Renovatie St. Michaël College Zaandam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie St. Michaël College Zaandam

Afbeelding: © St. Michaël College

Het St. Michaël college is van plan het schoolgebouw aan de Leeghwaterweg 7 te Zaandam te upgraden om deze geschikt te maken en te houden voor het voortgezet onderwijs (havo en vwo) nu en in de toekomst. Het schoolgebouw is in de jaren 60 (1965) gerealiseerd. In 2003 en 2008 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden. Het bouwdeel uit 1965 is toe aan renovatie. Een deel van de renovatie heeft reeds plaatsgevonden. Voor het resterende deel is het renovatieplan gereed en kan een aannemer worden gecontracteerd voor het uitvoeren van de renovatie. Naast de renovatie zal voor een klein deel van het schoolgebouw sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Met de renovatie en uitbreiding moet de school klaar zijn voor de toekomst. Onderdeel van de renovatie is dat het binnenklimaat wordt verbeterd. Het binnenklimaat voldoet niet meer aan de huidige normen. Voor het project is vanuit de SUVIS-regeling een subsidie aangevraagd, die is toegekend. Voorwaarde die samenhangt met de subsidie is dat de renovatiewerkzaamheden voor 1 januari 2022 starten en de maatregelen die samenhangen met de subsidie uiterlijk 31 december 2023 zijn opgeleverd. Onder bepaalde voorwaarde kan de termijn voor oplevering vanuit de subsidievoorwaarden worden opgerekt.

Het renovatieproject betreft het in de afbeelding rood gearceerde deel. De omvang daarvan is circa 6.000 m2 BVO. Het ontwerp daarvoor (technisch ontwerp en bestek) is nagenoeg gereed. Het bouwkundige architectonische ontwerp is vervaardigd door architectenbureau GAF, het technische ontwerp is van de hand van Techniplan Adviseurs en constructie-advies is geleverd door SWINN. Het bestek en de tekeningen worden verstrekt bij de uitnodiging tot inschrijven.
Het in de afbeelding blauw gearceerde deel zal niet worden gerenoveerd. Daarvoor wordt sloop en nieuwbouw toegepast. De nieuwbouw zal een enkellaags bouwblok betreffen van circa 190 m2 BVO, dat in de toekomst kan worden uitgebreid naar een
meerlaags bouwblok. Het ontwerp voor dit bouwblok is op dit moment nog niet gereed. De verwachting is dat bij de uitnodiging totiInschrijven het ontwerp wel gereed is. In beginsel betreft het project het rode deel (de renovatie). Het blauw gearceerde deel (sloop + nieuwbouw) wordt als optie meegenomen in deze aanbesteding, zodat dit project op een later moment kan worden opgedragen aan de opdrachtnemer.
Het gebouw is asbest gesaneerd. De bijbehorende rapporten worden beschikbaar gesteld bij uitnodiging tot inschrijven. Mocht gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden blijken dat ter plaatse van deze werkzaamheden het gebouw niet asbestvrij is, dan komt dat voor (meerwerk)vergoeding in aanmerking.

De aanbesteder wenst door middel van onderhavige procedure een opdracht (in twee percelen) aan te besteden voor de realisatie van de renovatie van het St. Michaël College.
Perceel 1: één overeenkomst met bouwkundig aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwkundige en
constructieve uitvoeringswerkzaamheden, alsmede de uitvoeringscoördinatie met betrekking tot
uitvoeringswerkzaamheden van de nevenaannemer (perceel 2). Voor dit perceel worden vijf gegadigden
uitgenodigd om een inschrijving te doen.
Perceel 2: één overeenkomst met installatieaannemer die verantwoordelijk is voor zowel de
werktuigbouwkundige als de elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden. Er zullen voor dit perceel vijf  gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.
Het is toegestaan voor beide percelen aan te melden.
De aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijft de school in gebruik. Het is van belang dat overlast zo veel als mogelijk wordt beperkt. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, zodat slechts een (klein) deel van de school buiten gebruik is. Er wordt gewerkt met deelopleveringen.
De werkzaamheden voor perceel 1 (bouwkundig) omvatten globaal:
– het (waar mogelijk) isoleren van de begane grondvloeren;
– het aanbrengen van buitengevelisolatie met steenstrips;
– het vervangen van het huidige dakbeschot plus aanbrengen van nieuwe isolatie en dakbedekking;
– het vervangen van de buitenkozijnen;
– het verbouwen van de overblijfruimte en de aula;
– het upgraden van het interieur in het algemeen;
– optie: het slopen van de huidige aanbouw (str. M-H/16-17) en vervangen door nieuwbouw;
– coördineren afstemming werkzaamheden perceel 1 en 2.
De werkzaamheden voor perceel 2 (installaties) omvatten globaal:
– het aanpassen /vervangen van installaties t.b.v. mv / cv / gas / koeling / regeltechniek / elektra / verlichting;
– het vervangen van hoofd- en onderverdeelinrichtingen;
– het verduurzamen van de huidige warmte-opwekking;
– het plaatsen van pv panelen.

Op de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zijn de UAV-2012 van toepassing. De concept aannemingsovereenkomst (inclusief coördinatieovereenkomst) zal worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase. Voor beide percelen wordt een separate overeenkomst gesloten. Het project kan niet worden gegund voordat de gemeenteraad een positief kredietbesluit heeft genomen en de gemeente de benodigde vergunning heeft verstrekt. Het renovatieproject is reeds opgenomen in het Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs van de gemeente Zaanstad en daarin geprioriteerd in de eerste
categorie (0-5 jaar). Met de vaststelling van het IHP heeft de gemeente zich reeds gecommitteerd aan het project, maar nog niet aan de opdrachtwaarde. Er is nog geen kredietvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Dat wordt geagendeerd tijdens de aanbestedingsprocedure.

Bron: 25 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231313

1 thought on “Renovatie St. Michaël College Zaandam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *