Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie – Aanbestedingsnieuws

Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie

Pic. www.pixabay.com

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IUC-EZK treedt tijdens deze aanbesteding op als procesbegeleider. IMG is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het IMG heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

Aanleiding van deze aanbestedingsprocedure betreft het aflopen van de huidige raamovereenkomst ten aanzien van de veiligstelling van Acuut Onveilige Situaties (AOS). Ook na afloop van de huidige raamovereenkomst op 19 maart 2022 blijft de behoefte aan de uitvoering van deze werken bestaan. IMG zal gebruik maken van het Protocol Acuut Onveilige Situatie (AOS) en Evacuatie zoals dat door het Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is opgesteld. Bij vrijwel alle AOS-meldingen hebben eigenaren of huurders (het gaat doorgaans om woningen of schuren bij woningen) zelf zorgen over de veiligheid. Voorbeelden van een AOS zijn o.a. dakpannen die scheef liggen op steeds verder inzakkende daken, muren die uitbuiken of scheuren in muren en balkonafscheidingen, doorgezakte vloeren, ingestorte muren/gevels, instabiele schoorstenen,
opleggingen van cruciale draagconstructies. De werkzaamheden bij een veiligstelling kunnen o.a. bestaan uit: fixeren van instabiele elementen, stutten / stempelen, verwijderen losse delen (bv. met een hoogwerker), afzetten van een gebouw,
deels slopen. Met deze offerteprocedure wil de aanbestedende dienst (IMG) maximaal drie aannemers contracteren die deze veiligstellingen conform de eisen van IMG kunnen uitvoeren. De aanbesteding wordt uitgevoerd met een meervoudig onderhandse offerteprocedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offerte-fase.

IMG heeft een protocol vastgesteld dat van toepassing is om een melding van AOS af te handelen. De belangrijkste punten uit het protocol zijn:
(1) Wanneer een gedupeerde via de website of telefoon een AOS heeft gemeld, dient er zo snel mogelijk een deskundige inspecteur van een partij die IMG separaat heeft gecontracteerd en de bouwkundig adviseur van de IMG op de AOS-locatie aanwezig te zijn.
(2) De inspecteur en bouwkundige adviseur stellen m.b.v. een lijst toetsingscriteria vast of wel of niet sprake is van een AOS en maken daarvan een verslag en een plan van aanpak op. Indien het een gegronde AOS betreft neemt, de bouwkundig adviseur van IMG via het piketnummer van de aannemer wiens beurt het is om een AOS veilig te stellen telefonisch contact op.
(3) De uitvoerder van deze aannemer dient binnen één uur
 na dit telefonisch contact fysiek aanwezig te zijn op locatie van de AOS en zal daar het plan van aanpak voor veiligstelling doornemen met de inspecteur van een separaat door IMG gecontracteerde partij en bouwkundig adviseur van de IMG. Vervolgens dient de uitvoerder van de gecontracteerde partij zorg te dragen dat de veiligstelling zoals omschreven in het plan van aanpak is uitgevoerd door de medewerkers van zijn bedrijf en/of waar hij over kan beschikken om de specifieke werkzaamheden m.b.t. veiligstellen uit te voeren. De veiligstelling dient binnen 48 uur nadat de AOS bij IMG is gemeld, gereed te zijn.
(4) De aannemer is iedere kalenderdag van 8:00 tot 22:00 bereikbaar, staat stand-by en is beschikbaar voor IMG om een AOS veilig te stellen.

De gecontracteerde aannemer ontvangt een piketvergoeding per kwartaal achteraf voor bereikbaar zijn, het stand-by staan met mensen, voor het beschikbaar hebben van te gebruiken apparatuur en zijn voorraad verbruiksmateriaal en beschikbaar te zijn voor inzet t.b.v. veiligstelling. Bij een daadwerkelijke veiligstelling ontvangt de aannemer een vergoeding voor de ingezette uren en de verbruiksmaterialen (stutten, bouwhekken, balken, linten, schroefstempels etc.). Voor beide vergoedingen zal de geselecteerde in de offertefase een aanbieding kunnen doen.

Het IMG is van plan een raamovereenkomsten af te sluiten met maximaal drie aannemers voor de veiligstelling van AOS met een looptijd van vier jaar, vanaf 19 maart 2022 tot 19 maart 2026 De omvang van de raamovereenkomst is lastig in te schatten. Deze omvang is mede afhankelijk van (mogelijke) aardbevingen en het aantal meldingen dat daaruit volgt. De totale gezamenlijke opdrachtwaarde in de raamovereenkomst, over de looptijd van vier jaar, is echter op basis van de ervaringen in de afgelopen twee jaar geraamd op €2.550.000,-. Bij een dreigende overschrijding van deze geraamde opdrachtwaarde zal IMG de
raamovereenkomst met alle opdrachtnemers opzeggen.

Bron: Tenderned vrijdag 20 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236355

1 thought on “Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *