Marktconsultatie monitoring sportveldbezetting Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie monitoring sportveldbezetting Amsterdam

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

Met deze marktconsultatie wil de gemeente Amsterdam potentiële marktpartijen informeren over het aanbesteden van een systeem om de bezetting van sportvelden binnen de gemeente Amsterdam te monitoren. Daarnaast wil de gemeente Amsterdam onderzoeken of de scope van de werkzaamheden die zij in de markt wil gaan zetten realistisch is en of deze ingevuld kan worden door de markt.

De gemeente Amsterdam heeft te maken met een hoge bezettingsgraad op de sportvelden. De vraag is hoog en de gemeente Amsterdam moet het doen met de beschikbare capaciteit. Daarom is het belangrijk dat het gebruik van de velden zo veel mogelijk gespreid wordt. Er is onvoldoende capaciteit om iedereen in de piekuren te bedienen. Daarnaast zijn de sportvelden in de daluren regelmatig leeg. Vanuit de sportverenigingen neemt de vraag naar kunstgrasvelden toe, omdat deze velden vaker kunnen worden bespeeld dan natuurgrasvelden. De transitie naar kunstgrasvelden is echter onwenselijk in het kader van duurzaamheid en kosten. Bovendien kan met een betere spreiding van de dal- en piekuren het capaciteitsprobleem grotendeels worden opgelost.

De hoge bezettingsgraad van de sportvelden heeft ook gevolgen voor de afschrijvingen en de garantie van de leveranciers. De bezettingsgraad van sportvelden binnen de gemeente Amsterdam is hoger dan wat de garantievoorwaarden van de leveranciers voorschrijven. De afschrijvingsduur van een sportveld met een hoge bezettingsgraad is korter. Juist daarom is een efficiënt en goed onderhoud van de velden belangrijk om een zo lang mogelijke levensduur te bewerkstelligen. Op dit moment is de gemeente Amsterdam onvoldoende in control wat betreft het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud. De registratie hiervan is momenteel onvoldoende.

Door het inzetten van sensoren om het gebruik en onderhoud van de sportvelden te meten krijgt de gemeente Amsterdam meer grip op de daadwerkelijke bezetting en het daadwerkelijk uitgevoerde onderhoud waardoor de gemeente Amsterdam betere investeringsbesluiten kan nemen. Deze investeringsbesluiten hebben betrekking op de keuze voor het aanleggen van nieuwe sportvelden en voor het ombouwen van natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden. Daarnaast draagt deze kennis bij aan het optimaal benutten van de sportvelden en het tegengaan van onderbespeling; velden die wel worden gehuurd maar niet worden gebruikt waardoor andere sporters er geen gebruik van kunnen maken.

Het gaat om het meten van de bezetting (de data) op de sportvelden die in beheer van de gemeente Amsterdam zijn. Het gaat (in beginsel) om in totaal maximaal 436 sportvelden, waarbij de volgende onderverdeling kan worden gemaakt:

  • 100 sportvelden waar reeds sportveldverlichting met lichtmasten aanwezig is. De sportveldverlichting voor deze groep velden middels een separate aanbesteding vervangen door led armaturen. De leverancier en installateur van deze ledverlichting zal tevens zorgen voor één stroompunt per sportveld ten behoeve van de te installeren sensor, inclusief het ophangen van de sensor;
  • 185 sportvelden waar reeds sportveldverlichting met lichtmasten aanwezig is, maar die niet binnen de scope van de hiervoor genoemde aanbesteding voor ledverlichting vallen. Voor deze velden zal een andere oplossing met betrekking tot het plaatsen van een stroompunt en het ophangen van de sensor worden bedacht;
  • 151 sportvelden (inclusief trapveldjes) waar nog geen sprake is van verlichting. Deze velden en veldjes beschikken derhalve ook nog niet over stroompunten en lichtmasten om de sensoren in op te hangen.

Onderhoud van de sensoren dient, waar relevant, te worden afgestemd met de leverancier/installateur van de ledverlichting.

Naast het in kaart brengen van het gebruik van sportvelden en trapveldjes, wenst de gemeente Amsterdam inzicht te krijgen in de wijze waarop voer- en werktuigen ten behoeve van het onderhoud worden ingezet. Het gaat hierbij om de volgende (maximale) aantallen:

  • 214 voer- en werktuigen.

Bij het meten van het onderhoud gaat het om het tracken van de voer- en werktuigen voor onderhoud. Het gaat niet om het controleren van werknemers maar puur om het uitgevoerde onderhoud inzichtelijk te maken.

Deze marktconsultatie is bedoeld als instrument om inzicht te krijgen in dit marktsegment en welke marktontwikkelingen zich afspelen. De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie. Deze marktconsultatie wordt in beginsel schriftelijk gehouden. De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van de schriftelijke marktconsultatie partijen uit te nodigen voor een mondelinge toelichting.  Het leveren van een dashboard waarin de vergaarde data inzichtelijk wordt gemaakt, valt in beginsel binnen de scope van de aanbesteding. Wel is het de bedoeling dat het uiteindelijke dashboard door de gemeente zelf wordt verzorgd.

In het marktconsultatiedocument staat verder dat deze marktconsultatie is geplaatst op Mercell s2c en dat alle communicatie via dat kanaal moet lopen. Aanbestedingsnieuws denkt dat het daar ergens is misgegaan, de consultatie is gepubliceerd op Tenderned.

Bron: Tenderned woensdag 12 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294704

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *