Rijkswaterstaat stelt werkzaamheden N99 uit vanwege bereikbaarheid, kamervragen gesteld – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat stelt werkzaamheden N99 uit vanwege bereikbaarheid, kamervragen gesteld

Rijkswaterstaat stelt de renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug in de N99 bij Den Helder uit. Dit vanwege zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden aan de Kooybrug, die geen of beperkte hinder veroorzaken.

De werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de samenloop van de renovatie van de Kooybrug en de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder. Het aantal verbindingen tot Den Helder is beperkt tot 2 wegen en 1 spoorlijn.

©Rijkswaterstaat 2023

Door de samenloop van de werkzaamheden komt de bereikbaarheid van deze regio te erg onder druk te staan. Daarnaast hebben gemeenten en ondernemersverenigingen zorgen geuit over de impact van deze werkzaamheden op de bereikbaarheid en de economie van de regio.

Bron: Rijkswaterstaat, 26 oktober 2023

Update 23:32

Over dit uitstel zijn al kamervragen gesteld, direct op 27 oktober. Dit naar aanleiding van en bericht in het Noordhollands Dagblad dat ondernemers zich in de kou voelen staan.

Zoals hiervoor aangegeven is besloten de uitvoering van het project uit te
stellen vanwege de samenloop met de werkzaamheden van ProRail aan het spoor
tussen Heerhugowaard en Den Helder. Over het vervolg zal Rijkswaterstaat in
nauw contact blijven met de omgeving.

De werkzaamheden zullen opnieuw worden ingepland, zo laat de Minister in antwoord op de vragen weten. “Hierbij zal wederom rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Bij een afsluiting van de Kooybrug worden de reguliere omleidingsroutes gebruikt waarbij het verkeer zo veilig mogelijk omgeleid wordt. Het verkeer wordt dan omgeleid via de N9, de N249 en de N99 evenals via de A7 en N248. Bij de verkeerscentrale liggen
incidentscenario’s klaar inclusief de te nemen maatregelen bij incidenten.”

De kamerleden vragen ook waarom er geen noodbrug is geplaatst. Volgens Minister Mark Harbers is daar geen plaats voor:

“In de omgeving van de Kooybrug is geen fysieke ruimte om een tijdelijke brug te plaatsen die de functie van de Kooybrug over kan nemen, zonder daarbij de vaarweg volledig te stremmen en grootschalig aansluitende infrastructuur aan te leggen. Bovendien dient een nieuwe aansluiting met de N9 gecreëerd te worden, welke de doorstroming op de N9 verstoord”

Staan de ondernemers dan ook in de kou?

“De zorgen van de ondernemers zijn begrijpelijk. Zoals aangegeven wordt de renovatie uitgesteld. Rijkswaterstaat zal over het vervolgproces van de
werkzaamheden in contact blijven met de ondernemers. ”

De warmte spat natuurlijk van dat contact met Rijkswaterstaat af. Vooral de snode link naar de rijkswaterstaat-pagina nadeelcompensatie steekt een ijzig poolwindje op, die ijsberen aantrekt. Een woord ter vervanging van het veel te warme woord schadevergoeding. Jullie kunnen zelf ook wel even googlen.

Hierbij treft u aan de beantwoording van de vragen van de leden Krul en Koerhuis over het bericht “Ondernemers desnoods naar rechter om Kooybrug open te houden. ‘We voelen ons in de kou staan’.
Met mijn brief van 27 oktober heb ik u geïnformeerd over het besluit de renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug uit te stellen. De antwoorden moeten daarom worden gelezen in het licht van het besluit de werkzaamheden uit te stellen.
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht “Ondernemers desnoods naar rechter om Kooybrug open te houden. ‘We voelen ons in de kou staan’”?1
Antwoord 1
Ja. Zoals hiervoor aangegeven is besloten de uitvoering van het project uit te stellen vanwege de samenloop met de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder. Over het vervolg zal Rijkswaterstaat in nauw contact blijven met de omgeving.
Vraag 2
Kunt u aangeven welke maatregelen er genomen worden om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens de afsluiting van de Kooybrug, vooral op de N9 en omliggende wegen?
Antwoord 2
De werkzaamheden zullen opnieuw worden ingepland. Hierbij zal wederom rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid. Bij een afsluiting van de Kooybrug worden de reguliere omleidingsroutes gebruikt waarbij het verkeer zo veilig mogelijk omgeleid wordt. Het verkeer wordt dan omgeleid via de N9, de N249 en de N99 evenals via de A7 en N248. Bij de verkeerscentrale liggen incidentscenario’s klaar inclusief de te nemen maatregelen bij incidenten.
Vraag 3
Wat is de reden achter het ontbreken van een tijdelijke noodbrug om de hinder voor de regio te minimaliseren?
Antwoord 3
In de omgeving van de Kooybrug is geen fysieke ruimte om een tijdelijke brug te plaatsen die de functie van de Kooybrug over kan nemen, zonder daarbij de vaarweg volledig te stremmen en grootschalig aansluitende infrastructuur aan te leggen. Bovendien dient een nieuwe aansluiting met de N9 gecreëerd te worden, welke de doorstroming op de N9 verstoord.
Vraag 4
Zijn er plannen om ‘s avonds en in het weekend door te werken om de duur van de werkzaamheden te verkorten? Zo niet, waarom niet?
Antwoord 4
Rijkswaterstaat zal over het vervolg van de uit te voeren werkzaamheden in nauw contact blijven met de omgeving. Bij de eerder geplande uitvoering werd overigens al een fors aantal nachten en weekenden doorgewerkt.
Vraag 5
Wat is de verwachte duur van de afsluiting van de Kooybrug en hoe is deze planning tot stand gekomen?
Antwoord 5
Op dit moment kan er nog niets gezegd worden over de verwachte duur van de afsluiting. De komende periode wordt dit uitgewerkt.
Vraag 6
Hoe wordt de communicatie en coördinatie tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de betrokken gemeenten verbeterd om toekomstige conflicten en problemen te voorkomen?
Antwoord 6
De betrokken partijen hebben reguliere afstemming in het zogeheten Regioregie. Dit is een afstemmingsoverleg tussen overheden. Hulpdiensten en openbaar vervoerders adviseren hierbij. Hier worden toekomstige werkzaamheden
besproken en op elkaar afgestemd. In dit overleg was de samenloop van de werkzaamheden helaas niet vanaf het begin opgemerkt. Met het genomen besluit is er inmiddels geen sprake meer van samenloop. Er is ook regelmatig overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau tussen
Rijkswaterstaat, ProRail, provincie en gemeenten. Tussen Rijkswaterstaat en ProRail zijn ten slotte ook op landelijk niveau afspraken gemaakt om samenloop van werkzaamheden tijdig te identificeren zodat maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen of te mitigeren.
Vraag 7
Kunt u toelichten welke inspanningen worden gedaan om de negatieve economische impact van de brugafsluiting op de lokale ondernemers in de regio Kop van Noord-Holland te minimaliseren?
Antwoord 7
Rijkswaterstaat zet zich in om de stakeholders tijdig te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van renovatieprojecten. Zo was in de huidige planning sterk rekening gehouden met het vaarseizoen en de beroepsvaart.
Vraag 8
Zijn er compensatieregelingen of is er financiële ondersteuning beschikbaar voor bedrijven die worden getroffen door de werkzaamheden?
Antwoord 8
De algemene regeling Nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 is van toepassing2
.
Vraag 9
Hoe wordt de toegang tot Den Helder voor hulpdiensten en noodgevallen gewaarborgd tijdens de brugafsluiting?
Antwoord 9
Bij het opnieuw inplannen van de werkzaamheden zullen afspraken worden gemaakt over de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten.
Vraag 10
Welke maatregelen worden genomen om de extra verkeersdruk op de N9 en de omliggende wegen te beheersen en te monitoren?
Antwoord 10
Zoals aangegeven zal Rijkswaterstaat over het vervolgproces van de uit te voeren werkzaamheden en de te nemen maatregelen in nauw contact blijven met de omgeving.
Vraag 11
Is er een plan om de openbaar vervoersdiensten tijdens de brugafsluiting te verbeteren, gezien de gelijktijdige werkzaamheden van ProRail?
Antwoord 11
Door het genomen besluit is er inmiddels geen sprake meer van samenloop.
Vraag 12
Kunt u de zorgen en aanbevelingen in de gezamenlijke brief van de ondernemers van de Kop van Noord-Holland toelichten en aangeven hoe hiermee wordt omgegaan?

2 Voor meer informatie en het aanvraagformulier wordt verwezen naar de volgende site
https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/contact/schade-en-compensatie/nadeelcompensatie

Antwoord 12
De zorgen van de ondernemers zijn begrijpelijk. Zoals aangegeven wordt de
renovatie uitgesteld. Rijkswaterstaat zal over het vervolgproces van de
werkzaamheden in contact blijven met de ondernemers.
Vraag 13
Wat zijn de verwachte gevolgen van de brugafsluiting voor de lokale economie en
werkgelegenheid?
Antwoord 13
Zie het antwoord op vraag 12.
Vraag 14
Is er een plan om de verkeersstromen en omleidingsroutes tijdens de
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk te organiseren?
Antwoord 14
Zie het antwoord op vraag 12.
Vraag 15
Hoe wordt ervoor gezorgd dat de brugrenovatie volgens planning verloopt en dat
eventuele vertragingen worden geminimaliseerd?
Antwoord 15
Door het besluit om de renovatie uit te stellen moet het werk opnieuw worden
ingepland en vindt uitvoering later in de tijd plaats. In het voorbereidingstraject is
veel aandacht uitgegaan naar het identificeren van planningsrisico’s tijdens de
uitvoering. In het vervolgproces zal RWS de risico’s opnieuw tegen het licht
houden en waar nodig passende beheersmaatregelen treffen.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *