Vlaamse baggeraar Jan de Nul gaat zanddijk Texel aanleggen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Vlaamse baggeraar Jan de Nul gaat zanddijk Texel aanleggen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte gisteren bekend de opdracht voor een zanddijk bij Texel voorlopig te gunnen aan Jan de Nul, een Vlaamse baggeraar. Bij de Prins Hendrikpolder moet een zandbank worden gerealiseerd van 3 kilometer als onderdeel van de kustbescherming. Grote delen van de waddenzeedijk voldoen zonder aanvullende kustbescherming niet aan de Deltanorm.

Met de opdracht worden de natuurwaarden in het plangebied substantiëel vergroot door het creëren van een meer natuurlijke overgang tussen land en water. De zanddijk komt zeewaarts van de bestaande waterkering te liggen en vormt daarmee een zelfstandige en aaneengesloten waterkering. Het projectgebied is gelegen tussen de huidige Prins Hendrikdijk, de Texelstroom.

Voor de aanbesteding, die in oktober 2016 is afgekondigd op TenderNed, hebben 7 inschrijvers zich gemeld. De opdracht is met een concurrentiegerichte dialoog in de markt gezet. In de vooraankondiging was echter nog sprake van een nationale niet-openbare procedure. In april maakte het hoogheemraadschap een kwalitatieve beoordeling, waarna drie partijen werden geselecteerd. Van die drie deed Jan de Nul volgens het hoogheemraadschap de meest gunstige aanbieding.

De aannemers konden hun meerwaarde tonen door o.a. een hinderplan en een ruimtelijk kwaliteitsplan. Aannemer Jan de Nul NV heeft de meest gunstige aanbieding gedaan. Na een stand-still-periode, waarin de afgewezen inschrijvers bezwaar kunnen maken tegen deze beslissing, wordt het project op 3 oktober 2017 definitief aan de aannemer gegund. Op 12 oktober 2017 wordt een inloopbijeenkomst in dorpshuis ‘t Skiltje in Oudeschild georganiseerd waar de aannemer zijn plan toelicht. De inwoners van Texel en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Bedoeling is dat de drie kilometer lange zanddijk in de periode 2018 tot en met 2019 wordt gerealiseerd. Texel krijgt er 200 hectare bij: de ruim 3 kilometer lange dijk wordt vanaf 2018 versterkt met zand en verandert daarmee van rechte dijk in een dynamisch, uniek overgangsgebied aan de Waddenzeekant met duinen, kwelder en strand.

De Prins Hendrikzanddijk is onderdeel van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit waarbij de waterschappen en Rijkswaterstaat tot 2028 meer dan 1.100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen aanpakken. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen, zo stelt het Hoogheemraadschap. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen

Bron: https://www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk/actueel_42609/item/dijkversterking-prins-hendrikzanddijk-voorlopig-gegund-aan-jan-de-nul-nv_8929.html

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *