Van Rijn gaat gemeenten beter voorlichten over CGD en raamovereenkomsten sociaal domein – Aanbestedingsnieuws

Van Rijn gaat gemeenten beter voorlichten over CGD en raamovereenkomsten sociaal domein

In antwoord op kamervragen van de SP over het mislukken van de decentralisatie van de jeugdzorg, stelt van Rijn dat het aanbesteden van jeugdzorg niet te voorkomen is. “Ten aanzien van aanbestedingen heb ik in het algemeen overleg van 23 februari al aangegeven dat het hier om Europese regelgeving gaat die ik niet direct kan beïnvloeden.” Aanbesteden moet nu eenmaal van de Europese wetgever en daar kan hij ook niks aan doen. Van Rijn gaat gemeenten wel beter voorlichten.

Tijdens het algemeen overleg van 23 februari is de gewijzigde motie van de leden Ypma (PvdA) en Keijzer (CDA) over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen (t.v.v. Kamerstuk 31 839, nr. 562) aangenomen (Kamerstuk 31 839, nr. 569). De strekking van deze moties is dat de regering gemeenten moet ondersteunen bij het inkopen met een concurrentiegerichte dialoog (CGD) of via raamovereenomsten, gelet op het ontbreken van marktwerking in het domein jeugdzorg.

Fragment Voorlichting Pianoo Sociaal Domein

“verzoekt de regering, samen met de VNG en aanbieders duidelijkheid en ondersteuning te verschaffen over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen en over de vereenvoudigde procedure bij aanbestedingen”

Van Rijn antwoordt, dat hiertoe, naast het Kennis- en Ontwikkelcentrum Inkoop Sociaal Domein dat bij PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van EZ, wordt ingericht, er ook een regieteam zal worden ingesteld om aan deze motie uitvoering te geven.

Op de vraag of Van Rijn erkent dat de decentralisatie van jeudzorg mislukt is, antwoordt van Rijn dat de decentralisatie pas sinds 2015 aan de gang is.

De decentralisatie is pas sinds 2015 van kracht. In 2015 stond het overgangsrecht en zorgcontinuiteit centraal. Door onder meer de Transitie Autoriteit jeugd is geconstateerd dat er geen kinderen tussen wal en schip zijn gevallen. De transformatie begint op gang te komen. Het is niet realistisch te veronderstellen dat een majeure operatie als de decentralisatie van de Jeugdwet binnen een tijdsbestek van twee jaar volledig tot zijn recht komt.

Desalniettemin doe ik er alles aan, om de transformatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Een eerste beeld over de Jeugdwet, verwacht in ik begin 2018, als de tussenevaluatie over Jeugdwet verschijnt.

Bron: Aanhangsel Handelingen 2016/17, 1598

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *