Harmonisatie doelgroepenvervoer Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Harmonisatie doelgroepenvervoer Den Haag

©Zaz 2019

Een goed, veilig en vertrouwd georganiseerd doelgroepenvervoer draagt in hoge mate bij aan het welbevinden van de
gebruikers en het slagen van hun dag. Doelgroepenvervoer biedt mensen, van jong tot oud, die zich niet met het reguliere openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen kunnen verplaatsen (oftewel met een mobiliteitsbeperking), de mogelijkheid om van A naar B te reizen. De dienstverlening in deze opdracht bestaat uit twee delen. Namelijk op basis van een indicatie
uitvoeren van het vervoer ten behoeve van bovengenoemde groepen. Maar ook het voeren van (centrale) regie op het vervoer. Het gaat tenslotte om vervoer van groepen geïndiceerde reizigers met verschillende kenmerken. Dit betekent dat de centrale regie bestaat uit het plannen en aansturen van vervoer dat vraagafhankelijk is (Wmo-Geïndiceerden (sociaal recreatief vervoer: Collectief Aanvullend Vervoer (CAV)) en vervoer dat route gebonden met een vaste structuur is (Wmo-dagbesteding,
Leerlingenvervoer, Jeugdwetvervoer en werknemersvervoer Den Haag Werkt (SW-indicatie of indicatie Beschut Werken). De beide delen dragen in samenhang bij aan het zo succesvol en efficiënt mogelijk invullen van de opdracht. Met de aanbesteding van het AV070 in 2018, heeft de gemeente Den Haag de eerste stappen gezet om het doelgroepenvervoer te harmoniseren en daarmee het vervoersaanbod van kwetsbare inwoners beter op elkaar af te stemmen. Met deze opdracht realiseert de gemeente de verdere invulling van deze wens. Met de harmonisatie wil de gemeente het vervoer efficiënter, slimmer en met meer gebruikersgemak voor de gebruikers in zetten; alle vervoersstromen worden met deze aanbesteding ondergebracht in één contract, dat ziet op de volgende typen vervoer:
1. Vraagafhankelijk Wmo vervoer;
2. Routegebonden vervoer Wmo Dagbesteding;
3. Routegebonden Leerlingenvervoer;
4. Routegebonden Jeugdwetvervoer;
5. Routegebonden Werknemersvervoer Den Haag Werkt.

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen de opdracht in één geheel in de markt te zetten en niet in percelen. Daaraan ligt het volgende ten grondslag:
– De mate van samenhang van de opdrachten en de daaruit voortvloeiende efficiencywinst voor zowel opdrachtgever als ook opdrachtnemer rechtvaardigen de samenvoeging. Het samenvoegen van de verschillende typen vervoer kent organisatorische voordelen en beperkt de risico’s voor de gemeente Den Haag;
– De gemeente Den Haag heeft de samenstelling van de relevante markt geanalyseerd en afgewogen. Hieruit blijkt dat een groot deel van de markt ook ingericht is op het integraal uitvoeren van de verschillende typen vervoer. Veelal wordt voor het uitvoeren van de opdracht de samenwerking gezocht tussen of met bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf.

Aansluitend op de wens te harmoniseren is ook de afspraak gemaakt om in het kader van duurzaamheid te komen tot Zero emissie. Op 22 mei 2018 is het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer getekend. Hierin is afgesproken te komen tot zero emissie of emissievrij vervoer. Onder dit bestuursakkoord valt tevens het vervoer dat de gemeente inkoopt voor mensen die vanwege een beperking van spraak, zicht, gehoor, beweging of begrip tijdelijk of chronisch te maken hebben
met beperkingen in hun mobiliteit en daardoor niet zelfstandig kunnen reizen. De nadere specificering van deze afspraken door de gemeente Den Haag houdt dit in dat ZE- voertuigen uitsluitend batterij-elektrisch aangedreven mogen worden. In het kader van deze aanbesteding worden op waterstof aangedreven voertuigen niet aangemerkt als gelijkwaardig aan ‘batterij-elektrische’ aangedreven voertuigen.

De af te sluiten raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 augustus 2023. De raamovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege op 31 juli 2029. De raamovereenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Den Haag tweemaal worden verlengd met een periode van één jaar. De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. De economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

NDR: In het Programma van Eisen leest Aanbestedingsnieuws

Aan de centralist en medewerkers van de telefooncentrale worden de volgende eisen gesteld:
Uitstekende kennis van de spelregels van het vervoerssysteem en de vastgestelde vervoersreglementen onder
andere; de verordening Leerlingenvervoer, de regeling Jeugdwetvervoer en de regeling Dagbesteding;
Goede kennis van wegen, straten en openbare gebouwen binnen het vervoersgebied;
Een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;
Goede sociale vaardigheden;
Kennis (of ervaring) met betrekking tot omgang met de gebruikersgroep dan wel de bereidheid deze kennis door
middel van een cursus te verkrijgen;
Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
Voldoende kennis en beheersing van de door de Opdrachtnemer gebruikte automatiseringssystemen;
Op de hoogte zijn van alle relevante protocollen en gemaakte afspraken.

Niet expliciet is opgenomen dat de centrale ook in Den Haag gevestigd moet zijn. Naar de mening van Aanbestedingsnieuws, aan de hand van de ons bekende feiten, is dit een gemiste kans. Wij hebben dit al eerder opgemerkt “Aanbesteding WMO Vervoer Amstelveen faalt”

Ook daar waren de ons bekende feiten aangehaald, feiten die zich nou juist ook in de gemeente Den Haag voordeden, na een aanbesteding die gewonnen was door een bedrijf dat vanuit Rotterdam werkte. Afhalen voor een terugreis, terwijl de cliënt nog wachtte op het vervoer van de heenreis. Drie kwartier  op een bankje in het flatportiekje wachten op het busje dat na zeven keer bellen nog steeds zó kwam. Enkele voorbeelden van gewoon geen goede kennis van de stad zoals alleen Hagenezen die kunnen hebben.

Bron: Tenderned vrijdag 5 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269106

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *