Kamerleden VVD stellen vragen over privacy en TenderNed Datalek – Aanbestedingsnieuws

Kamerleden VVD stellen vragen over privacy en TenderNed Datalek

VVD-Kamerleden Becker en Wörsdörfer hebben vragen gesteld over de TenderNed datalekken, die via Aanbestedingsnieuws op 7 juli openbaar zijn gemaakt. Dat blijkt uit een bijlage bij de Kamerstukken, die afgelopen 6 september is gepubliceerd. De kamerleden willen van de Minister van Onderwijs Plasterk onder meer weten of het ook volgens de Minister klopt dat TenderNed niet verantwoordelijk is, en waar een risico bestaat op het openbaar geraken van privacygevoelige informatie van inwoners, bij het publiceren van aanbestedingen.

 

Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z11539Gepubliceerd op 6 september 2017 13:08

Vragen van de leden Becker en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1.800 kwetsbare leerlingen (ingezonden 6 september 2017).
Vraag 1
Kent u het bericht «Gevoelige gegevens 1.800 kwetsbare kinderen op straat»?1
Vraag 2

Klopt het dat maar liefst 21 gemeenten in het openbare aanbestedingsproces voor het leerlingvervoer de leerlinggegevens niet hebben geanonimiseerd, waardoor het mogelijk werd om via internet de huisadressen, geboortedata, schoollocaties en roostertijden van kwetsbare kinderen in te zien?

Vraag 3

Deelt u de mening dat ouders erop moeten kunnen rekenen dat de (lokale) overheid prudent met de gegevens van kinderen omgaat en zich daarbij houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe verklaart u dat gemeenten daar in dit geval te weinig oog voor hebben gehad?

Vraag 4

Kunt u aangeven of er andere openbare gemeentelijke aanbestedingen zijn waar een risico bestaat op het openbaar geraken van privacygevoelige informatie van inwoners? Zo ja, welke?

Vraag 5

Bent u bereid gemeenten naar aanleiding van deze gebeurtenis nog eens actief te wijzen op de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en daarbij gemeenten van elkaar te laten leren?

Vraag 6

Zal het wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ook een rol spelen in het gebruik van leerlinggegevens door gemeenten en kunnen daarmee situaties zoals deze, in elk geval voor wat betreft leerlinggegevens, worden voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 7

Heeft u kennisgnomen van de stelling in de berichtgeving dat Tenderned niet verantwoordelijk is voor de verspreiding van de leerlinggegevens, maar dat de gemeenten zelf die deze gegevens aanleverden? Erkent u dat Tenderned weliswaar niet verantwoordelijk is, maar als publieke organisatie wel degelijk een rol kan spelen om aanbestedende partijen te wijzen op de Wet bescherming persoonsgegevens? Bent u bereid dit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder de aandacht te brengen?

Vraag 8

Erkent u dat door toenemende digitalisering van leerlinggegevens het risico in de toekomst groter wordt dat gevoelige informatie toegankelijk wordt voor derden en dit ook bewustwording bij scholen vraagt? Zo ja, welke acties onderneemt u hiertoe?

Vraag 9

Wat is de stand van zaken met betrekking tot uw toezegging om met de sectoren primair en voortgezet onderwijs standaarden te ontwikkelen voor de digitale veiligheid van leerlinggegevens? Zijn deze standaarden er in het najaar, op het moment dat u hebt toegezegd de Kamer over de voortgang te informeren? Zo nee, waarom niet?

Bron: Kamerstukken II 2017/18, nds 2017Z11539

 

Zie eerder:

12 september 2017 Teylingen: publicatie gegevens leerlingenvervoer geen datalek

8 september 2017 VVD Pijnacker Nootdorp stelt vragen over privacylek Tenderned

7 september 2017 PIANOo: Let op hoe je ons TenderNed gebruikt

7 september 2017 D66 Veenendaal stelt vragen over privacyschending bij aanbestedingen

6 september 2017 Valkenswaard trekt boetekleed aan omtrent datalek Tenderned

5 september 2017 RTL Nieuws: TenderNed informatielek gaat om zeker 1800 kinderen

7 juli 2017 TenderNed schendt privacy gehandicapte leerlingen met publicatie aanbestedingen 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *