men bekend is met de noodkreet van schapenherders over het voortbestaan van bijzondere kuddes, antwoordt Gedeputeerde Bijleveld dat er overleg is tussen diverse overheden en de schapenherders. “Op 16 maart 2017 heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden. Deelnemers aan 04.04.2017 dat overleg zijn provincies, het ministerie van EZ, Gilde van traditionele schaapsherders, Kenmerk terreinbeheerders en Alterra.”

©ZaZ 2015

Voor de inzet van schaapskuddes worden de terreinbeheerders ondersteund met een subsidie.  “Deze subsidie is geregeld via de landelijk afgestemde Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), binnen de afspraken van het Natuurpact. De vergoedingen binnen de SNL zijn gebaseerd op standaardkostprijzen per beheertype die in overleg met de terreinbeheerders zijn bepaald; Vervolgens is de terreinbeheer verantwoordelijk voor de wijze waarop het beheer plaatsvindt.” Op die subsidie verstrekt de provincie Overijssel een toeslag van €56.000 voor kuddes in het Haaksbergerveen en de Borkeld.

Voor natuurgebieden Wierdense Veld, Bergvennen, Springendal/Dal van de Mosbeek, Vecht/Beneden-Regge en Boetelerveld  is voor een periode van 6 jaar een bedrag van EUR 1,2 miljoen beschikbaar. Mogelijk volgen nog meer gebieden waar gekozen wordt voor de inzet van een gescheperde schaapskudde, afhankelijk van de gebiedsuitwerkingen.

Het is afhankelijk van het aanbestedingsbeleid van de terreinbeheerders of de inzet van een schaapskudde via een aanbesteding plaatsvindt. Deze aanpak binnen de ontwikkelopgave geeft ook invulling aan de motie Rutten van 9 november 2016.

In die aangenomen motie is statenlid Rutten (CDA Overijssel) met SGP, VVD, D66, 50 Plus en PVV van mening dat “het waar mogelijk en gewenst is, deze vorm van natuurbeheer een permanent karakter moet krijgen, de continuïteit van de schaapskuddes beter geborgd wordt door meerjarige aanbesteding” en verzoekt GS Overijssel “om het gesprek aan te gaan met betrokken partijen over:
•een langere pachtduur bij verpachting om de continuïteit beter te borgen
• permanente aanwezigheid van schaapskuddes en waar mogelijk in te zetten als biologisch natuurbeheer, waaronder op de Sallandse Heuvelrug en Buursezand.”

De motie voor een “gesprek” is in elk geval dus wel gevoerd. Of met een subsidieregeling de schapen ontsnappen aan de aanbestedende terreinbeheerder, hangt ervan af. Terreinbeheerders die niet onder het subsidiebeleid vallen zijn nog steeds verplicht aan te besteden. Er is een dunne grens tussen wanneer subsidie mag worden verstrekt en wanneer moet worden aanbesteed.

Als er sprake is van een overeenkomst onder bezwarende titel, tussen een aanbestedingsplichtige dienst en een ondernemer, voor de uitvoering van werken, de levering van producten of het verlenen van diensten, dan moet worden aanbesteed. Als dat niet zo is, is er sprake van een subsidie. Als de subsidie wordt verleend, zonder bezwarende titel, is het maar de vraag, of de subsidie daadwerkelijk wordt aangewend voor het beoogde doel. Als het wordt aanbesteed, verdwijnt de sturing op resultaat onder het aanbestedingsbeginsel van gelijke behandeling en moeten schaapsherders dus op TenderNed inschrijven met een concurrerende prijs.

Zie voor het leerstuk wanneer subsidie mag worden verstrekt en wanneer moet worden aanbesteed:

https://www.pianoo.nl/over-pianoo/vakgroepen/vakgroep-aanbestedingsrecht/visie-8-subsidie-of-overheidsopdracht

Zie ook:Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Bron: Overijssel, Brief Gedeputeerde A.B. Bijleveld aan Provinciale Staten, dd. 4 april 2017, kenmerk: 2017/0107694

Zie ook de s(ch)oap van Schaapherder Westra uit Leeuwarden en de Leeuwardense aanbesteding voor schaapskuddes:

Wethouder Douwstra: heeft aanbesteden schaapherders nut?

Herder Westra wordt onderaannemer bij winnaar aanbesteding

Motie intrekken aanbesteding schapenherder verworpen om toekomstige juridische procedures

Leeuwarder schapen naar de slacht na verliezen aanbesteding

Online Petitie tegen slacht schapen na aanbesteding

Kamervragen over aanbesteden en de toekomst voor schapenherders

Leeuwarder schapen naar de slacht na verliezen aanbesteding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *