Kamervragen over verlenging Twaz en aanbesteden ambulancezorg – Aanbestedingsnieuws

Kamervragen over verlenging Twaz en aanbesteden ambulancezorg

Er is een Tijdelijke Wet Ambulance Zorg, de zogeheten Twaz. Die is in het leven geroepen om ambulancezorg aan te merken als dienst van algemeen economisch belang. Hiermee wordt voorkomen dat ambulances via een aanbesteding worden ingekocht. Vergelijkbare regelingen zijn er ook voor onder meer woningcorporaties. Die Tijdelijke regeling loopt af, en de regering is niet voornemens die te verlengen in 2020. Dat zou vooralsnog aanbesteden van ambulances inhouden. Met de verlenging van de Twaz heeft de regering ervoor gekozen in elk geval vooralsnog geen inhoudelijke wijzigingen in de ordening van de ambulancezorg door te voeren.

Over het voornemen van marktwerking in de ambulancezorg is dan ook onrust. Als de Twaz komt te vervallen moet er definitief worden gekozen voor een marktordening, of er moet worden aanbesteed en zo ja door wie. De Tweede Kamer stelt er vragen over aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de uitwerking van een definitieve regeling vindt er een onderzoek plaats, naar de mogelijke aanbestedingsvormen. De verschillende varianten worden onder andere getoetst op: hogere kwaliteit van ambulancezorg, betere samenwerking, snellere gegevensoverdracht en een stevigere borging van de positie van patiënten. Er wordt ook gekeken naar de optie dat planbare mobiele zorg los wordt gekoppeld van niet planbare acute mobiele zorg. Dit levert zoveel mogelijk informatie voor een nieuw kabinet om een goede afgewogen keuze te maken over een nieuwe ordening. De planning is, zo stelt de PvdA-fractie, dat het onderzoek in juni 2017 is afgerond en dan aan de Kamer zal worden toegezonden.

Bron: Wikicommons Ambulance Haaglanden AlfvanBeem https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambulance_Haaglanden_unit_15-114,_Mercedes_at_Delft,_The_Netherlands_pic2.JPG

Leden van de SP-fractie vragen of de regering bereid is met deze verlenging van de Twaz een eerste stap te zetten richting minder marktwerking, door te erkennen dat aanbestedingen onder regie van de zorgverzekeraars ongewenst zijn. De leden van de SP-fractie vragen ook, welke Europeesrechtelijke gevolgen het zou hebben gehad indien de Twaz wederom vijf jaar zou worden verlengd. Zij vragen of de regering dit heeft laten toetsen. Zo ja, door wie en wat was hiervan het resultaat? Zo nee, is de regering bereid dit alsnog te doen? Voorts willen de leden weten of de regering mogelijke claims van partijen als Falck vreest of dat zij het gevaar loopt door Europa op de vingers getikt te worden.

Ook het CDA wil onrust voorkomen in de ambulancezorg. Zij vragen waarom het Zorginstituut nu nog aan de slag is met het vaststellen van een Kwaliteitskader Spoedzorg, terwijl al jaren bekend is dat de Twaz per 1 januari 2018 zou aflopen. De leden van de CDA-fractie vragen dan ook, of een besluit van een volgende regering in het najaar van 2017 niet al te ambitieus is. Ook vragen ze een nadere toelichting waarom een definitieve ordening niet verantwoord kan worden vormgegeven zolang de landelijke meldkamerfunctie niet definitief is ingericht.

De regering laat op dit moment ook onderzoek uitvoeren naar een groot aantal mogelijke scenario’s, naar aanleiding van de motie Wolbert. De scenario’s die de leden van de CDA-fractie noemen – marktwerking via aanbesteding door de Minister van VWS, publieke uitvoering, per regio, uitvoering via het traumacentrum en marktwerking en aanbesteding via zorgverzekeraars – behoren tot de mogelijke scenario’s die in het onderzoek worden meegenomen.

Voorts vragen de leden van de CDA-fractie of het niet beter zou zijn om de wet met meer dan twee jaar te verlengen, zodat de kans kleiner wordt dat er opnieuw uitstel zal moeten komen waardoor de onrust en onzekerheid alleen maar groter worden.

Bron: Kamerstukken 2016/17, 34623, nr. 7 dd. 11 april 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *