Tilburgse aanbesteding doelgroepenvervoer stelt verduurzaming wagenpark als harde eis – Aanbestedingsnieuws

Tilburgse aanbesteding doelgroepenvervoer stelt verduurzaming wagenpark als harde eis

Het doelgroepenvervoer in Hart van Brabant (regio Tilburg) is na een aanbesteding gegund aan. Slechts van de twee van de vijf vervoerders komen van de regio: Van der Wou uit Dongen en Van den Hout uit Kaatsheuvel.  De bedrijven Quattrotax, Van Nunen en Janssen zijn volgens aanvullende berichtgeving in BN de Stem gepasseerd omdat ze niet “aan de spelregels” hielden.

Inschrijvers vroegen bij de inschrijving waarom de risicoverdeling eenzijdig bij de opdrachtnemer wordt gelegd. Uit het antwoord en de aanbestedingsstukken blijkt dat het de gemeente vooral gelegen is de opdracht zo duurzaam mogelijk uit te zetten, binnen alle door de aanbestedingsregelgeving beperkte ruimte. 

De opdrachtwaarde is door de aanbestedende dienst geraamd op 45 miljoen en is uitgeschreven voor een raamovereenkomst ten behoeve van inhuur van personeel af te sluiten met drie preferred suppliers voor de functies vanaf schaal 9, zo blijkt uit de beschrijving op TenderNed.

Begin 2016 werd er al een marktconsultatie uitgeschreven voor het doelgroepenvervoer. Daarop volgde een aanbesteding van de gemeente Tilburg voor het Doelgroepvervoer Hart van Brabant. Deze aanbesteding is gepubliceerd op 1 december 2016 en sloot 26 januari 2017. Afgelopen vrijdag, 10 maart, kwam via BN de Stem naar buiten dat de opdracht is gegund aan Munckhoff, Van Driel en Willemsen de Koning, en daarnaast de twee lokale aanbieders Van der Wou en van Hout. Dat is vooruitlopend op het gunningsbericht dat nog niet op TenderNed is gepubliceerd.*

De aanbesteding verliep blijkens TenderNed via https://www.smartdecision.nl/tilburgrespons/ Reageren op de opdracht kan alleen via dat platform. Via de link die op TenderNed is vermeld, kan je alleen inloggen met een gebruikersnaam maar niet registreren. De registratie-link staat in de zipfile in de handleiding smart decision op TenderNed. “Let op!”, zo staat er in de handleiding. “Pas wanneer u het project heeft gereed gemeld via submit, heeft u een definitieve inschrijving gedaan. De verklaring B1 kan alsdan worden voorzien van dit hashtotal. Deze verklaring dient u per post, rechtsgeldig ondertekend (door een vertegenwoordigingsbevoegde conform de inschrijving kamer van koophandel!) te verzenden naar het in het aanbestedingsdocument genoemde adres en binnen genoemd tijdstip van twee werkdagen.”

Het kan ook absoluut niet makkelijker, in 2017.

Risicoverdeling

Uit de documentatie blijkt onder meer dat de inschrijvers vragen stellen over een flink aantal risico’s dat eenzijdig bij de marktpartij wordt belegd. Het gaat onder meer om het risico van de kwaliteit van capaciteitsplanning, dat zijn voor een gedeelte risico’s voortvloeiend uit de CAO Taxivervoer zoals:
1/ het betalen van de medewerker conform rooster terwijl de opdrachtgever tot het laatste moment de vervoerscapaciteit kan afmelden. (Dus voor een taxichauffeur die zich heeft aangemeld voor dinsdag en op verzoek van de gemeente maandag hoort niet te hoeven rijden, red. AN)  en 2/ het op het laatste moment inroepen van extra basiscapaciteit, terwijl alle medewerkers op basis van de CAO 28 dagen van tevoren moeten worden ingeroosterd.

Het antwoord van de opdrachtgever luidt steeds dat de inkopers zich ervan bewust zijn maar aan de hand hiervan de opdracht niet aanpassen. Dat klinkt voor opdrachtnemers nogal grof. Maar aanpassen, dat zou ook niet mogen, de opdracht substantieel wijzigen tijdens de Nota van Inlichtingen, zie onder meer het koffie-arrest. Dat is in strijd met de gelijke behandeling van gegadigden.

Een van de inschrijvers waarom de risico’s van het uitbreiden en inkrimpen van capaciteit op het laatste moment met een variatie tussen de 75% en 125% eenzijdig wordt belegd bij de opdrachtnemer. Daarop antwoordt Tilburg, dat het antwoord ongewijzigd blijft. Dat verwijst naar de eerste nota van inlichtingen waarin al werd geantwoord: Het bestek gaat niet worden aangepast.


Zie de gevolgde aanbesteding
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/ca8c2328bd536d7dfb8ca348696fe87d/cid/169178

Duurzaamheid
De inkopers van Tilburg hebben ook speciale aandacht geschonken aan duurzaamheid, blijkens de aanbestedingsleidraad. “De opdrachtgever vindt duurzaamheid in de uitvoering van het doelgroepenvervoer
belangrijk en streeft naar een zo duurzaam mogelijke inzet van voertuigen. Om hier invulling aan te geven zijn inschrijvende vervoerders verplicht om per basepoint waarvoor zij inschrijven een faseringsplan verduurzaming in te vullen conform het bij dit bestek toegevoegde format”
Het format is een excelsheet waarop de inschrijvende deelnemers kunnen aangeven in welke mate hun voertuigen op groene brandstof rijden.

Percentage Inzet vanaf start vervoer op 1-8-2017 Percentage Inzet binnen 12 maanden na start Percentage Inzet binnen 24 maanden na start Klassen
0% 0% 0% EURO 5 diesel of benzine
0% 0% 0% EURO 6 diesel
0% 0% 0% EURO 6 benzine
0% 0% 0% EURO 6 benzine plug-in hybride, groene stroom
0% 0% 0% Aardgas
0% 0% 0% Groengas / Biogas
0% 0% 0% Volledig elektrisch, groene stroom

Ook over de verduurzaming komen vragen, allen in de trant van, als je het duurzamer wil, dan moet je er ook voor betalen en waaruit blijkt dat de vragenstellende ondernemers hier alleen schoorvoetend aan mee willen werken.

De vraag hoe de gemeente die verduurzaming precies gaat meten, schuift de gemeente voor zich uit: “Kunt u specificeren hoe u de mate van vergroening meet? En wat is het verschil met de controle die u uitoefent op het beloofde duurzaamheidsplan van een vervoerder?” “Dit wordt later ingevuld. Vanzelfsprekend betreft dit in eerste instantie het uitvoeren van de controle op het beloofde duurzaamheidsplan.”

Ja maar, wat dan als de duurzame ondernemer helemaal niet zo duurzaam blijkt te zijn?  Die vraag leeft ook bij de inschrijvende deelnemers. We kunnen natuurlijk van alles beloven, maar waarmaken is een ander verhaal. “Wat doet de opdrachtgever als bij de start van het vervoer blijkt dat de geselecteerde inschrijver niet beschikt over de beloofde duurzame capaciteit? Gaat de opdracht direct over naar de reservebank? Die vervoerder beschikt ook niet meteen over de beloofde voertuigen. Hoeveel levertijd krijgt die?”

Indien inschrijver verwijtbaar is bij de vertraging van de te leveren duurzame capaciteit zal hij in gebreke worden gesteld en kan opdrachtgever overgaan tot het inzetten van de reservebankvervoerder. Deze zal vanaf eerste verzoek een vergelijkbare implementatietermijn kennen als de de gegunde partijen, zijnde 3 maanden. De gemeente antwoordt dat dit gecontroleerd gaat worden en dat verwijtbare vertraging leidt tot een ingebrekestelling en het inzetten van een reservebankvervoerder.


Zie ook:

Het overzicht en een samenvatting van PIANOo van Europese jurisprudentie over het wijzigen van opdrachten bij de Nota van Inlichtingen:  https://www.pianoo.nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/inhoud-van-bestek-contract/nota-van-inlichtingen

Een marktbeschrijving van het doelgroepenvervoer (ook wel: contractvervoer)

https://www.pianoo.nl/markten/contractvervoer/marktbeschrijving-contractvervoer

Het professioneel aanbesteden van leerlingenvervoer:

https://www.pianoo.nl/document/9266/professioneel-aanbesteden-leerlingenvervoer-duurzaamheid

Het beleidskader leerlingenvervoer met daarbij het niet meer terug te vinden criteriadocument uit 2011
https://www.pianoo.nl/beleidskader-leerlingenvervoer

En een onderzoek naar de duurzaamheid van contractvervoer van stichting Natuur en Milieu
Natuur en Milieu: gemeenten kopen vervoer niet duurzaam in


Noten
* De termijn waarin beroep kan worden aangetekend is de 30 dagen-termijn (verlengde Alcateltermijn) na ontvangst van het gunningsbericht van de inschrijvers. Officiële publicatie van de gunning wacht dan ook vaak (tactisch?) tot de Alcateltermijn voorbij is, zodat geen beroep kan worden aangetekend door niet-inschrijvers. Toch wordt het gunningsbericht via lokale media, persberichten van winnaars en verliezers vaak eerder bekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *