Inspecties gebouwen ten behoeve van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) – Aanbestedingsnieuws

Inspecties gebouwen ten behoeve van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS)

Pic. www.pixabay.com

Directe aanleiding van deze aanbestedingsprocedure betreft het aflopen van de huidige raamovereenkomst ten aanzien van de inspectie van mogelijke AOS. Ook na afloop van deze raamovereenkomst op uiterlijk 19 maart 2022 blijft de behoefte aan deze dienstverlening bestaan. Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het contracteren van één marktpartij die
kan voorzien in de uitvoering van inspecties ten behoeve van de vaststelling van een AOS conform eisen en wensen van Instituut Mijnbouwschade Groningen. Deze inspecties worden uitgevoerd door een bouwkundig inspecteur van de opdrachtnemer in samenwerking met een bouwkundig constructeur van de opdrachtnemer. De opdrachtwaarde is geraamd op €1.480.000,- excl btw, voor de maximale looptijd van de af te sluiten raamovereenlomst van vier jaar.  Instituut mijnbouwschade Groningen (IMG) zal gebruik maken van het Protocol Acuut Onveilige Situatie en Evacuatie zoals dat door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is opgesteld. Bij vrijwel alle AOS-meldingen hebben eigenaren of huurders, het gaat doorgaans om woningen of schuren bij woningen, zelf zorgen over de veiligheid. Voorbeelden van een AOS zijn o.a. dakpannen die scheef liggen op steeds verder inzakkende daken, muren die uitbuiken of scheuren in muren en balkonafscheidingen, doorgezakte vloeren, ingestorte muren/gevels, instabiele schoorstenen, opleggingen van cruciale draagconstructies. De werkzaamheden bij een veiligstelling kunnen o.a. bestaan uit: fixeren van instabiele elementen, stutten / stempelen, verwijderen losse delen (bv. met een hoogwerker), afzetten van een gebouw, deels slopen.
Een melding van een AOS kan telefonisch van 8.00 uur tot 20.00 uur, 7 dagen per week gemeld worden bij IMG. De melding kan ook 7 dagen per week, 24 uur per dag via de website van IMG gedaan worden. Het bezoeken van een AOS-locatie geschiedt van 8.00 uur tot 20.00uur. Telefonische meldingen en website meldingen die na 20:00 uur ontvangen worden, worden ingepland na 8:00 de volgende ochtend. In uitzonderlijke gevallen kan het inspecteren van een AOS ook na 20:00 uur maar voor 24:00 uur geschieden. Voor deze bereikbaarheid en beschikbaarheid ontvangt opdrachtnemer een piketkosten
vergoeding na afloop van ieder kwartaal. Het eerste kwartaal van 2022 (implementatieperiode) ontvangt opdrachtnemer deze vergoeding niet. Volgens het Protocol van IMG dient een geldige AOS binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de melding uitgevoerd te zijn.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar met, éénzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, twee maal de optie tot verlenging van één jaar.
Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale geraamde opdrachtwaarde heeft de aanbestedende dienst het recht de raamovereenkomst eenzijdig op te zeggen zonder opdrachtnemer hiervoor schadeloos -in welke vorm dan ook- te stellen.
De Aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een raamovereenkomst te sluiten.

Mocht delen van de tekst u bekend voorkomen, eerder plaatsten wij een artikel over de aanbesteding van de aannemer die in geval van een AOS de werkzaamheden moet uitvoeren.  zie hiervoor Veiligstellen gebouwen i.v.m. acuut onveilige situatie

Bron: Tenderned zondag 22 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236350

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *