Vervangen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Walterboscomplex en Quintax te Apeldoorn

Een taak van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is het instandhouden van het Rijksvastgoed. Met meerjarige uitvoeringsprogramma’s wordt het reguliere beheer en onderhoud geprogrammeerd. Het doel van deze uitvoeringsprogramma’s is het kwaliteitsniveau te behouden gedurende de resterende levens- en/ of gebruiksduur van het Rijksvastgoed. Eén van deze uitvoeringsprogramma’s is gericht op het Walterboscomplex (WBC) en Quintax (Q) te Apeldoorn. Dit zijn twee […]

Nieuwe kademuur Oiltanking Havenbedrijf Amsterdam

In het Amsterdamse havengebied is het Havenbedrijf Amsterdam van plan om een kade uitbreiding voor Oiltanking te realiseren op het voormalige Steenkorrel terrein. De kade uitbreiding bestaat uit de volgende onderdelen: – een hoofdkade lengte ca. 160 m voor het afmeren van zeeschepen. – een vleugelwand lengte ca. 40 m aan de noordzijde van de hoofdkade. – […]

Ontwerpen en uitvoeren van dijkversterking Marken

Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, te Utrecht een Europese aanbesteding voor het verlenen van een opdracht volgens de concurrentiegerichte dialoog overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehouden. Marken is een voormalig eiland in het Markermeer. Sinds 1957 is Marken via een dijk met het […]

Aannemer nieuwbouw districtskantoor Politie Walcheren Middelburg

Op basis van de landelijke herindeling van de districten binnen de Politie, zal de Politie een nieuw districtskantoor in Middelburg gaan realiseren. Deze locatie zal tevens meerdere vestigingen in Middelburg gaan vervangen.Het districtskantoor zal gebouwd worden aan de Althoornweg 2 te Middelburg op een perceel van ca. 14.000 m2 groot. Het pand is ca. 7000 m2 groot, heeft […]

Veiligheidsregio NHN wil nieuwe brandweerkazerne

Er moet een nieuwe brandweerkazerne komen in Dirkshorn, voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. “De brandweergarage in Dirkshorn voldoet niet meer aan de eisen en kan niet geschikt worden gemaakt.”, zo stelt een raadsvoorstel dat in oktober moet worden behandeld door de gemeenteraad van Schagen. Het plan is dat met een gefaseerde aanbesteding te doen, voorafgaand aan een […]

Marktconsultatie baggeren Oostelijke Vechtplassen provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen delen van vijf Loosdrechtse plassen en delen van de Drecht te baggeren inclusief het realiseren en beheren van het hiertoe benodigde baggerdepot. Het beoogde resultaat van dit project is de bevaarbaarheid van de plassen te verbeteren tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 NAP) op de locaties zoals […]

Herinrichting Kortenhoefsedijk gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren gaat de Kortenhoefsedijk herinrichten. Het betreft het deel van de Vreelandseweg  tot de Kattenbrug. Enkele uitgangspunten voor de herinrichting zijn: Veiligheid en doorstroming van verkeer. Verkeersgeleidende maatregelen die passen bij het karakter van de dijk. Ruimtelijke karakter van de dijk versterken. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – het verwijderen van riolering, […]

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om […]

Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te ‘s-Hertogenbosch

Goed onderwijs draagt bij aan het welzijn van jongeren en aan de ontwikkeling van talent. Goede huisvesting kan dit ondersteunen. Het schoolbestuur ATO Scholenkring en de gemeente hebben daarom het voornemen om een nieuw integraal Kindcentrum aan de Oosterplas te bouwen. In dit nieuwe centrum worden de fusieschool Aquamarijn en Oberon, de kinderopvang en een sportzaal ondergebracht. Het […]

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw brandweerkazerne te Almere Poort

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever per perceel (vier percelen) een aannemingsovereenkomst sluiten met één opdrachtnemer. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen de realisatiewerkzaamheden voor een nieuwe brandweerkazerne in Almere Poort. Deze kazerne zal de oude kazerne in Almere Stad vervangen. De te selecteren Opdrachtnemer(s) is / worden verantwoordelijk voor de realisatie […]

Renoveren hefdeuren en geleidingen van een spuikoker Cleveringsluizen

Waterschap Noorderzijlvest heeft een aanbesteding geplaatst voor  het renoveren van hefdeuren en geleidingen van een spuikoker van de Cleveringsluizen. De 12 spuikokers van de Cleveringsluizen in de Lauwerzeedijk zijn na een gebruik van tientallen jaren toe aan groot onderhoud. Tot nu toe zijn de geleidingen en afdichtingen van 7 spuikokers aangepakt. Onderhavige aanbesteding betreft het onderhoud aan een […]

Engineer & Construct nieuwbouw ‘De Duinvlinder’ Almere

De gemeente Almere wil als aanbestedende dienst en opdrachtgever een ‘Engineer&Construct’ overeenkomst sluiten met één marktpartij. Het werk, de opdracht en daarbij horende werkzaamheden betreffen (het Technisch- en Uitvoeringsgereed (TO-UO)) ontwerp (vanaf het door opdrachtgever aangeboden Definitief Ontwerp)- en uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de basisschool + gymzaal De Duinvlinder. De te selecteren marktpartij wordt integraal verantwoordelijk voor de […]