NO&B – Vleugelpark (vleugels en piano) – Aanbestedingsnieuws

NO&B – Vleugelpark (vleugels en piano)

Foto: Pixabay.com/kpr2

Een niet alledaagse aanbesteding tussen de zorg, herinrichtingen en te bouwen IKC’s in is deze mededingingsprocedure
met onderhandeling conform artikel 2.30 van de Aanbestedingswet.
Het vleugelpark van NO&B ( Nederlandse Opera & Ballet) wordt op dit moment beheerd door een interne medewerker van NO&B. Omdat deze medewerker binnenkort met pensioen gaat en thans binnen NO&B geen geschikte opvolger werkzaam is, heeft NO&B behoefte aan een externe partij die het beheer van het vleugelpark overneemt. Deze beheerder is kort gezegd verantwoordelijk voor het – binnen een jaarlijks door NO&B vast te stellen budget – in zo goed mogelijke staat houden van het vleugelpark. De beheerder adviseert NO&B onder meer over de aanschaf van nieuwe vleugels en piano’s en is verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten
omtrent revisie, onderhoud en stemmen.

Deze Aanbesteding van NO&B heeft betrekking op de volgende leveringen en diensten, hierna gezamenlijk te noemen “de Opdracht”:
1) Aanschaf van vleugels en piano’s, deels ter vervanging van huidige vleugels en piano’s (conform meerjarig vervangingsplan);
2) Revisie van het vleugelpark (conform meerjarig vervangingsplan);
3) Groot onderhoud van het vleugelpark (jaarlijks);
4) Klein onderhoud van het vleugelpark (zo vaak als nodig is);
5) Stemmen van het vleugelpark (zo vaak als nodig is; eventueel te combineren met klein onderhoud);
6) Beheer van het vleugelpark (voortdurend);*
7) Ter beschikking stellen van vleugels ten behoeve van tournees van De Nationale Opera en het Nationale Ballet (zo vaak als nodig is).

Tussen de verschillende onderdelen van de Opdracht bestaat een nauwe samenhang. NO&B wenst daarom één partij te contracteren die verantwoordelijk is voor het gehele vleugelpark van NO&B. Daarbij is het volgende van belang:
– De leverancier van een nieuwe vleugel of piano dient in te staan voor de kwaliteit van het instrument gedurende
de gehele levensduur (en daarmee voor de duurzaamheid van het aangeboden merk en model). Daarvoor is noodzakelijk dat de leverancier zelf verantwoordelijk is voor revisie, onderhoud en stemmen van het instrument.
– Het is zeer gebruikelijk in de markt van muziekinstrumenten dat de leverancier de verkochte instrumenten ook
over een lange termijn blijft onderhouden.
– NO&B wenst zoveel mogelijk te worden ontzorgd en heeft behoefte aan één centraal aanspreekpunt/één opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het beheer van het volledige vleugelpark.
– Uitvoering van de opdracht vereist een grondige kennis van en bekendheid met zowel (de technische eigenschappen en bijzonderheden van) de instrumenten als (de artistieke voorkeuren van) de betrokken artistieke leidinggevenden, zoals de dirigenten van het Balletorkest en De Nationale Opera. Dat vereist een duurzame relatie tussen de beheerder van opdrachtnemer en NO&B. Het opknippen van de opdracht in verschillende percelen zou daarvoor niet bevorderlijk zijn.

Opdrachtgever kiest voor de mededingingsprocedure met onderhandelingen omdat de opdracht wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit en de juridische en financiële voorwaarden van de opdracht, alsmede de aan de opdracht verbonden risico’s, niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen. Opdrachtgever wenst een opdrachtnemer te contracteren die de volledige technische en artistieke verantwoordelijkheid voor het vleugelpark op zich neemt. Opdrachtgever acht onderhandelingen noodzakelijk om ter zake te komen tot voor beide partijen goed werkbare afspraken. Opdrachtgever gunt de opdracht aan de winnende Deelnemer op basis van het gunningscriterium beste prijskwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om de opdracht niet te gunnen en de aanbesteding te beëindigen, zonder enige verplichting tot het vergoeden van kosten en/of schade van welke aard dan ook.

De zaal van NO&B wordt dagelijks intensief (24/7) gebruikt. Zo zijn er overdag repetities door het ballet of de opera en natuurlijk  ‘s avonds gaat het doek open voor de voorstelling. De theater technische systemen in de zaal en op het toneel zijn continu in bedrijf. Aanpassingen en onderhoud aan het vleugelpark is daarom alleen mogelijk in goed overleg. De continuïteit, bedrijfszekerheid en duurzaamheid van het vleugelpark is van groot belang voor NO&B. Recent is een analyse uitgevoerd van het totale vleugelpark, waaruit is gebleken dat een deel van de gebruikte instrumenten op korte termijn aan vervanging toe is. Een aantal lopen tegen het einde van hun technische levensduur aan en voldoen niet meer aan de (kwaliteits) normen en verwachtingen van NO&B en het publiek. Daarnaast is vernieuwing nodig, zodat NO&B kan meegroeien op creatief en technisch gebied op internationaal niveau. NO&B werkt nauw samen met internationaal toonaangevende pianisten, die uitgaan van de hoogste kwaliteitsstandaarden. NO&B beschikt momenteel over 22 vleugels en 12 piano’s in leeftijd variërend van 1 tot ruim 40 jaar. Op basis van historische cijfers was het inkoopvolume van NO&B per jaar voor:
Gemiddelde aanschaf/vervanging €50.000,-
Onderhoud van vleugels en piano’s ca €25.000,-
Stemmen van vleugels en piano’s ca €36.000,-
Revisie van de concertvleugels en topklasse repetitievleugels €25.000,-
*Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Het aantal stembeurten per instrument is sterk gerelateerd aan het productieproces van de diverse ballet- en
operaproducties. Aan bovenstaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht. 

Het onderhoud betreft het klein en groot onderhoud en heeft betrekking op alle vleugels en piano’s. Uitsluitend bij de concertvleugels en topklasse repetitievleugels is sprake van revisie. Indien sprake is van een revisie dient opdrachtnemer een gespecificeerde offerte over te leggen (uren en materiaal). Op basis van de kwaliteit, mogelijkheden en de (actuele en toekomstige) waarde van een instrument zijn altijd verschillende opties mogelijk. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat zij deze inventariseert inclusief de daaraan verbonden kosten en dat zij NO&B kan adviseren over de voor NO&B meest passende revisie.

Bron: Tenderned 10 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219183

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *