Uitvoerende partijen nieuwbouw Antoni Gaudi/ Da Vinci Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen nieuwbouw Antoni Gaudi/ Da Vinci Purmerend

Impressie: © Purmerendse ScholenGroep

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) heeft het voornemen een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van een mavo-/havo-/atheneum-school van 13.040 m² bvo,  zodat de scholen SG Antoni Gaudí en het Da Vinci College in één gebouw kunnen worden gehuisvest. De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

De inschrijving is gericht op de realisatie van de nieuwbouw voor SG Antoni Gaudí en het Da Vinci College (13.040 m²) op het terrein de Koogmolen tussen de Bergmolen en de Flevostraat te Purmerend.
• De nieuwbouw wordt een school voor mavo/havo/vwo.
• De nieuwbouw is ontworpen voor 1.900 leerlingen:
– 500 leerlingen van SG Antoni Gaudٕí;
– 1.400 leerlingen van het Da Vinci College.
• Beide scholen maken onderdeel uit van de PSG.
• Het Da Vinci College is nu nog aan de Johanna Naberstraat gevestigd.
• SG Antoni Gaudí is in Flevostraat 247 gehuisvest, ‘naast’ de beoogde nieuwbouw
• Momenteel staat ter plekke van de nieuwbouw een schoolgebouw uit 1984. SG Antoni Gaudí zit in het zuidelijke bouwdeel. In het noordelijke bouwdeel zit nu nog het Vitacollege. Na sloop van het Vita-bouwdeel door derden kan de nieuwbouw worden gerealiseerd. Tijdens de bouw blijft SG Antoni Gaudí in het zuidelijk bouwdeel doordraaien. Daarom is er bij de uitvoering extra aandacht voor veiligheid vereist en het voorkomen van geluidoverlast. Voorafgaand aan de nieuwbouw zal PSG door derden het Vita-gebouw laten slopen en het nieuwbouwterrein bouwrijp opleveren.

Na oplevering van de nieuwbouw trekken beide scholen (SG Antoni Gaudí en Da Vinci College) in de nieuwbouw en zal ook het zuidelijke bouwdeel aan de Flevostraat door derden worden gesloopt. Vervolgens kan door derden het terrein worden afgerond. Sloop, bouwrijp maken en terrein maken geen onderdeel uit van deze uitvraag. Vooralsnog is de volgende planning van toepassing:
• Sloop Vita-college en bouwrijp maken terrein: apr-jul 2024
• Realiseren nieuwbouw: begin sep 2024 – begin jun 2026

De opdracht behelst de realisatie van de nieuwbouw exclusief terrein, maar inclusief aansluitingen hemelwaterafvoer (hwa), vuilwaterafvoer (vwa) en elektra. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
• Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken exclusief terreininrichting, maar inclusief de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
• Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
• Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht.
Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

Aanbesteder heeft HEVO B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, verzocht om de aanbesteding namens hem te begeleiden.
Communicatie over de aanbesteding vindt plaats via de website ‘Bricsys 24/7’. Toegang tot dit systeem krijgt u via een e-mail met dit verzoek aan aanbestedingen@hevo.nl.

Gunning voor de percelen 1, 2 en 3 vindt plaats op basis van het EMVI-criterium de laagste prijs. De aanbesteder kiest ervoor om het project aan te besteden op basis van de laagste prijs. Het project en de kwaliteit van het te leveren werk is eenduidig in een bestek omschreven door gebruik te maken van standaard systematiek in bestek en tekeningen. De onderdelen zijn in
sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar. Daarnaast heeft aanbesteder een taakstellend budget vastgesteld dat bepalend is voor de uitvoering van de opdracht en is de prijs een zwaarwegend element.

NDR: Een prettig geschreven leidraad zonder de idioterie van andere leidraden, chapeau! Dit zouden meer aanbestedende diensten moeten doen, het maakt de tekst prettig leesbaar en geeft de lezer niet het gevoel volslagen idioot te zijn.

Bron: Tenderned vrijdag 17 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316977

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 november 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *