Breda houdt open house aanbesteding voor kinderopvang – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Breda houdt open house aanbesteding voor kinderopvang

In de regio West-(red.Noord-) Brabant Oost wordt jeugdhulp door 9 gemeenten gezamenlijk ingekocht. Het gaat onder meer om de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Breda. Per 31 december 2017 lopen de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders af en moeten nieuwe overeenkomsten gesloten worden voor de uitvoering van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. De inkoopsamenwerking heeft via Negometrix een zogenoemde open house aanbesteding uiteengezet voor ambulante jeugdhulp en logeerzorg, maar ook gezinsvervanging.

Het is dus een aanbesteding volgens het open-house model. Bij het open house model krijgen alle aanbieders die voldoen aan de selectiecriteria een gelijke kans op de opdracht. Je moet dan zeer zorgvuldig zijn in het stellen van selectiecriteria, anders krijg je nog prutsers waar je geen nee tegen kan zeggen, als ze de aanbesteding eenmaal gewonnen hebben. Sowieso is het met aanbestedingen lastig om de past performances van leveranciers te meten. Doelmatig inkopen, noemt inkopend Nederland dat, iets dat steeds vaker tegengesteld blijkt aan rechtmatig inkopen. Dat niet op past performances kan worden gemeten, wreekt zich extra, als aan iedere ondernemer gegund wordt, op basis van gegeven selectiecriteria. Je moet dan wel heel erg scherpe en strikte selectiecriteria hebben waarmee alle verkeerde aanbieders precies -en objectief- komen af te vallen. Zonder dat je hardop naar een leverancier toeschrijft.

©EP 1985

Blijkens de aanbestedingsdocumentatie worden er 2 a4tjes eisen gesteld aan de leveranciers van gezins vervangende jeugdhulp. Dat lijkt veel, maar als het alleen van die eisen moet afhangen, is het toch wel weinig. Zeker omdat het onduidelijk is wat er van tevoren kan worden geregeld om ervoor te zorgen dat de beloftes ook worden waargemaakt. Leveranciers moeten aangeven dat zij het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg “in acht”zullen nemen.  In acht nemen, is dat een keiharde prestatie-eis?

Verder is vereist:

  • Registratie als gezinsouder op registerplein;
  • Functioneren op hbo denkniveau. Minstens één van de gezinshuisouders heeft professionele ervaring met jeugdhulp voor jeugdigen en een relevante beroepsopleiding. De partner moet er affiniteit mee hebben;
  • Er wordt gewerkt volgens de Veilige principes in de medicatieketen;
  • Een geldig certificaat HKZ, NEN-EN 15224 of ISO 9001 -en deze laatste moet betrekking hebben op zorg
  • een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Aanbieder heeft bij de matching aandacht voor de cultuur, achtergrond en levensovertuiging van de Jeugdige en/of diens Gezin.
  • Aanbieder geeft de Jeugdige een stem in het plaatsingsproces.
  • zorgt voor werving, selectie, professionalisering en begeleiding van de gezinshuisouders en bewaakt de kwaliteit van de zorg

De zorg voor de Jeugdigen wordt geboden in een gezinssituatie: binnen het (eigen) gezin/huishouden, in een ‘normale leefomgeving’ in een ‘gewoon’ huis.

Volgens de aanbestedingsstukken is er geen sprake van een overheidsopdracht in de zin van de aanbestedingsrichtlijn, op basis van de Europese uitspraak Dr. Falk Pharma GmbH v DAK-Gesundheit C-410/14. Toch worden alle inschrijvers gelijk en non-discriminatoir behandeld, zo merkt de bestektekst op. In die uitspraak overwoog het Hof van Justitie dat de aanbestedingsrichtlijn:

“niet ziet op een systeem van afspraken als in het hoofdgeding, waarmee een openbare instelling voornemens is goederen op de markt aan te kopen door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken goederen te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de openbare instelling geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan.”

Ter voorbereiding op de aanbesteding zijn verschillende bijeenkomsten met zorgaanbieders georganiseerd om informatie uit te wisselen over het inkoopproces. Een van de resultaten van dit proces is de keuze van de regio WBO om verschillende vormen van jeugdhulp met behulp van het “open-house” model in te kopen.

Bron: TenderNed, en Aanbestedingsleidraad Negometrix,

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Breda houdt open house aanbesteding voor kinderopvang

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *