In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht – Aanbestedingsnieuws

In hoeverre is de openbare aanbesteding sociaal domein verplicht

Bron: Wikipedia

Op de vraag “Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is?” van de Kamerleden van D66 Bergkamp en Raemakers, antwoordt de Minister, dat dit niet verplcht is en dat het er maar van afhangt of het subsidiekader het meest geschikt is. Boven de €750.000 moet het vereenvoudigd worden aanbesteed en verder staat het de opdrachtgever vrij.

“Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend hulpaanbod om aan de wettelijke taken in het sociale domein te kunnen voldoen. Een openbare aanbesteding in het sociale domein is niet per definitie en in alle gevallen verplicht. Per geval zal het verschillen of sprake is van een te subsidiëren activiteit of een aan te besteden overheidsopdracht. Het door de gemeente beoogde resultaat bepaalt of het inkoopkader of het subsidiekader het meest geschikte instrument is om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Ligt het initiatief voor de opdracht bij de gemeente, worden er marktconforme vergoedingen betaald en is de opdrachtgever ook de begunstigde van de geleverde prestaties, dan is er sprake van een overheidsopdracht. Bij een overheidsopdracht zijn de prestaties wederkerig en in rechte afdwingbaar.

“Voor overheidsopdrachten boven de € 750.000 geldt in het sociale domein een vereenvoudigd aanbestedingsregime. Volgens het vereenvoudigde regime moet de opdracht openbaar worden aangekondigd en zo concurrentie worden toegepast. Voor het overige is een opdrachtgever geheel vrij om de procedure zelf in te richten zolang het transparantiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel maar worden nageleefd.

“Naarmate de gemeente meer zeggenschap over de invulling van de prestatie heeft of wil, zal er sprake zijn van een opdracht. Niet alleen de geijkte aanbieders kunnen reageren op een aangekondigde opdracht, maar ook andere en/of nieuwe partijen kunnen zich melden.”

Het staat je dus vrij om te doen, ook al komt het er in de praktijk op neer dat je het dan altijd moet doen, terwijl je het nooit echt goed kan doen. Het moet, maar het kan niet. Moet het dan wel, of moet het dan niet? En had het achteraf dan gemoeten? Daar kun je dan lang over debatteren met elkaar.

De D66 kamerleden vragen dan ook, of staatssecretaris Van Rijn dat wenselijk vindt. Van Rijn vindt dat ook niet wenselijk. Daarom komt er een werkgroep met onder meer de VNG en PIANOo.

Onduidelijkheid over het al dan niet verplicht aanbesteden is volgens de staatssecretaris “inderdaad niet wenselijk.” Daaro is op 7 maart 2017 een brede werkgroep opgericht. Deze “Werkgroep aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015” bestaat uit deelnemers van gemeenten, branches/aanbieders, VNG en Rijk (VWS, VenJ, PIANOo). De werkgroep richt zich met name op:

  • Duiding van het instrument aanbesteding in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015,
  • Het uitdragen van goed bruikbare werkwijzen voor aanbesteding in het sociaal domein,
  • Een principiële verkenning in hoeverre aanbesteden voor alle voorzieningen onder de Jeugdwet en de Wmo 2015 als passend wordt beschouwd en wat dat voor de toekomst zou kunnen betekenen,
  • Het optimaal benutten van het Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein van PIANOo (het expertisecentrum aanbesteden, van het Ministerie van Economische Zaken).

Verder is PIANOo sinds maart 2017, op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door het Rijk, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) ingeschakeld om vanuit de behoefte van gemeenten gerichte ondersteuning te bieden in het sociaal domein.

Zie eerder:

D66 stelt ook al kamervragen over aanbesteden in de zorg

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg

Stolwijk: Aanbestedingswet maar helemaal afschaffen

3A3: Aanbestedingsregels intrinsiek onuitvoerbaar

EZ was al in 2013 op de hoogte van aanbestedingsspook sociaal domein

Minister Kamp: probleem zit in de toepassing aanbestedingsregels

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *