Uitvoerende partijen nieuwbouw Prins Clausschool Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen nieuwbouw Prins Clausschool Nijmegen

Impressie: © Stichting Conexus

Stichting Conexus is voornemens de Prins Clausschool aan de Weezenhof te Nijmegen van nieuwe huisvesting te voorzien. De school werkt nauw samen met KION (Stichting Kinderopvang Nijmegen) die kinderopvang (0-13 jaar) aanbiedt. De nieuwbouw zal een Brede School betreffen waarin door beide partijen wordt samengewerkt. Het gebouw kent zestien lokalen ten behoeve van vierhonderd leerlingen van het primair onderwijs. Daarnaast heeft het vier ruimtes voor KION. In het midden van het pand naast de aula is een speellokaal gesitueerd. De nieuwbouw van de Prins Clausschool betreft een bijna energie neutraal gebouw (BENG), met een GPR-score van 8. De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op de huidige locatie en na sloop van het huidige gebouw van de Prins Clausschool aan de Weezenhof 4002 te Nijmegen. Naar verwachting kan volgens planning begin september 2023 gestart worden met de werkvoorbereiding van de bouw, start bouw is 1 november 2023. Volgens planning dient het project opgeleverd te worden november 2024. De traditionele aanbesteding van het werk zal geschieden op basis van een bestek met tekeningen.

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van de nieuwbouw van de Prins Clausschool. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbesteding is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
• Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
• Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
• Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te
worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

Communicatie over de aanbesteding vindt plaats via de website ‘Bricsys 24/7’. Toegang tot dit systeem krijgt u middels een email met dit verzoek aan aanbestedingen@hevo.nl. Aanbesteder heeft HEVO B.V. opdracht verstrekt om bij de uitvoering van het project op te treden als gedelegeerd bouwheer. Als risicodragend projectmanager is HEVO aanspreekpunt voor alle partijen bij het proces, en is zij verantwoordelijk voor budget, planning en kwaliteit. De overeenkomst voor uitvoering van de opdracht tussen de meest geschikte kandidaat en de aanbesteder zal na contractering worden overgenomen door HEVO. De gegadigde dient op voorhand in te stemmen met deze contractoverneming.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase (fase 1). Nadat partijen zijn geselecteerd volgt de fase van inschrijving (fase 2). Gunning vindt plaats op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294565

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *