VRI Data Analayse Tool Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

VRI Data Analayse Tool Provincie Utrecht

Foto: © Hoeflake infratechniek

Voor de regio Utrecht is verkeersinformatie en de werking van haar assets ten behoeve van het regelen van het verkeer essentieel. Provinciale wegen lopen daarbij vaak door het beheergebied van andere (gemeentelijke) wegbeheerders. De visie van de provincie is dan ook de samenwerking met andere wegbeheerders te zoeken op basis van het werken met en analyseren van dezelfde informatie. De huidige kwaliteitscentrale waarmee de provincie Utrecht de data van haar verkeersregelinstallaties (VRI’s) analyseert, is end- of-life op 31 december 2021. De provincie is hierdoor op zoek naar een opvolger van haar huidige softwareapplicatie waarmee het functioneel (verkeerskundig) beheer van VRI’s doorgang kan vinden. Hiervoor wordt een openbare Europese aanbesteding opgezet, met als doel een partij te selecteren voor het leveren, onderhouden en in fases doorontwikkelen van een VRI-data analysetool.

Provincie Utrecht is voornemens om namens de regio Utrecht een verkeerskundige analysetool voor VRI’s
aan te schaffen ter vervanging van de Kwaliteitscentrale op basis van de vigerende wet- en regelgeving en
het individuele beleidskader binnen de regio Midden-Nederland. Doelstelling van de provincie is zoveel als
mogelijk wegbeheerders uit de regio Midden-Nederland te laten aansluiten.
De beoogde doelen laten zich (op hoofdlijnen) als volgt omschrijven:

 • Multimodaal verkeerskundig analyseren conform functionele eisen (zie paragraaf 1.5)
 • Schaalbaarheid en flexibiliteit:
  o verschillende gebruikers (flexibiliteit in grootte systeem en flexibiliteit in benodigde
  rekenkracht)
  o doorontwikkeling algoritmes en analysemogelijkheden (flexibiliteit in informatiebehoefte)
 • Gebruikerswensen aanpassen, doorontwikkeling van de basisfunctionaliteit
 • Gebruiksvriendelijkheid
  o toegankelijkheid vanaf diverse locaties/ devices (bijv. door thuiswerken, of eventueel via
  een mobiele applicatie)
  o eenvoudige, logische bediening
 • Hoge mate van transparantie tussen partner en provincie Utrecht
 • Lage financiële drempel voor (nieuwe) toetreders bij contract
 • Samenwerking met andere tools van derden (zoals: gemeentes, serviceproviders etc.) en delen van informatie
 • Aansluiten op bestaande provinciale dashboards en delen van informatie
 • Adaptief voor Fase 3; inspelen op ontwikkelingen van de toekomst (zie paragraaf 1.5)
 • Reproduceerbaarheid verkeerskundige analyses
 • Eenvoudige configureerbaarheid en daarmee eenvoudig in het gebruik
 • Open source en cloud based
 • Up-to-date cybersecurity

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht vijf maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de
inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Omdat de zogenaamde Europese drempelbedragen voor decentrale overheden en leveringen en diensten (in 2020: € 214.000 excl. BTW) wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn dient een Europese aanbesteding gehouden te worden. Daarbij bestaat in beginsel de keuze tussen twee procedures: een openbare of een zogenaamde niet-openbare procedure. Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op de omvang van de opdracht, het aantal potentiële inschrijvers, type opdracht en het karakter van de markt. Deze aspecten maken een openbare aanbestedingsprocedure het meest geschikt.

Bron: Tenderned 3 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232074

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *