Noord-Holland publiceert Reconstructie N247 tender – Aanbestedingsnieuws

Noord-Holland publiceert Reconstructie N247 tender

De provincie Noord-Holland heeft een concurrentiegerichte dialoog uitgeschreven voor een opdracht de N247 te reconstrueren. Het gaat om een provinciale weg die van Hoorn naar Amsterdam loopt. De opdracht is hangende de vorming van het nieuwe college, na de verkiezingen. Daarvoor zijn de onderhandelingen nog maar pas gestart. De tender gaat wel in een vliegende vaart van start, die moet al binnen een maand voltooid worden door de inschrijvers. De opdracht volgt direct op een dodelijk ongeluk aan de N247 met een scooter. Adviesbureau Antea Group begeleidt de aanbesteding.

De opdracht kent een meer dan riante tenderkosten vergoeding toe aan afgevallen deelnemers. De Getrechterde Gegadigden die een geldige Inschrijving hebben gedaan in de Gunningsfase en aan wie de opdracht niet is gegund, hebben recht op een eenmalige kostenvergoeding van een deel van de bovenmatig gemaakt gaande kosten in het kader van deze aanbesteding, te weten €125.000,- exclusief BTW.

©Noord-Holland 2019
Bron: Tenderned Documentatie

Wel volgt de aanbesteding behoorlijk kort op de definitieve vaststelling van het bestuurlijke traject. Het provinciaal inpassingsplan, een bestemmingsplan maar dan op het niveau van de provincie, voor de N247 is maandag 4 maart definitief vastgesteld.  Waar met een bestemmingsplan de gevoerde procedure maanden tot jaren duurt, met inspraakmogelijkheden en bestuursrechtspraak, wordt dat er met een inpassingsplan in een keer doorheen gedrukt. De snelle ontwikkeling van het inpassingsplan en daarop het uitzetten van de Tender komt, terwijl het besluit juist vorige maand was uitgesteld, omdat er onduidelijkheid was over de mogelijke effecten van het nieuwbouwplan Galgeriet in Monnickendam. Opnieuw hetzelfde principe als zo vaak Gun First, Ask Questions Later.

Want het nieuwbouwplan Galgeriet blijkt juist een reden voor de provincie om het plan zo snel mogelijk uit te voeren. Voor de reconstructie van het kruispunt Bernardlaan is het volgens de provincie nodig om de aansluiting van de Monnickenmeer in noordelijke richting te verplaatsen. Daarnaast komt er een dubbele opstelstrook voor het autoverkeer richting het zuiden. De verkeerslichtenregeling wordt geoptimaliseerd. En de bushalte Monnickendam Bernhardbrug (oost) verplaatst in zuidelijke richting . Ook komt er een aparte opstelstrook voor de afslaande bussen vanuit het noorden richting Monnickendam zodat deze de doorgaande bussen richting Amsterdam niet ophouden. Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na realisatie van Galgeriet ter verwerken.

Op TenderNed vinden we de volgende informatie:

Noord-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het realiseren van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de reconstructie en het groot onderhoud op en bij de N247. Het project RecoN247 bestaat uit twee wegvakken: • Zuidelijke deel: het wegvak van km 29,20 (de aansluiting S116-A10-N247 op de komgrens van Amsterdam) t/m km 31,65 bij kruispunt Het Schouw / aansluiting N247-N235; • Noordelijke deel: het wegvak van km 37,10 (Dijksbrug) t/m km 43,35, de aansluiting N247-N244.

Zie verder de aanbestedingsstukken op tenderned. In de aanbestedingsleidraad is onder meer een kaartje van het tracé. Ook opmerkelijk is dat er in de stukken een voorbehoud wordt gemaakt op de openbaarmaking van gegevens, terwijl je juist bij een concurrentiegerichte dialoog extra transparantie zou verwachten:

“De aanbesteder deelt bepaalde gegevens betreffende de selectie niet mee indien openbaarmaking van die gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging zou kunnen doen.”

En een staatje van de planning:

Start Selectiefase: publiceren aankondiging 01-05-2019
Aanvragen tot nadere inlichtingen ten behoeve van de Aanmelding
Dialoogfase, indienen tot uiterlijk: 13-05-2019, 12:00 uur
Publicatie nota van inlichtingen selectiefase 17-05-2019
Sluitingsdatum indienen Aanmeldingen Dialoogfase 30-05-2019, 12:00 uur
Openen Aanmeldingen Dialoogfase 30-05-2019
Beoordelingsperiode Aanmeldingen Dialoogfase 30-05-2019 t/m 11-06-2019
Bekendmaking Geselecteerde Gegadigden 11-06-2019
Bezwaartermijn (7 kalenderdagen) 12-06-2019 t/m 19-06-2019
Start Dialoogfase met Geselecteerde Gegadigden. – Verzenden definitieve Trechteringsleidraad – Verzenden concept contractdocumenten en concept Gunningsleidraad 24 juni 2019
Informatiebijeenkomst 1 juli 2019
Dialoogronde 1 16-17 juli 2019
Sluitingsdatum indienen Aanmelding Trechtering door middel van Visiedocument RecoN247 & indienen bewijsstukken (§3.3 en 3.6.2) 16 september 2019 Bekendmaken uitslag Trechtering 30 september 2019

Bezwaartermijn uitslag Trechtering (7 kalenderdagen). 8 oktober 2019
(Vervolg van) Dialoogfase met Getrechterde Gegadigden. 14 oktober 2019
Dialoogronde 2 21-22 oktober 2019 Dialoogronde 3 11-12 november 2019
Sluiting Dialoogfase en verzenden definitieve contractdocumenten en definitieve Gunningsleidraad 16 december 2019
Gunningsfase
Start Gunningsfase met Getrechterde Gegadigden: 16 december 2019
Sluitingsdatum indienen inschrijvingen 17 februari 2020
Bekendmaking gunningsbeslissing 16 maart 2020
Bezwaartermijn (20 kalenderdagen) 5 april 2020
Opdrachtverlening, ingangsdatum overeenkomst 13 april 2020

3 thoughts on “Noord-Holland publiceert Reconstructie N247 tender

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *