Integraal kindcentrum Leeuwarden en nieuwbouw speciaal onderwijs It Twaluk – Aanbestedingsnieuws

Integraal kindcentrum Leeuwarden en nieuwbouw speciaal onderwijs It Twaluk

Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van speciaal onderwijs (SO) school It Twalûk en het kinderdagcentrum (KDC) De Vlieger in Leeuwarden Voor dit project zijn SO Fryslân en Alliade bouwheer voor hun eigen gebouwdeel en zullen
partijen dus ook per bouwheer een (deel)opdracht krijgen na eventuele gunning. SO Fryslân
treedt op als penvoerder voor deze aanbestedingsprocedure.

Het gebouw is één bouwwerk met één bouwlaag welke verdeeld is over twee gebouwdelen met een totaal bruto vloeroppervlak van circa 3.053 m2. Onderverdeeld in circa 1.577 m2 t.b.v. KDC De Vlieger en circa 1.476 m2 t.b.v. SO It Twalûk.

©Stichting SOF 2024

Voor de SO-afdeling van de school (V)SO It Twalûk (SO Fryslân) en kinderdagcentrum De Vlieger (Alliade Jeugdzorg) staat vervangende nieuwbouw op het programma. Het project betreft de nieuwbouw voor de SO-afdeling van de school (V)SO It Twalûk (van SO Fryslân) en kinderdagcentrum De Vlieger (van Alliade jeugdzorg).

De aanbestedingsprocedure geschiedt volgens de niet-openbare procedure, waarbij het werk wordt aanbesteed in twee percelen (zie hoofdstuk 3). In fase 1, de selectiefase, worden aan de hand van deze selectieleidraad, per perceel, de meest gekwalificeerde gegadigden geselecteerd. Na beoordeling van de aanmeldingen, op basis van de door de aanbesteder geformuleerde uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria, worden per perceel maximaal vijf gegadigden. Deze partijen worden in fase 2, de gunningfase uitgenodigd om op basis van het bestek en bijlagen een inschrijving te doen. Gesplitst per opdrachtgever/gebouwdeel.
Aan de inschrijver met de laagste prijs per perceel zal het werk per opdrachtgever worden gegund. Fase 1 zal geheel schriftelijk verlopen.

Ten aanzien van de aanbestedingsprocedure wordt de aanbesteder geadviseerd door een selectiecommissie. Deze selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Alliade en vertegenwoordigers vanuit SO Fryslân. Ondersteund door een externe projectmanager van Project- en Bouwmanagement Giezen B.V

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad, 24 april 2024

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/334244

Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites https://so-fryslan.nl/organisatie/ en
https://www.alliade.nl/over-alliade/organisatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *