Zaltbommel houdt aanbesteding voor reconstructie van de Steenweg – Aanbestedingsnieuws

Zaltbommel houdt aanbesteding voor reconstructie van de Steenweg

Zaltbommel heeft een aanbesteding geplaatst voor een wegreconstructie met de verwijdering van stobben en het inzaaien van de berm inbegrepen. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Steenweg tussen de Havendijk, de Gamerschedijk en
de Van Heemstraweg alsmede aan de Beersteeg te Zaltbommel. Aanbestedingsnieuws viel op dat de aanbestedingsleidraad veel vrijwaringen bevat alsmede een verkennend onderzoek naar asbest. Op een deel van de Steenweg bevond zich een stortlocatie, zie ook het kaartfragment hiernaast:

Fragment uit historisch vooronderzoek seenweg bijlage 06 aanbestedingsdocumentatie

Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat de Steenweg tot ca. 1977 een weg is geweest met aangrenzende landerijen, weilanden, boomgaarden en enkele woningen. In de navolgende periode is de locatie ontwikkeld
waarbij woningen en andere bebouwing is gerealiseerd.
De Steenweg zelf is al vanaf 1850 aanwezig en is waarschijnlijk door de jaren heen opgehoogd, heringericht en is later verhard met asfalt. Het kaartmateriaal is weergeven in bijlage 3.

Het verkennend bodemonderzoek meldt de uitslag van verschillende proefboringen, meest opvallend:

Ter plaatse van deellocatie 2 (Steenweg – noordoostzijde) is in zowel de puinhoudende zandige bovengrond
(AM03) als in de puinhoudende laag (AM06) analytisch asbest aangetoond. In de grond is sprake van een
overschrijding van een gewogen gehalte asbest van 50 mg/kgds, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. In de
puinlaag wordt de norm voor nader onderzoek niet overschreden.

De inschrijvingen worden als volgt beoordeeld:

– Eerst wordt elke inschrijving gecontroleerd op compleetheid van de aangeleverde stukken.
– Vervolgens wordt van elke inschrijving gecontroleerd of deze voldoet aan de vormvereisten,
uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen voor zover deze zijn opgenomen in deze
aanbestedingsleidraad en andere voor deze aanbesteding relevante stukken.
– Tot slot wordt bepaald, welke geldige inschrijving de economisch meest voordelige
inschrijving heeft gedaan.
Indien op enig moment blijkt dat een inschrijving niet voldoet of niet volledig is, dan zal deze
inschrijving ter zijde worden gelegd en niet in de verdere beoordeling worden meegenomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen van wegmeubilair zoals afzetpalen, wegwijzers en verkeersborden;
– het rooien van stobben;
– het opbreken dan wel frezen van teerhoudende en teervrije asfaltverhardingen;
– het verwijderen van funderingen;
– het verwijderen van betonstraatstenen, straatbakstenen en betontegels van rijbanen,
inritten en voetpaden;
– het uitvoeren van grondwerk t.b.v. cunetten voor aanpassen rijbanen, rotondes, fiets- en
voetpaden en hellingbaan;
– het leveren en aanbrengen van funderingen voor aanpassen rijbanen, rotondes, fiets- en
voetpaden;
– het leveren en aanbrengen van diverse kantopsluitingen voor rijbanen, rotondes,
verkeersgeleiders en fiets- en voetpaden;
– het leveren en aanbrengen van gewapende en ongewapende betonverhardingen in de
rammelstroken van rotondes en in verkeersgeleiders;
– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen van rotondes en aansluitende wegen;
– het leveren en aanbrengen van geluidsreducerende asfaltverhardingen t.b.v. gedeelten
rijbaan Steenweg;
– het leveren en aanbrengen van rode asfaltverharding t.b.v. fietspaden;
– het (her)straten van betonstraatstenen en straatbakstenen van rijbanen, parkeerstroken en
inritten;
– het straten van natuursteenkeien in het kruisingsvlak Gamerschedijk;
– het straten van betontegels in voetpaden en inritten;
– het aanbrengen van diverse markeringen op rijbanen, rotondes en fiets- en voetpaden;
– het leveren en plaatsen van divers wegmeubilair (afzetpalen, hekwerken, verkeersborden,
wegwijzers, etc.);
– het afwerken en inzaaien van bermen.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/333866

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *