Provincie Groningen houdt aanbesteding Blauwe Roos – Aanbestedingsnieuws

Provincie Groningen houdt aanbesteding Blauwe Roos

De provincie Groningen organiseert een aanbesteding om een onderneming te contracteren voor de realisatie van het werk no-regret maatregelen Blauwe Roos te Winschoten’. De werkzaamheden omvatten globaal het aanleggen van een dubbelbaans knierotonde ter plaatse van het huidige Blauwe Roos rotondecomplex met twee bypasses en meerdere voorsorteervakken, het reconstrueren van de huidige “Beertster rotonde” tot de nieuwe Rozenbladrotonde met twee bypasses. Het aanbrengen van midden geleiders, het herindelen en onderhouden van de verkeersbrug over de A7 en het verlengen van de huidige fietstunnel t.b.v. toekomstig aan te leggen bypasses.

De inschrijver dient een geldig CO2-Bewust Certificaat niveau 5 toe te voegen aan zijn inschrijving of aan te geven op welk ambitieniveau (ten minste niveau 3) hij het werk uit zal gaan voeren. E.e.a. conform de Handreiking Aanbesteden 3.1, te downloaden op www.skao.nl Het CO2-Bewust Certificaat dient een bedrijfscertificaat te zijn op basis van het Handboek CO2-Prestatieladder. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant een op dat moment geldig CO2-Bewust Certificaat te overleggen. Indien bij inschrijving een beroep wordt gedaan op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van een andere derde dient ook die andere derde een op dat moment geldig CO2-Bewust Certificaat te overleggen.

E4 Geschiktheidseisen
Beschrijving:  Om voor gunning in aanmerking te komen moet de inschrijver aantonen over voldoende technische bekwaamheid te beschikken om het werk op vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren. De inschrijver dient aan te tonen over de volgende kerncompetenties te beschikken: a. Asfaltwerkzaamheden; minimaal aantal gedraaide asfalttonnen; 3500 ton op 1 project; b. Het aanvragen, coördineren en uitvoeren van verkeersmaatregelen en, toepassen van omleidingen en wegstremmingen op Rijks Autosnelwegen, c. Het doorlopen van een volledig VVA-proces (VVA 1 t/m 4) en het opleveren en met succes overdagen van een gecontracteerd werk van minimaal 2 miljoen euro aan Rijkswaterstaat. Kerncompetenties dienen aangetoond te worden met minimaal 1 referentieopdracht per kerncompetentie waarbij geldt: a. De referentie dient in de vorm van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever te zijn; b. De referentie dient afgegeven te zijn in de periode van 5 jaar voorafgaande aan het tijdstip van indienen; c. De referentieopdracht dient tijdig te zijn opgeleverd, verleend uitstel daarbij inbegrepen; d. Heeft de inschrijver dit uitgevoerd in combinatie of als onderaannemer, dan dient zijn aandeel tenminste gelijk te zijn aan de omvang van de gevraagde competentie.

Uit de aanbestedingsleidraad:

Werkzaamheden vinden plaats van ca. 1 september 2024 tot 25 juli 2025
Het werk moet volledig op 1 december 2025 opgeleverd zijn. De VVA 3 en VVA 4 Audit moet vóór deze datum verricht zijn en goedgekeurd door RWS..
De afdeling beheer en onderhoud laat door een derde partij onderhoud uitvoeren aan de Beersterbrug in de weken 18 /m 20 2025 (maandag 28 april 06:00 uur tot maandag 18 mei 06:00 uur). Aannemer dient in zijn
fasering hier rekening mee te houden. Aannemer moet de afsluiting faciliteren en hiervoor de verkeersmaatregelen treffen.

NB opgelet de map met tekeningen in de bijlagen bij de tender is meer dan 1 gig groot,

Bron:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/334933

 

Zie ook:

https://www.provinciegroningen.nl/projecten/blauwe-roos/

Inloopavond over oplossingen verkeersknooppunt de Blauwe Roos in Winschoten

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/992268/knooppunt-blauwe-roos-gaat-op-de-schop-het-is-een-tussenstap

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *