Personeel-materieel (PM) voertuigen VRU-VNOG – Aanbestedingsnieuws

Personeel-materieel (PM) voertuigen VRU-VNOG

Foto: pixabay.com

In deze aanbesteding zijn Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Veiligheidsregio Noord-  en Oost Gelderland samen de opdrachtgever. Zij werken als inkoopcombinatie samen. VRU is hierbij penvoerder. Tezamen worden VRU en VNOG de aanbestedende dienst genoemd. VRU en VNOG zullen ieder afzonderlijk een overeenkomst sluiten met de opdrachtnemer. In het contractmanagement trekken VRU en VNOG gezamenlijk op waar het gaat over verlengingen en of issues aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

De belangrijkste reden dat de aanbestedende dienst een Europese aanbestedingsprocedure in de markt plaatst voor PM voertuigen, is dat de huidige PM voertuigen aan vervanging toe zijn en daarnaast hoopt aanbesteder het verbeteren van de repressieve processen en efficiencydoelen te bereiken. De uitwisseling van voertuigen, eenduidig onderhoud en vereenvoudiging van de opleidingen zijn krachtige uitgangspunten voor de aanbesteding. Daarnaast streeft AD naar zoveel mogelijk uniformiteit en procedures. VRU kent op dit moment nog geen PM voertuigen oppervlakteredding. VNOG kent op dit moment een diversiteit aan uitvoeringen in materiaal en materieel voor de taak “redding groot vee. Er is hierdoor geen
eenduidigheid in procedures en uitwisselbaarheid van materiaal en materieel en deze taak hierdoor lastig tot niet te organiseren is.

De aanbestedende dienst heeft de intentie om in totaal de volgende voertuigen aan te besteden:
Veiligheidsregio Utrecht
• PM klein logistiek 2 voertuigen
• PM Rietenkapbrandbestrijding 3 voertuigen en 1 optioneel
• PM Oppervlakteredding 2 voertuigen en 3 optioneel
• PM Grootveeredding 2 voertuigen
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
• PM Grootveeredding 7 voertuigen

De opdracht omvat een leveringscomponent (het bedrijfsklaar leveren van de gevraagde PM voertuigen) en een dienstencomponent (het opleiden van medewerkers van de aanbestedende dienst in het bedienen van de geleverde PM voertuigen en het bieden van ondersteuning bij het onderhouden van de geleverde PM voertuigen). De opdrachtnemer produceert alle voertuigen gelijktijdig. De aanbestedende dienst hanteert een levertermijn van achttien maanden na contractondertekening. De aanbestedende dienst zal de voertuigen in één batch afnemen. Concreet betekent dit dat alle PM voertuigen ineens afgenomen worden. Hiermee kan aanbestedende dienst de voertuigen direct met elkaar vergelijken en eventuele restpunten kunnen (direct) op alle voertuigen eenduidig doorgevoerd worden zonder dat voertuigen verplaatst hoeven te worden.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 1 april 2024 voor een periode van zes jaar met de optie voor een eenzijdige verlenging van maximaal viermaal één jaar een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren en uitvoeren van PM voertuigen en het verlenen van bijkomende relevante diensten. De aanbestedende dienst vindt het voor de aanbesteding van deze opdracht geschikt en proportioneel om de Europese openbare procedure te hanteren. De gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’.

Gunningscriteria met het oog op kwaliteit
1. 3D tekeningen + bepakking
2. Nadere uitwerking kwaliteit
3. Arbo technische uitwerking

Bron: Tenderned zaterdag 18 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317041

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *