Voorlopige gunning Amsterdamse jeugdhulp bekend gemaakt – Aanbestedingsnieuws

Voorlopige gunning Amsterdamse jeugdhulp bekend gemaakt

De voorlopige gunning van Amsterdamse jeugdhulp is bekend gemaakt. Er zijn dertien aanbieders geselecteerd. Deze aanbieders beschikken over ervaring, deskundigheid en de capaciteit om het benodigde aanbod aan Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp te bieden.

Sinds 2018 contracteert Amsterdam de specialistische jeugdhulp in twee delen: Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) voor gezinnen waar sprake is van complexe problemen waar meerdere specialismen voor nodig zijn en Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp voor gezinnen met enkelvoudige hulpvragen waarbij één specialisme nodig is. Het gaat hierbij om specialistische Jeugdhulp op het gebied van kortdurende ondersteuning bij lichtere vormen van Jeugd-GGZ problematiek en opvoed- en opgroeiondersteuning.
Het aantal ouders en kinderen dat gebruik maakt van de ESJH en de kosten per traject zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Er zijn nu 208 aanbieders gecontracteerd waarvan een deel hulp biedt die niet onder de Jeugdwet valt. Ook biedt een deel van de aanbieders hulp die eigenlijk hoogspecialistisch is of die meer hoort bij de jeugdhulp die het OKT biedt. Op de inzet van de hulp kon onvoldoende worden gestuurd en er wordt naar verhouding te weinig jeugdhulp ingezet in de stadsdelen waar juist veel mensen in een kwetsbare situatie leven.

Om het jeugdstelsel eenvoudiger te maken en te kunnen sturen op de inzet van jeugdhulp op de kinderen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties, is de aanbesteding ESJH vormgegeven langs dezelfde lijnen als de HSJH: met minder aanbieders en middels een taakgerichte financiering. Ook
richt de nieuwe ESJH opdracht zich specifiek op kortdurende jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen en gezinnen waar opvoedhulp nodig is. De financiering van de aanbieders vindt plaats door middel van een taakgerichte bekostiging met een vast budget. Het budget moet worden
besteed aan kinderen en gezinnen die echt afhankelijk zijn van specialistische jeugdhulp en die niet op een andere manier geholpen kunnen worden. Bij de verdeling van de inzet over de stad is rekening gehouden met het aantal gezinnen in kwetsbare situaties en ongelijk geïnvesteerd waar mogelijk, waardoor in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost over meer ESJH kan worden beschikt dan het huidige gebruik.

De ESJH wordt ingekocht voor drie jaar van 2024 tot en met 2026 (met daarbij de optie om voor 1 jaar te verlengen, in geval van onvoorziene omstandigheden). Op deze manier kunnen we in 2027 een volgende stap zetten in de vereenvoudiging van de jeugdhulp door de hele specialistische
jeugdhulp te contracteren zonder het onderscheid tussen ESJH en HSJH en daarbij verder terug te gaan in het aantal aanbieders. Dit met als doel de jeugdigen en gezinnen in Amsterdam passende hulp te bieden wanneer nodig

Voorlopig gegund zijn:
1. Voor de stadsdelen Centrum en Zuid: Sipi, Leerzo! Psychologenpraktijk Marijke
Amsterdam en Buro Bikkel
2. Voor het stadsdeel Nieuw West: Sipi, LeerZo! Combikracht2 en KoMee!
3. Voor het stadsdeel Noord: Sipi, Leerzo! en KoMee!
4. Voor het stadsdeel Oost: Sipi, LeerZo! en Social Taskforce
5. Voor het stadsdeel Wetst: Sipi, Leerzo! en Buro Bloei
6. Voor het stadsdeel Zuidoost (inclusief het stadsgebied Weesp): Sipi, KoMee! en Praktijk
voor Kinder- en Jeugdpsychologie
7. Voor de hele stad Amsterdam: Stichting JA!, Leveo Care3 , STEP4 en iHub5

Bron: Amsterdam, 20 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *