Wetsvoorstel ter implementatie e-factureren aangenomen zonder stemming

Een wetsvoorstel dat de Aanbestedingswet wijzigt, is 29 december zonder stemming in de Eerste Kamer aangenomen. Het is een ander wetsvoorstel dan het eerder genoemde verzamelwetje van EZ van 27 december, namelijk het wetsvoorstel voor de implementatie van de richtlijn E-factureren.

Twee andere aanhangige voorstellen die de aanbestedingswet wijzigen zijn niet op de korte termijn te verwachten. Het gaat dan om twee initiatiefwetten: van Karabulut voor een verdringingstoets en voor de opheffing van strafrechtelijke immuniteiten van publieke rechtspersonen.

Het artikel heeft gevolgen voor artikel 1.1, artikel 4.12 en voor de Aanbestedingswet ohgv Defensie en veiligheid voor artikel 1.1 en 3.1. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat nog niet is bepaald. 

Het gaat om het wetsvoorstel  

getiteld:

“Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten ”

Het voorstel introduceert onder andere een grondslag voor delegatie aan de Europese Richtlijn  in de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied waarmee de verplichting uit artikel 7 van de richtlijn voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kan worden geïmplementeerd.
Naar verwachting zal de referentie naar de Europese norm in september 2017 worden bekendgemaakt, zodat de richtlijn in maart 2019 geïmplementeerd moet zijn

Bron: Kamerstukken II 2017/18, 34780, nr. 4

redactie Auteur

Geef een reactie