Twents integraal casuïstiek systeem (TICS) – Almelo – Aanbestedingsnieuws

Twents integraal casuïstiek systeem (TICS) – Almelo

Illustratie: pixabay.com

Deze aanbesteding van de gemeente Almelo, mede namens 13 Twentse gemeenten + Veiligheidsregio Twente + Samen Twente,  betreft een uitvraag om regionaal informatie te kunnen uitwisselen over vangnetten. Een vangnet is een overlegtafel of thema waar casussen aan gekoppeld kunnen worden. Voorbeelden van vangnetten zijn Hangjongeren, Huiselijk geweld, Loverboys, Verwarde personen, Jeugdgroepen, Top X (Personen en gezinnen vanwege multiproblematiek, waarbij er sprake is van ernstige overlast en criminaliteit), Veelplegers, Beschermd wonen, Nazorg gedetineerden, (Vroegsignalering) kindermishandeling, Huurproblemen, Armoedeaanpak, Tijdelijke huisverboden, Code rood (acuut gevaar) en Generieke zorg. In de (nabije) toekomst kunnen deze vangnetten uitgebreid worden. Doel van de applicatie is dat informatie gedeeld kan worden met professionals in de regio. Nu kan het zijn dat een persoon onder meerdere vangnetten valt en dan zal dat inzichtelijk gemaakt moeten worden om ook te kunnen bepalen, wie als hulpverlener in welk geval in de lead is. Op dit moment wordt door de organisaties gebruik gemaakt van een applicatie (VIS2) die vervangen gaat worden. Doel is de applicatie voor 1 december 2023 vervangen te hebben.

De aanbestedende partijen wensen een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer en zien de duur van de overeenkomst als volgt voor zich:
1. Jaren 1 tot en met 4: gebruik van het systeem (contractjaar 1 zal deels uit de implementatie van het systeem bestaan)
2. Jaren 5 tot en met 8: optiejaren.
Deze overeenkomst treedt naar verwachting in werking rond 1 maart 2023 en verloopt van rechtswege op 1 maart 2027. Er is GEEN sprake van afnameverplichting. De overeenkomst kan door alle aanbestedende partijen na 1 maart 2027 eenzijdig worden verlengd met een periode van viermaal één jaar, onder gelijkblijvende voorwaarden. De opdracht is niet verdeeld in percelen. Aanbesteder beschouwt het leveren, implementeren, onderhouden en verder ontwikkelen van het systeem als één opdracht.

Gemeente Almelo treedt op als aanbestedende dienst voor alle aangesloten Twentse organisaties en heeft ervoor gekozen een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure te volgen. Gunning vindt plaats op grond van de naar het oordeel van de Twentse organisaties Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 26 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280706

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *