Realisatie klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode – Aanbestedingsnieuws

Realisatie klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode

De Dommel bij de Nijnselseweg. Foto: Google Streetview

Het bestek voor de realisatie van de opdracht Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode van Waterschap de Dommel, is gericht op het treffen van maatregelen om de bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen tegen overstromingen vanuit het oppervlaktewater en het klimaatrobuust inrichten van de omgeving rondom de Dommel. Op plekken wordt hiervoor een winterbed aangelegd tot 25 meter breed. Het plan bevat ook recreatieve maatregelen en voorzieningen voor de gemeente, alsook een ecologische verbindingszone langs de Dommel door de bebouwde kom van Sint-Oedenrode heen. Binnen het bestek zijn o.a. de volgende werkzaamheden voorzien:
– Verhoging en aanpassing kanodrempel ’t Laar
– Hoogwaterbescherming Nijnselseweg
– Hoogwaterbescherming Sluisplein en omgeving
– Aanleg faunapassage Hambrug
– Verlegging kering en herinrichting perceel Borchmolendijk
– Hoogwaterbescherming kering Lindendijk, afwaarderen van de kering van regionale kering naar overige kering.
– Hoogwaterbescherming kering Brockstraat- De Jongsingel
– Aanleg winterbed van Odaschool tot Ahrend
– Aanleg vispassage De Neul
– Aanpassing kanovoorzieningen De Neul
– Aanbrengen overkapping toeschouwers kanoparcours
– Hoogwaterbescherming kering de Neul
– Hoogwatergeul Rijsingen
– Nieuw gemaal Stille Dommel
– Aanpassing duiker Stille Dommel
– Aanpassing vissteigers
– Groene berging (herinrichting helofytenfilter)
– Herinrichting Sportpark de Neul (sportvelden en parkeerterrein)
– Speelnatuur Odaschool
– Aanpassing bruggen (4 fiets/wandelbruggen en 1 verkeersbrug)
– Aanpassing/verbreding zuidelijk deel Cathalijnepad
– Aanzet kanoverbinding Stille Dommel-Kienehoef
– Baggeren Stille Dommel
– Nieuwe vissteiger Stille Dommel
– Inrichting Promenade
– Aanpassing bosperceel Lindendijk
– Verbetering HWA (Hemelwaterafvoer) Sluisplein en omgeving
– Verwijderen ondieptes Dommel (traject A50 – Brockstraat)
– Verbetering doorstroming meander ’t Laar
– Verbetering (ecologisch) functioneren Dommelarm Eerschotsestraat
– Aanleg nieuw persriool
– Verwijderen oud persriool (AC-leiding)

Waterschap de Dommel volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure, bestaat uit een selectiefase en een
inschrijvingsfase. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving welke wordt gevormd door de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Als subgunningscriteria zullen daarbij onder meer gelden:
1. De inschrijvingssom (naar verwachting circa 40%);
2. Duurzaamheid / MKI (naar verwachting circa 25%)
3. Hinderbeperking (naar verwachting circa 15%)
4. Risicomanagement (naar verwachting circa 20%)

Bron: Tenderned zaterdag 18 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317031

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *