Zuid-Holland wil nog 12000 woningen bouwen – Aanbestedingsnieuws

Zuid-Holland wil nog 12000 woningen bouwen

Zuid-Hol­land gaat op zoek naar flink meer wo­ning­bouw­plan­nen in de pro­vin­cie. Ook de plan­ca­pa­ci­teit wordt na­me­lijk uit­ge­breid om ver­tra­ging en plan­uit­val op te van­gen. De be­doe­ling is om be­staan­de plan­nen voor 15.000 wo­nin­gen snel­ler uit te voe­ren. Daar­naast zijn ex­tra plan­nen no­dig voor nog eens 34.000 wo­nin­gen. Op kor­te ter­mijn moet het aan­tal aan­vaar­de plan­nen zo op­tel­len tot zo’n 273.000 wo­nin­gen. Dat is een enor­me op­ga­ve, het pro­vin­cie­be­stuur vraagt tijd van de mi­nis­ter om die plan­nen te be­spre­ken en te be­oor­de­len. De grens die daar­bij wordt ge­bruikt voor een be­taal­baar koop­huis gaat om­hoog van €355.000 naar €390.000.

Mi­nis­ter voor Volks­huis­ves­ting Hugo de Jon­ge en Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zijn in ge­sprek over de aan­pak van de woon­cri­sis. Zuid-Hol­land komt de mi­nis­ter in een re­ac­tie te­ge­moet, maar heeft ook zijn hulp no­dig. Dat staat in een brief van Ge­de­pu­teer­de Sta­ten aan de mi­nis­ter.

De pro­vin­cie wil dat twee der­de van die nieu­we wo­nin­gen ook be­taal­baar zijn. Veel men­sen heb­ben niet ge­noeg geld voor een dure koop- of huur­wo­ning. Zo vraagt de pro­vin­cie bij het ver­ho­gen van de grens voor be­taal­ba­re koop­wo­nin­gen, hoe er­voor te zor­gen dat ook min­der dure wo­nin­gen ge­bouwd wor­den.

Daar­naast wil­len Ge­de­pu­teer­de Sta­ten hulp om ge­noeg so­ci­a­le huur­wo­nin­gen mo­ge­lijk te ma­ken. Ruim de helft van alle Zuid-Hol­land­se huis­hou­dens komt hier­voor in aan­mer­king, daar­om zijn 100.000 nieu­we so­ci­a­le huur­wo­nin­gen no­dig. De pro­vin­cie wil dat die wo­nin­gen eer­lijk ver­deeld wor­den over heel Zuid-Hol­land en vraagt de mi­nis­ter mee te den­ken hoe dat mo­ge­lijk te ma­ken.

De mi­nis­ter en Ge­de­pu­teer­de Sta­ten zien al­le­bei dat Zuid-Hol­land een dicht­be­bouw­de pro­vin­cie is. Naast wo­nin­gen is ook ruim­te voor be­drij­ven, land­bouw, ener­gie, we­gen, na­tuur en re­cre­a­tie no­dig. Het is be­lang­rijk om zui­nig met de laat­ste open ruim­te om te gaan. De pro­vin­cie zoekt met de mi­nis­ter naar slim­me re­gels om ef­fi­ciënt met ruim­te om te kun­nen gaan.

Toch wil ook het pro­vin­cie­be­stuur kij­ken of op en­ke­le lo­ca­ties nieu­we ruim­te voor wo­nin­gen ge­von­den kan wor­den. Nu al on­der­zoekt Zuid-Hol­land of de bui­ten­ste­de­lij­ke plan­nen ook snel tot wo­nin­gen lei­den of voor­lo­pig al­leen op pa­pier be­staan. De pa­pie­ren plan­nen wil­len wij ver­vol­gens in­rui­len voor lo­ca­ties waar wel snel ge­bouwd kun­nen wor­den.

De woon­op­ga­ve voor Zuid-Hol­land is so­wie­so hoog. Met de nieu­we keu­zes wordt in Zuid-Hol­land tus­sen 2023 en 2030 bij­na een kwart mil­joen wo­nin­gen ge­re­a­li­seerd. Daar­voor zijn zo­wel Rijk als pro­vin­cie druk be­zig met het weg­ne­men van zo­veel mo­ge­lijk be­lem­me­rin­gen. Deze zo­ge­naam­de ‘kri­ti­sche suc­ces­fac­to­ren’ zijn nog niet al­le­maal op­ge­lost. Zuid-Hol­land zegt daar­mee door te gaan en vraagt het­zelf­de van de mi­nis­ter.

De Mi­nis­ter en Ge­de­pu­teer­de Sta­ten gaan nog ver­der in ge­sprek over dit on­der­werp.

Bron: Zuid-Holland, 6 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *