Marktconsultatie deelauto’s Leidschendam-Voorburg

De Gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt of het gebruik van deelauto’s onder haar inwoners verder kan worden gestimuleerd. Dit om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van de gemeente, maar ook (vooral) om de parkeerdruk te verlagen in het centrum van Leidschendam. Hiervoor neemt de gemeente een aantal stappen: een animopeiling onder inwoners; een marktconsultatie en hierop […]

Marktconsultatie Inburgering regio 071

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Katwijk, Noordwijk en HLT zijn van plan om binnenkort één of meerdere opdrachten te publiceren voor de inkoop van inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet per januari 2021. Deze marktconsultatie is bedoeld om bij partijen in het veld die ervaring hebben met het begeleiden van inburgeringsplichtigen op te halen […]

Behoud en herstel van hoogveenbossen

De Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE) heeft de heraanbesteding geplaatst van de op 4 september 2019 wegens procedurele fouten van de opdrachtgever beëindigde aanbesteding. (Tenderned kenmerk 228401) De aanbestedingsleidraad, de planning in de opdrachtomschrijving en de termijnen in de aankondiging zijn gewijzigd.Andere documenten zijn ongewijzigd gebleven.  In de leidraad is de inleiding en hoofdstuk 3.1 aangepast. […]

Marktconsultatie afvalwaterzuivering Haarlem

Het doel van deze marktconsultatie is primair te achterhalen wat de laatste stand der techniek is op het gebied van afvalwaterzuiveringstechniek, secundair om te komen tot een uitwisseling van gedachten en ideeën over hoe de AWZI van de toekomst er uit moet zien, met de kennis en uitdagingen van nu. Door gemalen te plaatsen, dijken te […]

On­der­zoek mogelijk zon­ne­park stort­plaats Mont­fort

Op initiatief van Coöperatie Duurzaam Roerdalen wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een zonnepark van zo’n 20 hectare op de vuilstortplaats langs de A73 in Montfort, gemeente Roerdalen. Eigenaar Attero gaat met de gemeente Roerdalen, de provincie Limburg en Coöperatie Duurzaam Roerdalen samen onderzoeken of de aanleg daarvan in 2021 kan gaan starten. […]

Circulair zakendoen in Drenthe

Na een vliegende start in 2017 blijft het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) groeien. Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor dit succesvolle innovatiecluster de komende vier jaar met 1,6 miljoen euro te ondersteunen. Met deze hulp van de provincie én met de reeds ontwikkelde producten kan NICE in de komende jaren minimaal acht nieuwe innovatietrajecten […]

Aanbesteding Noord-Willemskanaal (Gr) gestaakt

De aanbesteding voor voorbelasting en kadewerk aan het Groningse Noord-Willemskanaal is gestopt i.v.m. de problematiek/onduidelijkheid omtrent PFAS-houdende grond. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Een definitief kader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie kan nu nog niet worden opgesteld omdat […]

Amsterdam is vol

Amsterdam is vol onder het maaiveld. Daarom houdt de gemeente in samenspraak met koplopergemeenten een marktconsultatie. Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen in de stad, grote ondergrondse vuilcontainers, uitrol van het 5G-netwerk; allemaal belangrijke ontwikkelingen waarvoor de komende jaren de Nederlandse straten open moeten. De impact op […]

“Ondernemers willen liever Aanbestedingsautoriteit dan Aanbestedingskamer”

De brancheverenigingen Aannemersfederatie Nederland en MKB INfra hebben een brandbrief gestuurd naar de staatssecretaris Mona Keijzer over de rechtsbescherming bij aanbesteden. Ondernemers willen opdrachten, meer dan rechtsbescherming. Uit angst voor het verlies aan opdrachten als gevolg van reputatieschade, klagen ondernemers niet. Daarom moet een onafhankelijk toezichthouder ervoor zorgen dat ondernemers tijdig en anoniem kunnen klagen. Dat […]

Onderhoud parkeerautomaten Den Haag aanbesteed

De gemeente Den Haag heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten in de stad. Het gaat hierbij om circa 1700 automaten die momenteel beheerd worden door Citytec. De bedoeling is om met één partij een contract af te sluiten van 4 jaar, met twee optionele verlengingen van 2 jaar. Op […]

Instorting dak AZ geen belemmering voor Heerenveen

Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant krijgt sportstad Heerenveen 6700 zonnepanelen op het dak. Onder sportstad Heerenveen valt ook het Abe Lenstra stadion dat zonnepanelen op het dak aan de lange zijden krijgt. De opdracht is onderhands gegund aan het Heerenveense Zonel Energy. De sportstad directeur Bleeker zegt in de krant dat hij blij […]

Eindhoven niet alleen grenzeloos naïef maar vooral ook hardleers

De gemeente Eindhoven heeft een aanbesteding geplaatst voor het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het geven van uitvoering aan de Social Impact Bond Jongvolwassenen. Deze social impact bond-constructie kenmerkt zich door een samenwerkingsverband tussen financieringsorganisaties, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Eindhoven die samen de complexe maatschappelijke problematiek aanpakken. Kern van de methodiek is dat […]