Politie: Politie besteedt beter aan – Aanbestedingsnieuws

Politie: Politie besteedt beter aan

De Politie is beter geworden in aanbesteden. Dat bericht tenminste de organisatie zelf in zijn jaarverslag over 2019. Dat is opvallend want de politie is nogal eens in het nieuws met kluchtige aanbestedingen, zoals de zelfremmende politiewagen, maar ook de aanbesteding van kantoormeubilair of de uitschuifbare wapenstokken die niet leverbaar waren na koop.

RTL4 had daar vorig jaar een aardige opsomming van gemaakt, die was niet mals. Maar daar ontbreekt nog wel veel aan, zo is er behalve de eerdergenoemde wapenstokken en het kantoormeubilair nog de eerstehulppakketten (de medikits) en de motorkleding en een aanbesteding voor kogels, die is ingetrokken. En het borduurwerk. Zo zit er dan ook weinig anders op dan glashard ontkennen, wat de politie dan ook doet.

De spend van de politie is blijkens de jaarverantwoording 2019 niet mals, circa 2,2 miljard euro – ruim vijfendertig procent van de totale begroting. Daarmee is de politie een van de grootste aanbestedende diensten in het publieke bestel. Deze inkoop omvat allerhande soorten producten en diensten: van motorhandschoenen en kantoorartikelen tot voer- en vaartuigen, helikopters, drones, geweldsmiddelen, consultancydiensten en bouwwerken. Het leveranciersbestand bevat meer dan negentienduizend leveranciers. Zij leverden in 2019 een breed assortiment producten en diensten aan de politie.

De politie vindt dat het inkopen rechtmatig en doelmatig moet.

Het is duidelijk dat deze inkopen rechtmatig en doelmatig dienen te zijn en dat het korps ze op een transparante en objectieve manier vanuit de markt moet betrekken.

De politie zegt zelf, dat de inkoopfunctie zich goed ontwikkeld heeft:

Het beeld bestaat dat de inkoopfunctie bij de politie zich de laatste jaren goed heeft ontwikkeld. Dat blijkt uit de kwaliteit van de vele aanbestedingen per jaar, uit de afname van zowel het aantal aangespannen kort gedingen en als van de financiële onrechtmatigheid en uit het feit dat de inkoopprocessen in de basis op orde zijn.

Het Klachtenmeldpunt Inkoop ontving desondanks, blijkens het rapport twintig klachten. Dat waren volgens de politie “vier daadwerkelijke klachten, drie interne klachten en dertien vragen over een lopende aanbesteding.” Bij de klachtenafhandeling hanteert de politie een strikte scheiding tussen de medewerkers die betrokken waren bij het inkooptraject waarop de klacht betrekking heeft en het speciaal daartoe te formeren Klachtenbehandelteam dat zich erover buigt. Politiemedewerkers waken er stringent over dat zij zo min mogelijk formeel juridisch reageren. Zij zetten maximaal in op transparantie en trachten de klacht te bekijken door de bril van de klagende partij.

Foto: Politie.nl

De politie constateert ook meer oog te hebben voor duurzaamheid bij aanbestedingen maar signaleert  “De uitdaging hierbij is om hetgeen de leverancier tijdens het aanbestedingsproces belooft tijdens de uitvoeringsfase van het contract om te doen zetten in concrete resultaten.”

Verder vond Aanbestedingsnieuws nog een interessant detail. De politieorganisatie draagt kennelijk bij aan de benoeming van een hoogleraar Inkoopkunde in Utrecht.

Samenwerking is essentieel
De politie werkt ook op inkoopgebied intensief samen met andere partners binnen de rijksoverheid in het algemeen en met JenV-ketenpartners in het bijzonder. Centraal daarbij staat het ontwikkelen en delen van kennis. In een aantal gevallen resulteert de samenwerking zelfs in gezamenlijke aanbesteding. Zo neemt het korps deel aan het door de rijksoverheid opgezette traineeprogramma dat zich richt op het binnenhalen van inkopers. Daarnaast investeert de politie in nauwe contacten met andere organisaties in het publieke domein, waaronder zelfstandige bestuursorganen en wetenschappelijke instellingen. De partners delen aanbestedingsstrategieën en -documenten, maar zeker ook ervaringen en leerpunten. Zulke uitwisseling levert wederzijds grote kwaliteits- en kostenvoordelen op. Inkoop is een vak. Gezien het toenemende financiële belang dat aan inkoop verbonden is, de technologische ontwikkelingen en zeker ook de geopolitieke verschuivingen in de markt, luidt de vraag aan de wetenschap om deze bewegingen te onderzoeken en te duiden. Evenals de rijksoverheid draagt de politie de komende vier jaar zowel financieel als inhoudelijk bij aan de aanstelling van een hoogleraar Inkoopkunde bij de Universiteit van Utrecht.

Bron: Jaarverantwoording 2019, Politie

Zie ook:

Aanbesteding speed-pedelecs voor de politie

Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Onhandig: Politie weerspreekt schijn belangenverstrengeling medikits

Politiewagens staan niet stil door aanbesteding

Aannemer verbouwing Markdal/Breda naar politiebureau

Aanbesteding politie motorkleding mislukt

CDA stelt kamervragen aanbesteding overbrengingen politie

Aanbesteding borduurwerk Politie mislukt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *