Aannemer en installateur (ver)nieuwbouw beroepsonderwijs Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Aannemer en installateur (ver)nieuwbouw beroepsonderwijs Harderwijk

Impressie: © De Landstede Groep

In Harderwijk is vmbo, mbo en volwassenenonderwijs ondergebracht op verschillende locaties: het Westeinde, de Sypel en Kranenburg. De bestaande huisvesting sluit onvoldoende aan bij de onderwijsvisie, is voor een groot deel verouderd en vraagt om optimalisatie qua functionaliteit, binnenklimaat, exploitatie en verduurzaming. Ook is de wens om een krachtige nieuwe leeromgeving te realiseren, die de (beroeps)praktijk zichtbaarder maakt en opleidingen meer verbindt.

Landstede Groep en de gemeente Harderwijk tekenden in september 2020 een intentieovereenkomst en spraken af dat het vmbo-nieuwbouw krijgt en naar het stationsgebied verhuist. Begin 2021 heeft het College van Bestuur van Landstede Groep een principebesluit genomen te investeren in de huisvesting van het beroepsonderwijs in Harderwijk. Gemeente Harderwijk draagt op basis van de onderwijsvisie, die de gemeenteraad in 2020 vaststelde, ook bij. Met de realisatie van de voorziening voor het beroepsonderwijs komen verschillende wensen samen:
• Het Morgen College is dringend toe aan nieuwe onderwijsruimten, onder meer voor het techniekonderwijs.
• Een deel van de opleidingen van het mbo is gehuisvest in een gebouw dat onvoldoende past bij toekomstige onderwijsconcepten.
• Bij het Harderwijks bedrijfsleven leeft de wens voor een goede opleidingslocatie voor techniekonderwijs in Harderwijk.
• Tegelijkertijd wil de gemeente het stationsgebied herinrichten.
• Gemeente Harderwijk en Landstede Groep streven naar sterk beroepsonderwijs, waarbij een ononderbroken onderwijsroute van vmbo naar mbo een plek krijgt. Alle wensen smelten samen door een voorziening voor het beroepsonderwijs te realiseren dat is ingebed in de planologische ontwikkelingen van de gemeente. Binnen de te ontwikkelen
voorziening voor het beroepsonderwijs zijn verschillende scholen van Landstede Groep betrokken:
• Morgen College | vmbo en voortgezet onderwijs
• Landstede MBO | mbo 2, 3 en 4
• Start College | voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de Internationale Schakelklas,
• Volwasseneneducatie en Entree opleidingen
• Groei | Opleidingen voor volwassenen.
Door de samensmelting ontstaat daardoor in Harderwijk een belangrijke voorziening voor onderwijs waar vanaf het twaalfde levensjaar jaar een leven lang geleerd kan worden.

De huidige gebouwen aan het Westeinde en 33 bestaan uit diverse bouwdelen van diverse leeftijden. Het gros van het gebouw van Westeinde 33 dateert uit de jaren ’70 en ’90. Op een aantal plekken zijn in de afgelopen jaren interne verbouwingen en moderniseringen gedaan. Het is de bedoeling dat een deel van de bestaande bouw wordt gesloopt tot op constructief casco, een deel wordt gerenoveerd en gerevitaliseerd en aanvullend wordt een deel nieuw bijgebouwd. De exacte
invulling wordt in de ontwerpfase uitgewerkt. Het streven is dat het beroepscollege qua huisvesting kwalitatief gezien als één geheel wordt ervaren.

De aanbesteding bestaat uit twee percelen:

Perceel 1 | Bouwkundig aannemer
• de bouwkundige werkzaamheden
• constructieve sloop
• de constructieve werkzaamheden
• de uitvoeringscoördinatie van derden/directieleveringen
• liftinstallatie
• optioneel: uitwerken UO
Perceel 2 | Installateur
• de werktuigbouwkundige werkzaamheden
• de elektrotechnische werkzaamheden
• uitwerken UO

Het project wordt in 2 fasen gerealiseerd. Fase 1 betreft de renovatie van 7.500 m2 bvo bestaande bouw en ca. 4.000 m2 nieuwbouw. In fase 2 worden de resterende 8.500 m2 nieuwbouw gerealiseerd. Het taakstellend realisatiebudget (bouwkosten) bedraagt ca. €22.500.000,- mln. exclusief BTW voor perceel 1 en ca. €15.000.000,- exclusief BTW voor perceel 2 (prijspeil december 2023). Aanbesteder volgt de  niet-openbare procedure, dat wil zeggen dat de procedure uit twee fases bestaat:
• In de eerste fase worden uit het aantal geldige aanmeldingen maximaal vijf geschikte gegadigden per perceel geselecteerd.
• In de tweede fase mogen de geselecteerde gegadigden een inschrijving doen.

Bron: Tenderned vrijdag 6 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312445

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 9 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *