Doelgroepenvervoer Oosterschelderegio – Aanbestedingsnieuws

Doelgroepenvervoer Oosterschelderegio

Deze aanbesteding betreft het doelgroepenvervoer in de Oosterschelderegio en is eerder geplaatst maar toen met een verkeerde aanbestedende dienst. Het gaat om het vraagafhankelijke vervoer en route gebonden vervoer binnen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duivenland en Tholen. Deze gemeenten en de provincie Zeeland nemen samen deel in de gemeentelijke vervoercentrale Zeeland (Regiecentrale). Met deze aanbesteding wensen de gemeenten voertuigcapaciteit (voertuig en chauffeur) voor de uitvoering (zonder regiefunctie) van het vervoer in te kopen. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is de opdrachtgever en treedt bij deze aanbesteding op als penvoerder.

De benodigde vervoercapaciteit is verdeeld in percelen. Er zijn drie percelen welke telkens fungeren als basepoint(virtueel of fysiek) start- en eindpunt). Daarnaast is er een perceel voor grootschalig materieel. De percelen bestaan vervolgens uit vervoer vanuit verschillende categorieën waaraan verschillende eisen worden gesteld. Deze zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen.

 

Looptijd perceel 1
Voor deze opdracht wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar, van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2029. De overeenkomst kan door de opdrachtgever tweemaal met maximaal twaalf maanden verlengd worden. De opdrachtgever heeft de intentie de volledige looptijd inclusief verlengingen van de overeenkomst te benutten, maar laat eventuele verlenging afhangen van de geleverde prestaties. Daarnaast kunnen ook andere overwegingen een rol spelen, zoals beleidsmatige ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving.
Looptijd perceel 2, 3 en 4
Voor deze opdracht wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van zes jaar, van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2029.

Per perceel/basepoint wordt met maximaal één inschrijver een overeenkomst afgesloten voor het leveren van de vervoercapaciteit. Per perceel basepoint neemt vervolgens de daarna hoogst scorende inschrijver in rangorde plaats op de “reservebank” zonder dat daar een financiële vergoeding vanuit de opdrachtgever tegenover staat. Met deze partij wordt een reservebankovereenkomst gesloten.

Op grond van alle wettelijke bepalingen wordt door SWVO als aanbestedende dienst (opdrachtgever) een openbare Europese aanbesteding gehouden. De openbare procedure bestaat uit één fase (procedure). De ondernemers worden uitgenodigd om in te schrijven op basis van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde aanbestedingsdocumenten. Aan de hand van de gunningcriteria bepaalt de opdrachtgever welke inschrijving kan worden aangemerkt als de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding en aan wie de opdracht wordt gegund.

Bron: Tenderned zaterdag 26 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280672

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *