Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep Eindhoven

©ZaZ 2016

Het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep bestond uit een gebouwdeel uit 1986 (golfslagbad, buitenbad en 3 doelgroepenbaden) en een gebouwdeel uit 2005 (het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met een 50 meter wedstrijdbad, een springbad en een 50 meter trainingsbad. Het project “Omvorming Tongelreep” richt zich op het gebouwdeel uit 1986. Op 31 mei 2016 heeft Eindhoven besloten om het golfslagbad en het buitenbad van het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep te sluiten. Dit besluit komt voort uit een afspraak in het coalitieakkoord 2014-2018:

“Om zwemmen voor alle Eindhovenaren toegankelijk te houden wordt het recreatiegedeelte van de Tongelreep omgevormd naar een gezinsbad zoals het ir. Ottenbad. We beëindigen de investeringen in het golfslagbad en stoppen met het in de lucht houden van een gemeentelijk ‘waterpretpark’.”

Op 6 september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad gesloten. Op 28 januari 2020 heeft de gemeenteraad van Eindhoven een nieuw besluit genomen betreffende het project “Omvorming Tongelreep”. De kernpunten van dit besluit zijn:

 •     Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet;
 •     College krijgt mandaat om binnen de gestelde investerings- en exploitatievolumes optimalisaties toe te passen;
 •     Huidige gebruikers van Tongelreep moeten intensief worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

In het voorjaar van 2020 zijn drie varianten voor het badenconcept ontwikkeld. Voor deze varianten is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek was dat variant 3+ het best past binnen de in het raadsbesluit gestelde kaders.

Op de locatie van het huidige golfslagbad, de doelgroepenbaden en de buitenbaden (met lig- en speelweide) heeft het college de ambitie uitgesproken om een nieuwe overdekte zwemaccommodatie te realiseren. De realisatie van deze zwemaccommodatie onderstreept de ‘sport en beweegvisie ‘ (2016-2020) van de gemeente Eindhoven en geeft hiermee onder andere een impuls aan de (binnen)sportbeoefening.

Projectdefinitie (variant 3+)

De gemeente Eindhoven wil met de nieuwbouw van deze zwemaccommodatie het zwemmen voor alle Eindhovenaren weer toegankelijk maken. Gemeente Eindhoven heeft daartoe een bouwopgave gedefinieerd. De bouwopgave is als volgt te omschrijven:

 • Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met bijbehorende ruimten blijft ongewijzigd bestaan en blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ongehinderd in gebruik;
 • Het bestaande reactiveringsbad, instructiebad en 25 meter bad komen te vervallen en worden op een andere wijze in de nieuwe accommodatie teruggebracht. Deze baden blijven tijdens de nieuwbouw van de nieuwe zwemaccommodatie in gebruik. Afhankelijk van het ontwerp ontstaat hierdoor mogelijk een fasering in het ontwerp en in de uitvoering;
 • Het bestaande recreatiebad ‘De Tongelreep’ met bijbehorende kleedaccommodatie en nevenruimten komt te vervallen en wordt op een andere wijze in de nieuwe accommodatie teruggebracht;
 • De bestaande buitenbaden komen te vervallen en het buitenwater wordt op een andere wijze bij de nieuwe accommodatie teruggebracht;
 • Het gebouw van TopSupport is eigendom van gemeente Eindhoven en wordt verhuurd. Dit gebouw is deels afhankelijk van installatievoorzieningen uit het bestaande recreatiebassin. Hiervoor moeten in het ontwerp voorzieningen worden opgenomen. Daarnaast is het gebouw van TopSupport deels verbonden met het recreatiebad. In het ontwerp moet het gebouw van TopSupport een opzichzelfstaand gebouw worden;
 • Kantoorruimten voor de afdeling sport van de gemeente Eindhoven worden in de nieuwe accommodatie opgenomen;

    Door bovengenoemde maatregelen ontstaat ruimte voor een nieuwe zwemaccommodatie.Deze nieuwe zwemaccommodatie bestaat uit:

Overdekt:

 •  Instructiebad met een wateroppervlakte van 10×15 m2;
 •  25 meter bad met een wateroppervlakte van 12,5×25 m2 (trainingsfaciliteit);
 •  Sportbad met een wateroppervlakte van 21×50 m2 (trainingsfaciliteit);
 •  Recreatiebad/ gezinsbad:
 •  Recreatiebassin met een wateroppervlakte van ca. 200 m2;
 •  Peuter/kleuterbassin met een wateroppervlakte van ca. 150 m2;
 •  Whirlpool;
 •  Wildwaterbaan;
 •  Familieglijbaan;
 •  Grote glijbaan (met landingsbad);

Niet overdekt:

 •  Spraypark;
 •  Lig- en speelweide.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven. De aanbestedende dienst zoekt een contractpartij voor ontwerp en architectonische adviesdiensten. De aanbestedende dienst onderscheidt de volgende fasen/stappen:

 • Structuurontwerp (SO), controle / verificatie van het door de Aanbestedende dienst opgestelde integrale Programma van Eisen en investeringsraming afgezet tegen het in te dienen SO;
 • Voorontwerp (VO);
 • Definitief ontwerp (DO);
 • Technisch ontwerp-Bestek (TO);
 • Prijs- en contractvorming;
 • Uitvoeringsgereed ontwerp (UO);
 • Esthetische begeleiding tijdens uitvoering.

De gevraagde werkzaamheden zullen in bovenstaande fases plaats kunnen vinden. Een meer gedetailleerde opgave van de specifieke werkzaamheden voor de opdrachtnemer wordt in de eventuele uitnodiging tot inschrijving (gunningsfase) bekend gemaakt middels de DNR takenlijst. De taken en verantwoordelijkheden van de overige deelnemers aan het ontwerpteam worden in een plan van aanpak in de gunningsfase nadere kenbaar gemaakt.

NDR: Sinds 2016 biedt is de Tongelreep gesloten en hebben wij van Aanbestedingsnieuws regelmatig een artikel gewijd aan deze treurnis op velerlei gebied. Niet alleen wij schrijven daar regelmatig over ook de lokale krant (ED) schrijft regelmatig een stuk over het zwembad. Om nu wederom te moeten schrijven dat de Eindhovense burger er maar bekaaid afkomt gaat zelfs ons de keel uithangen. In ieder geval zal er tijdens de komende hittegolf weer niet gerekend kunnen worden op een (buiten)zwembad in Eindhoven beneden de spoorlijn.Voor pret moet je nou eenmaal niet in Eindhoven zijn. Zie ook: Weer een aanbesteding Tongelreep en Tongelreep zwembad renovatie kostenstijging 9 miljoen en Aanbesteding renovatie Tongelreep mislukt .

Bron: Tenderned 5 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216074

 

 

1 thought on “Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep Eindhoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *