Restauratie en verbouwing Kunstcentrum De Ploeg Wehe-Den Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Restauratie en verbouwing Kunstcentrum De Ploeg Wehe-Den Hoorn

Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst voor deze inkoop is de Stichting Herstel Erfgoed De Marne (SHEDM). De stichting heeft als missie om gebouwen op Het Hogeland te behouden, te beschermen en/of te doen herstellen. Daarbij wordt gekeken naar gebouwen die afzonderlijk of in samenhang met hun omgeving van cultuurhistorische en/of beeldbepalende betekenis zijn. Als eerste project is restauratie en herbestemming van het Rijksmonument aan de Mernaweg 55 in Wehe-den-Hoorn opgepakt. Het is het onderwerp van deze nationale openbare aanbesteding. SHEDM wenst met één inschrijver een aannemingsovereenkomst af te sluiten voor de restauratie en verbouwing van de voormalige Jozefschool tot Kunstcentrum De Ploeg.

Aan de Mernaweg 55 in Wehe-den Hoorn staat de uit 1873 daterende Jozefschool van architect W.V.A. Tepe. Het gebouw werd meerdere keren uitgebreid en verbouwd door respectievelijk H. Havinga en W. Reitsema Tzn en wel in 1879, 1920 en 1950. Sinds 1999 heeft zowel deze voormalige katholieke basisschool als de Sint Ludgerus sociëteit de status van rijksmonument. Het pand kwam in 1987 in privébezit en was daarna in gebruik als woonhuis en atelier. In 2020 werd het pand door stichting Herstel Erfgoed De Marne, met ondersteuning van de voormalige gemeente De Marne (nu Het Hogeland) in eigendom
verkregen. Het gebouw is in Neo-Gotische stijl opgetrokken in bruine baksteen. Met op het voorste en middelste
deel elk een dwarsgeplaatst zadeldak en in het achterste deel twee in de lengte geplaatste zadeldaken. Diverse elementen, waaronder siermetselwerk, pilasters, pinakels, details als ezelsruggen en geglazuurde blauwe platte Friese pannen en boogtrommels vallen op. Ook de verschillen in bouwstijlen in de loop van de tijd zijn goed zichtbaar.

Het perceel is ongeveer 550 m2 groot. De voormalige school annex sociëteitsgebouw is onderdeel van een complex dat verder uit de rooms-katholieke Sint Bonifatiuskerk met bijbehorende pastorie bestaat, en een begraafplaats met rouwkapel en hekwerk omvat. Het totale complex is van bovenlokaal belang. Het vormt een gaaf voorbeeld van een rooms-katholiek complex in de provincie Groningen (Boer e.a., 2013).
De Jozefschool raakte de afgelopen decennia in verval. Inmiddels verkeert het gebouw in deplorabele staat. Dankzij een subsidie in het kader van de subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten kon SHEDM gelukkig noodmaatregelen laten treffen om ernstiger verval te voorkomen. Daarna werd met diverse instanties gezocht naar een haalbare invulling. Uiteindelijk werd de herbestemming tot Kunstcentrum De Ploeg gekozen.

Op hoofdlijnen bestaan de te verrichten werkzaamheden uit restaureren en verbouwen van de voormalige Jozefschool aan de Mernaweg 55 in Wehe-den Hoorn tot Kunstcentrum De Ploeg. Inschrijver (en eventuele onderaannemers/leveranciers) zullen zich in overleg met de projectleider van SHEDM inspannen om noodzakelijke werkzaamheden van derden tot een uiteindelijke realisatie van het Kunstcentrum De Ploeg te laten plaatsvinden. Het betreft hier onder meer maar niet uitsluitend de
volgende zaken, die deels ook in het bestek zijn verwoord: grondboringen behorende tot het verwarmingssysteem (mogelijk voor plaatsing steigerwerk uit te voeren), kleurtechnisch onderzoek van buitenschilderwerk en enig schilderwerk bij de toegang aan de noordzijde, plaatsen van pinakels en de nieuwe toegangspoort aan de westzijde alsmede binnenhuisarchitect. Van de inschrijver (onderaannemers/leveranciers) wordt verwacht dat zij overleggen, samenwerken, waar nodig het plaatsvinden
van deze activiteiten coördineren en aldus niet weglopen voor verantwoordelijkheden behelzend de doelstelling van realisatie en exploitatie van het kunstcentrum. Voornoemde zal ook in bouwvergaderingen worden besproken.

Er zal een schouw gehouden worden op de locatie Kunstcentrum De Ploeg op woensdag 26 juli 2023. Aanmelden voor de schouw dient te gebeuren via de berichtenmodule van Tenderned en dient uiterlijk maandag 24 juli 2023 voor 9.00 uur plaats te vinden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal die dag bepaald worden hoe de indeling van de dag zal worden georganiseerd. Wij zullen u daarover op maandag 24 juli 2023 voor 12.00 uur nader informeren. Per belangstellende leverancier kunnen maximaal twee personen worden aangemeld.

SHEDM gunt de opdracht op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding via ‘Gunnen op waarde’. ‘Gunnen op waarde’ waardeert de door de inschrijver extra aangeboden kwaliteit.

Bron: Tenderned zaterdag 15 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304138

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *