Son onderzoekt aanbesteding Kerk Sint Petrus Banden – Aanbestedingsnieuws

Son onderzoekt aanbesteding Kerk Sint Petrus Banden

Laatst geupdate op februari 12, 2021 door redactie

Sint Petrus Banden, dat was geen achternaam maar het gaat daarbij om de ketenen van Sint Petrus, die hij om zich had toen hij door een engel van 2 wachters werd bevrijd. Ongeveer zo zit de Sint Petrus Banden kerk van Son ook gevangen tussen wachters. Diverse partijen in de raad, onder meer VVD, Voor U! en Dorpsbelang, hebben een motie ingediend over de aanbesteding voor een nieuw dorpshuis in de voormalige kerk.  Er moet een onafhankelijk onderzoek komen met onder meer de volgende vraag: “Is de aanbesteding en de gunning van de verbouwing van de voormalige Sint Petrus’ Banden kerk tot dorpshuis op een rechtmatige wijze verlopen?” en vragen in de motie dat het onderzoek moet maar worden uitgevoerd door de griffie door onderzoeksbureau Berenschot.

In 2019 is een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure doorlopen voor de realisatie van een dorpshuis in de voormalige Petrus Banden kerk in Son. De opdracht is aanbesteed in een meervoudige onderhandse procedure en heeft geleid tot een bouwteamovereenkomst. De eerste onderzoeksvraag is te onderzoeken of de aanbestedingsprocedure rechtmatig verlopen is en de opdracht op basis van de aanbesteding rechtmatig verleend is. De motie om te onderzoeken hoe het nu moest, is door het college overgenomen, zo bericht de lokale pers, Mooi Son en Breugel.

©Leermakers/HEVO 2021

Als u daarbij een beetje een déjàvu-gevoel heeft, dan kan dat kloppen. In 2016 was besloten dat de renovatie voor de kerk in handen moest zijn van de kerkgemeenschap. Volgens de bouwplannen moet het een cultuurhuis worden met een glazen pui ervoor. Een transformatieplan daartoe was opgesteld door de familie Leermakers. Ook toen lag er al het plan om door onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek te laten doen naar de aanbesteding. Sterker nog, dat resulteerde in een onderzoek, dat is uitgevoerd door Roland van der Mark.

Uit dat rapport bleek toen dat wethouder Visser college en raad onvoldoende had geïnformeerd. Terwijl er 4 plannen waren gemaakt, werd er maar 1 aan de raad gepresenteerd. Daaruit kwam het geanonimiseerde [bedrijf A] als winnaar en HEVO protesteerde daar al hevig tegen nog voor de standstill termijn verstreken was. Een meerderheid van wethouders voegde zich volgens het rapport op 8 april bij het gunningsadvies van Bizob. Wethouder Frenken kon zich niet vinden in het gunningsbesluit, in tegenstelling tot wethouder Visser, de gemeentesecretaris en de inkopers van Bizob. Daarna volgt in het rapport een hele intrige waarbij alles aankwam op wat wethouder Visser wist, wat gezegd zou zijn tegen een journalist van de lokale krant Forum. Aanbestedingsnieuws vat het maar even samen dat er –toevallig tijdens de standstill termijn als de beroepsmogelijkheden van de andere bieders nog open zijn, de suggestie wordt gewekt dat er vier mogelijke plannen zijn, waaronder het hergebruik-plan dat vermoedelijk het meest op draagvlak onder bewoners kan rekenen. Terwijl er toen nog maar een plan over is volgens het (voorlopige) gunningsbesluit, namelijk van dat geanonimiseerde [bedrijf A] .

Bouwteam

Zoals Aanbestedingsnieuws al eerder berichtte, heeft de bouwteamovereenkomst als groot voordeel dat de aanbesteding ook uitvoerbaar is, partijen weten wat ze van elkaar verwachten, ontwerpers van tevoren goed kunnen overleggen met bouwers en zo voorts. Tegelijk heeft dat als nadeel dat het wel eens een “onsje meer” kan zijn. De democratische besluitvorming op het principe is dan al geweest maar je zit dan wel met een enorme ONS meer. Er is dan geen democratische ruimte voor de gemeenteraad om er nog in mee te beslissen over het definitieve plan. Die is er dan wel, maar staat of valt met het vermogen van een Raad om met een Hydra-koppige besluitvormer gezamenlijk nee te zeggen tegen de eigen coalitie en organisatie en een inmiddels zeer geconcretiseerd plan, in een erg (te) late fase van het proces. Als eigenlijk al vast staat dat dit alleen ellende op kan leveren maar je het niet zo zeker en objectief genoeg weet om daar met meerdere mensen van politieke kleur eenduidig over te beslissen, zelfs dan is het, getuige de Renovatie Oosterpark nog onmogelijk om als groep gezamenlijk nee te zeggen.
Dat kan dus culmineren in een hele Apekermis zoals bij Brabant gaat knooppunt Oosterhout Dongen herzien.

Berenschot houdt zich inhoudelijk in dat rapport op een nogal geforceerde manier buiten de partijen, naar het inzien van de redactie van Aanbestedingsnieuws, ten bate van een zo eerlijk mogelijk feitenrelaas. Het rapport geeft wel aan dat opvallend veel meningsverschillen ontstaan door een “onduidelijkheid in de mondelinge of schriftelijke communicatie”. Maar wat dan precies de oorzaak/gevolg-causatie is, tussen onduidelijkheden en meningsverschillen, daar kun je ook van mening over verschillen. Boven de rivieren noemt men dat “jezuïstisch”, zo leerde de Brabantse Aanbestedingsnieuws in haar kruistocht door Noord -en Zuid-Holland. Waarbij je nooit helemaal zeker weet of dat nu “diplomatiek” betekent of “achterbaks”, het betekent in elk geval niet concreet en eenduidig. Over het algemeen.

Het college heeft dus de onderzoeksmotie aangenomen en voegt er nog aan toe:  “Daarnaast leeft het idee bij een aantal raadsleden dat onterecht niet alle gevraagde informatie ter inzage beschikbaar is gesteld in augustus 2020. De tweede onderzoeksvraag is te onderzoeken of alle informatie waar de raad en het college, conform wet- en regelgeving, toegang toe hebben, beschikbaar is gesteld in augustus 2020. Voor zover informatie niet ter beschikking is gesteld te onderzoeken of dit op correcte gronden is geweigerd. Op basis van bovenstaande heeft het college een offerte opgevraagd. Kennis van het aanbestedingsecht is een specialisme, op grond daarvan wil het college het onderzoek naar de aanbesteding onderbrengen bij een advocatenkantoor met specialisten op dit gebied. Het college verwacht de opgevraagde offerte binnen een week na nu en zal de raad daarna informeren over het vervolg.”

De motie gebood:

De onderzoeksvragen als volgt te formuleren:
Is de aanbesteding en de gunning van de verbouwing van de voormalige Sint Petrus’
Banden kerk tot dorpshuis op een rechtmatige wijze verlopen?
In het bijzonder:
a. Is het aanbestedingsproces rechtmatig verlopen en is de opdracht rechtmatig gegund aan de winnende inschrijver?
b. Heeft het college in zijn informatieplicht voor, tijdens en na de aanbestedingsprocedure in lijn met artikel 169 van de gemeentewet gehandeld?
• De griffie opdracht te geven om het proces te begeleiden, in het bijzonder:
• Het maken van een selectie van mogelijke onderzoeksbureaus, na sondering van het presidium, en deze bureaus om een offerte te vragen voor het uit te voeren onderzoek. Het ligt hierbij voor de hand om ook bureau Berenschot te benaderen;
• Deze offertes ter selectie voor te leggen aan het presidium, waarbij kwaliteitsaspecten (zoals ervaring met dergelijke onderzoeken), de kosten en de mogelijkheid om op korte termijn te starten en op te leveren, selectiecriteria zijn;
• Na besluitvorming door het presidium over de opdrachtgunning, de diverse betrokken bureaus hierover te informeren;
• Eerste aanspreekpunt voor het bureau te zijn bij vragen, toegang tot informatie etc.;
• Desgewenst het presidium bijeen te roepen en te gebruiken als klankbord indien de griffie dit nodig acht.

Hoe ver kun je nu gaan met zo’n bouwteam. Als iedereen in het bouwteam gekend is, aannemers, bouwtekenaars, constructeurs, glazenzetters, als zelfs de gemeenteraad gekend is en zelfs de oppositie gehoord en gekend is in zijn motie voor een onderzoek, als iedereen het ermee eens is, eigenlijk iedereen behalve de bewoners, de omwonenden en alle overige belanghebbenden van zo’n Kerk, Sint Petrus misschien… Bewoners hebben in Nederland in het Ruimtelijk Bestuursrecht wat wij hebben naar het inzicht van deze redactie weinig tot geen kans. Als er eenmaal is aanbesteed dan is er aanbesteed. Dan doe je het er maar mee. Is het een landmark, het enige markante gebouw in Son en Breugel en de wijde omgeving, jammer dan. Het apparaat wil het zo.

Is het het gebouw waar je opa begraven en je moeder getrouwd is, pech. Is het daarnaast ook nog eens het gebouw waar een collega van je vader nog een cd-presentatie gaf, nou misschien maak je dan nog een kansje. Het gaat hier namelijk niet zomaar om een Brabants kerkdorp, dit is toevallig wel de Son van Son en Breugel. Het dorp dat de verbreding van de A50 dwars door het lintbebouwde dorp wist tegen te houden.

Het onderzoeksrapport van Berenschot is gepubliceerd als bijlage in de raadsstukken (nr. 62 / 2016 16.0012097 ) dus we voelen ons vrij om een mirror op te nemen voor het geval de link het niet meer doet.
https://sonenbreugel.raadsinformatie.nl/document/3971324/1

Rapport_Onderzoek_aanbesteding_bouwteam_mfa,_Berenschot,_14_september_2016

https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/algemeen/28453/onderzoek-naar-aanbesteding-zorgt-voor-rust-in-de-raad

https://sonenbreugel.notubiz.nl/document/9712240/2/

 

Weekendspecial: Waarop hebbie nou eigenlijk gestemd?

De Jonge: “Aanbesteding werkt niet zo in de praktijk

Je kan niet eerlijk kiezen: 13 redenen waarom Aanbestedingsrecht nooit gaat werken

Overzichtje Gun First, Ask Questions Later; waarbij eerst gegund wordt en de democratie er daarna, als alles definitief is en de bouw in gang gezet, vragen over mag stellen.

CDA en Christenunie kritisch op Gun First beleid Ermelo

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/verbouwing-sportcomplex-dorper-esch-voorlopig-gegund/

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/dijkversterking-marken-in-de-aanbesteding-tegelijk-met-planvorming/

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/aanbesteding-uitgesteld-om-stikstof-problematiek/

http://www.aanbestedingsnieuws.nl/westelijke-ontsluiting-amersfoort-fietsbrug-te-steil/

Noord-Holland publiceert Reconstructie N247 tender

1 thought on “Son onderzoekt aanbesteding Kerk Sint Petrus Banden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *