Miljoenennota EZ 2023: goede voorbeeld – Aanbestedingsnieuws

Miljoenennota EZ 2023: goede voorbeeld

“EZK zal haar private partners wijzen op het belang van samenwerking, en ook vanuit eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld geven”, een gewaagde opmerking op zo ongeveer de eerste pagina van de miljoenennota van EZ. Innovatie en duurzaamheid maken er een belangrijk onderdeel van uit.

De plannen van het Ministerie van EZ, voor aanbestedingen het belangrijkste, zijn te vinden in de kamerstukken behorende bij de Rijksbegroting: XIII Economische Zaken en Klimaat Rijksbegroting 2024 (PDF, 7,5 MB) en voor de gelegenheid ook gepubliceerd via: Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken | Prinsjesdag: Miljoenennota en Rijksbegroting | Rijksoverheid.nl waar ook de begrotingen van andere Ministeries staan.

Deze ambititie wordt namelijk direct gevolgd door een passage over klimaatneutraal en circulair en een passage over innovatie: “Een klimaatneutrale en circulaire industrie kan een nieuwe aanjager worden van het verdienvermogen van Nederland. In het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) werkt het kabinet samen met het bedrijfsleven, netbeheerders aan de verduurzaming van de industrie.”

Innovatie is belangrijk voor onze brede welvaart en het verdienvermogen, creëert nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en draagt bij aan de grote transities. Dat doen we onder andere met het herijkte Missiegedreven Innovatiebeleid, de Nationale Technologie Strategie en het Nationaal Groeifonds. Waar mogelijk doen we dat in internationale samenwerking, bijvoorbeeld via de invulling van de European Chips Act en het Europese Horizon-programma.

Andere opvallendheden: EZ wil het programma Beter Aanbesteden tot na 2024 voortzetten:

In 2021 is het Vervolgprogramma Beter Aanbesteden gestart. Dit programma is een samenwerking van EZK, VNO-NCW/MKB-Nederland, VNG en PIANOo. Doel van dit programma is om te zorgen dat de kennis en kunde van overheden en ondernemers over het aanbestedingsproces
verbeteren en dat beide partijen eerder met elkaar in dialoog gaan. Het programma kent een looptijd van vierjaar en loopt eind 2024 af. De focus ligt op het verspreiden en toepassen van opgedane kennis in de praktijk, onder andere via evenementen waar overheden en ondernemers samenkomen en
het bevorderen van regionale initiatieven. EZK kijkt naar mogelijkheden om de succesfactoren van het programma na 2024 voort te zetten.

Even verderop blijkt het vervolgprogramma eigen budget te hebben vanaf 2023:

Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNO-NCW/ MKB-Nederland heeft EZK gewerkt aan het vervolgprogramma Beter Aanbesteden. Dit programma zal zorgen voor verbeteringen in de aanbestedingspraktijk door dialoog tussen overheden en ondernemers. Het programma is in 2021 gestart en heeft een looptijd van vier jaar.

De subsidieregeling eervoor loopt ook door: 

Subsidieregeling Beter Aanbesteden
Gemeenten, MKB-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen die de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit wordt bereikt door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten. De regeling wordt opnieuw opengesteld in 2023 en zal tot in 2024 doorlopen.
Het gaat in totaal om een subsidie van 200.000 tot 300.000 euro en maximaal 25.000 euro per aanvrager, waarvan het grootste deel nog zal vallen binnen 2023 en een kleiner deel in 2024. De regeling maakt deel uit
van het programma Beter Aanbesteden.

Ook iets om van op te kijken is een nieuw Directoraat Generaal op het Ministerie van Economische Zaken, specifiek voor Economie en Digitalisering, echt iets om in de gaten te houden wie daar dan voor in aanmerking komt.

DG Economie en Digitalisering (DG E&D)
Vanaf juni 2022 is het nieuwe DG E&D opgericht. Dit betreft een samenvoeging van de Chief Economist en het cluster Digitale Economie uit DG B&I. Digitalisering is een van de belangrijkste drijvers van economische groei en biedt volop kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het kabinet wil dat iedereen in Nederland van deze kansen kan profiteren. Het kabinet zet daarom stevig in op versnelling van toepassing van digitale technologie in het bedrijfsleven.

RVO voert taken uit in opdracht van de DG E&D. Dit werkpakket bestaat uit verschillende componenten. De grootste opdracht is het beheer en de doorontwikkeling van TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet en door het delen van informatie via de website PIANOo.nl en door het beantwoorden van vragen hierover. Vanuit DG E&D worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor Nationaal Groeifonds (NGF).

[…]

In opdracht van het moederdepartement worden inkooptaken uitgevoerd door het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), dat is ondergebracht bij RVO.

NDR:

Misschien moet het opgemerkt dat het nu anders ongemerkt is, dat het inkoopbeleid nu al tien jaar door niets anders dan deze twee ogenschijnlijke buzzwords innovatie en duurzaamheid, dat is gegeven met de interpretatieve mededelingen van de Europese Commissie als enige basis voor de visie op inkoop. Het waren blijkbaar heel visionaire interpretatieve mededelingen, zo kun je het zien. Maar je kan je ook afvragen waarom andere inkoopmotieven niet zo uitgroeien tot beleidsspeerpunt. Dat de Minister van Economische Zaken in de derde rij achter Hugo De Jonge zit, is dan ook wel een manier van het goede voorbeeld geven. Het voorbeeld niet te veel op te vallen terwijl je alle bestedingen naar je toetrekt?

 

©Ministerie van Financiëen 2023 prinsjesdag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *