Automatiseren en vervangen van bestaande stuwen Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Automatiseren en vervangen van bestaande stuwen Waterschap Limburg

Door klimaatverandering is er jaarlijks sprake van toenemende droogte. Met name in de zomerperiode zijn er langere perioden van droogte. In de zomerperiode valt in absolute zin namelijk steeds minder neerslag terwijl de hogere temperaturen zorgen voor meer verdamping van oppervlakte en grondwater. Dit uit zich zichtbaar in het droogvallen van poelen, beken en sloten. Dit heeft consequenties voor de flora en fauna in deze sloten of beken. Minder zichtbaar is de invloed op de grondwaterstanden die als gevolg van deze droogte steeds verder dalen. Binnen het areaal van Waterschap Limburg uit dit probleem zich voornamelijk op de zandgronden in Noord- en Midden Limburg. Waterschap Limburg staat voor de uitdaging om deze grondwaterstanden zo hoog mogelijk te houden/de grondwatervoorraad in de winterperiode aan te ‘vullen’ en er gebruik van te maken in de drogere zomerperiode. Het streven is om grondwatervoorraden op te bouwen ten tijde van neerslagoverschot en het mondjesmaat te gebruiken ten tijde van neerslagtekorten. WL treft hiervoor diverse maatregelen. Een van de maatregelen is het automatiseren en/of vervangen van circa vijftig tot zestig handbediende stuwen. Deze stuwen zijn uit een eerste inventarisatie naar voor gekomen als cruciaal om met besturing op afstand te komen tot het beheersen van droogte effecten in- en rond diverse kwetsbare (natuur) gebieden. Het betreft daarbij een veelheid aan stuwen die zowel geografische als technisch gezien een grote diversiteit vertonen. Globaal zijn de stuwen in het noordelijke deel van het areaal van WL gelegen, en
hebben afmetingen die variëren van een stuwbreedte van 0.75 meter tot circa 3.00 meter.

Het doel van deze aanbesteding is het inkopen van een bouwteam voor het automatiseren en indien nodig het vervangen van bestaande stuwen in en rondom Natura 2000 gebieden.
De scope van het werk omvat:
• Het inventariseren van de exacte aard en omvang van de stuwen en hun technische staat.
• Het uitwerken van de ontwerpen voor de verschillende locaties.
• De aanpassingen en aanleg van voorziening om te komen tot de gewenste beheersituatie waarin de onderhavige stuwen op afstand bedienbaar zijn.

De werkzaamheden dienen uiterlijk 30 juni 2025 gereed en afgerekend te zijn zodat de financiële controle op de uitgaven kan worden uitgevoerd en de bijdrage uit het SPUK (Gebiedsgerichte maatregelen Programma Natuur aanpak) kan worden veilig gesteld.

Bron: Tenderned woensdag 1 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315375

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *