Prijsvraag Distributed Information Access Control – Aanbestedingsnieuws

Prijsvraag Distributed Information Access Control

Foto: Pixabay.com

In logistieke ketens worden vaak taken en/of onderdelen van de keten uitbesteed aan onderaannemers, soms zelfs in meerdere lagen onder elkaar. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat al deze partijen hun activiteiten op elkaar afstemmen. Zo komt het voor dat twee partijen die formeel geen relatie hebben (behalve indirect via hun opdrachtgevers en daar weer de opdrachtgevers van) toch een nauwe afstemmingsrelatie moeten onderhouden.
Een sprekend voorbeeld is het ophalen van containers bij een zee-terminal: de formele relatie is primair tussen de verlader die een container boekt bij een maritieme carrier, in de praktijk moet de zee-terminal die in opdracht van de carrier werkt weten welke vervoerder, met welke vrachtwagenchauffeur en met welke vrachtwagen (kenteken) bevoegd is om een bepaalde container op te halen namens de verlader. De terminal en de vrachtwagenchauffeur moeten ook het tijdstip en de locatie afstemmen wanneer de container opgehaald wordt. ( In dit geval spelen inspecties en de douane ook nog een rol.)
In andere logistieke ketens bijvoorbeeld in distributie speelt hetzelfde.

De afstemming gaat gepaard met een hoogfrequente uitwisseling van (digitale) data, aangevuld met veel telefoontjes om te verifiëren of de digitale werkelijkheid wel klopt. Die data heeft zowel betrekking op feitelijke gegevens van bijvoorbeeld de lading, als op (geplande, verwachte, bijgestelde, gerealiseerde) tijdstippen en planningen, als op de actuele status in het keten proces (gelost, vrijgegeven, in transit, etc.). Om allerlei redenen, zowel commercieel als juridisch als om reden van veiligheid, is het ongewenst dat iedere partij alle data kan krijgen of inzien. Integendeel, het “need – to – know“ principe is van
toepassing. Alleen die data mag uitgewisseld worden die relevant is voor de taak, en dan nog alleen tijdelijk en in relatie met die taak. De meest gangbare manieren om dit op te lossen zijn een combinatie van:
– berichtenverkeer digitaal
– veel handmatig werk en personen die elkaar bellen of mailen
– een centraal platform
– en/of handheld terminals van een centraal IT systeem (zoals in e-commerce)

De laatste jaren komen nieuwe IT-gedragen oplossingen op die :
– dat handwerk grotendeels overbodig kunnen maken omdat computers rechtstreeks met elkaar communiceren en data interpreteren
– het in principe mogelijk maken om data op elk gewenst moment op te halen bij de bron in plaats van te wachten tot het verstuurd wordt of in een centraal platform ter beschikking komt
– een heterogeen IT-landschap kunnen laten samenwerken
– juridisch bindend zijn
De algemene naam voor dergelijke oplossingen in de literatuur is “Distributed Information Access Control”(DIAC), een juridisch bindend afsprakenstelsel wat door IT-oplossingen geautomatiseerd wordt. In Nederland is iSHARE een voorbeeld van een “scheme” wat DIAC in de praktijk toepasbaar maakt.

Het doel van deze prijsvraag is om voorstellen te krijgen van partijen of consortia die in hun praktijk voordelen verwachten van het implementeren van DIAC voor een bepaalde use case. De beste voorstellen kunnen uitgenodigd worden voor onderhandeling over een opdracht om die implementatie uit te voeren, zodat :
– aangetoond kan worden dat de voordelen inderdaad haalbaar zijn, of dat er geleerd kan worden wat over het hoofd gezien is bij het opzetten van de implementatie
– anderen kunnen leren van die implementatie van DIAC
– en bij voorkeur de partijen doet besluiten om DIAC structureel in te voeren in de operatie
De scope van de voorstellen dient gericht te zijn op logistieke ketens die in en door Nederland heen uitgevoerd worden.
De voorstellen dienen in te gaan op:
– de verwachte voordelen van het toepassen van een DIAC
– het realiseren van een (pilot-) implementatie die de verwachte voordelen aan kan tonen van een implementatie
– de aannemelijkheid dat een geslaagde (pilot-) implementatie leidt tot het structureel implementeren en financieren van DIAC binnen de scope
– het verwachte doorbraak effect van een succesvolle implementatie , d.w.z. hoe groot het potentieel is aan vergelijkbare cases bij andere partijen/consortia/netwerken

Nadere informatie over de achtergrond van de prijsvraag, de problematiek en de kaders waarbinnen de aan te dragen pilot moet passen worden uiteengezet op een informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst zal digitaal plaats vinden op 09 juli 2021, om 14:00 uur.

Deze aanbesteding heeft de vorm van een prijsvraag. Partijen kunnen een oplossing indienen voor de geschetste problematiek. Die oplossing noemen we de pilot. In deze prijsvraag kunnen meerdere partijen een prijswinnaar worden, waarna aan een prijswinnaar, via de Europese onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, een vervolgopdracht zal worden verstrekt voor de uitvoering van zijn pilot. Dit betekent tevens dat de aanbestedende dienst het voornemen heeft een overeenkomst te sluiten met deze prijswinnaar waarin de uitvoering van de pilot wordt opgedragen.
Over de voorwaarden waaronder deze overeenkomst gesloten wordt, dient nadere overeenstemming te worden bereikt tussen partijen. De aanbestedende dienst neemt tot maximaal 50% van de kosten voor zijn rekening van een pilot, tot een maximum van €100.000,- excl. BTW. Het andere deel van de kosten wordt ingebracht door de inschrijver(s). Dit kan zowel in pure financiële bijdragen (geld), als inzet van uren. Hiervoor moet u een begroting maken, voor zowel de bijdrage die u van ons vraagt (gevraagde bijdrage) als uw eigen bijdrage.

Bron: Tenderned 25 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231435

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *