Restauratie bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Restauratie bekledingsmuren en kazematten op de Lunetten Utrecht

Lunetten en kazematten Utrecht. Foto: © Gemeente Utrecht

De vier Lunetten zijn van groot belang binnen het militair culturele erfgoed in het algemeen en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW) in het bijzonder. De Lunetten zijn aangelegd in het begin van de 19e eeuw
als deel van de verdedigingslinie aan de oostzijde van de stad Utrecht. Doordat de Houtense vlakte te
hoog ligt om te kunnen inunderen, zoals bij de rest van de NHW, was het noodzakelijk hier een aantal
extra verdedigingswerken aan te leggen. Sinds het einde van de vorige eeuw heeft de gemeente Utrecht
acht forten in eigendom. In een programma, dat in 1997 door de raad is vastgesteld, is vastgelegd dat al
deze forten herontwikkeld worden en een openbare, voor het publiek toegankelijke, functie moeten
krijgen.
Delen van de Lunetten zijn in het verleden al gerestaureerd, maar op alle vier de Lunetten is ook nog
sprake van aanzienlijk achterstallig onderhoud. In het kader van goed eigenaarschap en de bijbehorende
verplichtingen uit de monumentenwet is het noodzakelijk op de Lunetten aan de oostzijde van de stad
omvangrijke restauratiewerkzaamheden uit te voeren.
Per Lunet betekent dit op hoofdlijnen het volgende:
Lunet I
Beide op het Lunet aanwezige kazematten zijn gerestaureerd en op het moment in gebruik. Hieraan
vinden geen werkzaamheden plaats.
De bekledingsmuren, de lage muren rondom het forteiland, moeten worden gerestaureerd. Deze
werkzaamheden vinden met name vanaf het water plaats.
Lunet II
De noordelijke kazemat is al gerestaureerd, maar moet middels enkele bouwkundige ingrepen
gereed gemaakt worden voor verhuur.
Op Lunet II moeten de bekledingsmuren eveneens gerestaureerd worden. Deze werkzaamheden
vinden met name vanaf het water plaats. Van de zuidelijke kazemat is de frontmuur verdwenen.
Deze moet opnieuw worden opgebouwd, ofwel gereconstrueerd. Ook zijn er omvangrijke
werkzaamheden nodig aan de rest van het gebouw. Deze betreffen met name het herstel van
metselwerkschade. Na de reconstructie en restauratie moet het bouwkundig gereed worden
gemaakt voor verhuur.
De op het terrein aanwezige betonnen groepsschuilplaatsen krijgen mogelijk een andere
(ecologische) functie.

Lunet III
De bekledingsmuren en de zuidelijke kazemat zijn in een eerder stadium hersteld. Hieraan vinden
geen werkzaamheden plaats
De noordelijke kazemat moet worden gerestaureerd en moet middels enkele bouwkundige ingrepen
gereed gemaakt worden voor verhuur. Deels vinden deze werkzaamheden vanaf het water plaats.
De op het terrein aanwezige betonnen groepsschuilplaatsen krijgen mogelijk een andere
(ecologische) functie.
Lunet IV
De beide op het Lunet aanwezige kazematten zijn gerestaureerd en op het moment in gebruik. Aan
de kazematten vinden geen werkzaamheden plaats.
De bekledingsmuren, de lage muren rondom het forteiland, moeten worden gerestaureerd. Deze
werkzaamheden vinden met name vanaf het water plaats.
Op het terrein aanwezige groepsschuilplaatsen (bunkers) uit de tijd van net voor de tweede
wereldoorlog krijgen mogelijk een andere (ecologische) functie.

Bij alle vier de Lunetten moet rekening worden gehouden met een aantal specifieke omstandigheden. Zo geldt voor alle toegangsbruggen voor elk Lunet een bepaalde aslastbeperking. Hierdoor is het voor bepaalde voertuigen die de aangegeven aslastbeperking overschrijden niet toegestaan deze toegangsbruggen te berijden Daarnaast hebben de toegangswegen beperkte ruimte voor voertuigen met grote draaicirkels en hebben de toegangswegen vaak een beperkte breedte. De kazematten en omliggende terreinen die momenteel in gebruik zijn, zullen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden in gebruik blijven. De verblijven op de forten worden onder andere voor kinderopvang en dagopvang voor kwetsbare mensen gebruikt. Van u wordt verwacht dat u tijdens de werkzaamheden rekening houdt met de aanwezigheid van deze kwetsbare groepen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden. Tot slot zijn de forteilanden gedefinieerd als archeologisch interessante en zowel ecologisch als militair cultureel hoogwaardige terreinen.

De gemeente organiseert op 1 september 2021 van 10:00 – 12:00 uur een locatiebezoek. U kunt zich hiervoor aanmelden door uiterlijk 30 augustus 2021 een bericht te sturen via TenderNed. Vermeld hierin wie er naar het locatiebezoek komen (maximaal twee personen). U ontvangt daarna een uitnodiging met de ontvangstlocatie. U kunt tijdens dit locatiebezoek geen vragen stellen. Om ervoor te zorgen dat alle geïnteresseerde partijen over dezelfde informatie beschikken, stelt u uw vraag na afloop op TenderNed, via de tab ‘vragen over de aanbesteding

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens het ARW 2016. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *