Vragen zonder antwoord over aanbesteding regeringsvliegtuig – Aanbestedingsnieuws

Vragen zonder antwoord over aanbesteding regeringsvliegtuig

Op de vraag of er alsnog antwoord kan komen, komt vooralsnog geen antwoord. VVD en D66 hebben hun mondelinge vragen over de aanbesteding van het regeringsvliegtuig laten vastleggen in een niet dossierstuk. Zij hebben er toch behoefte aan dat er een antwoord komt op de vragen. Er komt geen antwoord op de vragen. Zouden het soms vragen zijn naar de bekende weg?

 

De leden van de VVD-fractie vragen of kan worden uitgelegd wat precies de vereisten zijn om een exclusief onderhandelingstraject te kunnen starten met één partij, een partij die op grond van andere inhoudelijke elementen is afgewezen als potentiële aanbieder. Voorts vragen zij op basis van welke gronden in de Aanbestedingswet is besloten tot een zogenoemde doorstart. Welke mogelijkheden biedt de Aanbestedingswet om inzicht te geven in de afwijzingsgronden, met of zonder vermelding van de inschrijvers?

Verder vraagt de VVD-fractie “of kan worden toegelicht of, en in hoeverre, Boeing tussentijds nog zijn inschrijving, die in eerste instantie is afgewezen, inhoudelijk heeft aangepast alvorens het onderhandelings-traject werd gestart. Zo ja, hadden procedureel gezien de andere, afgewezen partijen hiervan op de hoogte moeten worden gesteld en had hun deze mogelijkheid ook moeten worden geboden? Hoe duidt de Minister het recente offensief van Airbus om alsnog voor de aanbesteding in aanmerking te kunnen komen? Kan inzake de huidige keuze nog worden toegelicht of er ook beoordeeld is in hoeverre de gebruikte technologieën («fly by wire») toekomstbestendig zijn?”

De leden van de D66-fractie merken op dat in het feitenrelaas inclusief tijdlijn dat aan de Kamer is verschaft, geen melding wordt gemaakt van het moment waarop de Koning besloot dan wel mededeelde dat hij zich wilde omscholen voor een Boeing 737. Er wordt slechts melding gemaakt van de datum waarop de Rijksvoorlichtingsdienst hierover een mededeling deed, te weten op 18 mei 2016. De leden van deze fractie vragen of hierover duidelijkheid geboden kan worden, zodat de Kamer kan beschikken over het volledige feitenrelaas inclusief tijdlijn.

De leden van de D66-fractie constateren dat er geen antwoord gegeven wordt op de vraag waarom er niet gekozen is voor het overdoen van de aanbesteding, zodat meerdere partijen wederom de kans hadden gekregen om onder de juiste voorwaarden een concurrerend bod uit te brengen. De leden van deze fractie lezen slechts een antwoord dat ingaat op de vraag wat er was gebeurd als het onderhandelingstraject met Boeing niet tot een voor het kabinet aanvaardbare uitkomst zou hebben geleid. Deze leden vragen of er alsnog antwoord gegeven kan worden op de vraag waarom er niet toe besloten is om de gehele aanbesteding over te doen, temeer omdat ook Boeing immers niet aan alle drie de eisen voldeed.

Bron: Handelingen II 2016/17, Niet-Dossierstuk: Documentnr 2017D13437

 

3 thoughts on “Vragen zonder antwoord over aanbesteding regeringsvliegtuig

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *