Tijdelijke huisvesting Broeckland College Stichtse Vecht – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Broeckland College Stichtse Vecht

Illustratie: pixabay.com

Voor het Broeckland College wordt in de periode maart 2023 tot september 2024 een nieuwe school gebouwd. De bestaande school wordt begin 2023 deels gesloopt. De aanbestedende dienst , de Willibrord Stichting,  wil ten tijde van de sloop en de nieuwbouw een degelijke tijdelijke voorziening treffen voor het Broeckland College. Deze tijdelijke huisvesting zal op twee locaties worden gerealiseerd. Het Broeckland College is een school voor VMBO. In oktober 2021 telde Het Broeckland college 480 leerlingen. Met de gemeente Stichtse Vecht is afgesproken dat de school zal doorgroeien naar 550 leerlingen, passend bij de grootte van de nieuwbouw.

Willibrord Stichting geeft in bijlage 4, die Aanbestedingsnieuws niet heeft aangetroffen op de datum van publicatie,  een functionele en technische omschrijving van het gewenste gebouw en daagt alle inschrijvers uit een passende oplossing aan te bieden met naleving van alle wettelijke normen. In de basis is het te realiseren gebouw een plaats waar leerlingen gedurende een groot deel van de dag een aaneengesloten periode zijn. De leerlingen moeten in staat zijn om van goed onderwijs te genieten en de omgeving mag daar in geen geval een negatieve invloed op hebben. Van iedere inschrijver wordt verlangd een beschrijving te maken van het gebouw dat wordt aangeboden. Het aangeboden gebouw dient invulling te geven aan de
functionele en technische eisen. De uitstraling en afwerking van het gebouw worden meegenomen in de beoordeling.

De opdrachtnemer draagt zorg voor al het noodzakelijke grondwerk voor het plaatsen van de tijdelijke schoolgebouwen. Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de draagkracht van de ondergrond in relatie met de aan te bieden oplossing(en). Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te controleren of de ondergrond voldoende draagkracht heeft voor de tijdelijke schoolgebouwen. In de prijs dient gespecificeerd te worden de kosten voor mogelijke onderzoek(en). Tevens dient aangegeven te worden wat de kosten zijn voor mogelijke maatregelen wanneer uit onderzoek is gebleken dat de ondergrond over onvoldoende draagkracht beschikt. Alle middelen en materialen die nodig zijn voor de plaatsing van het schoolgebouw moeten door opdrachtnemer worden aangeleverd.

Het grondwerk bestaat eveneens uit het aansluiten van nutsvoorzieningen. Ten minste wordt verwacht dat nutsaansluitingen als riolering, water, elektriciteit, gas en telefoon op een door Willibrord Stichting vrij te kiezen punt in een meter buiten de gevel van het gebouw beschikbaar worden gesteld. Dit dient gespecificeerd te worden in de prijs.
Ten behoeve van de tijdelijke huisvesting dient zowel de openbare ruimte als het terrein van de tijdelijke school aangepast worden. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor aanvraag van de omgevingsvergunning. Er dient een tijdelijke ontheffing te worden afgegeven van het bestemmingsplan om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Opdrachtnemer moet binnen acht weken na opdracht verstrekking het schoolgebouw gebruiksklaar kunnen opleveren. Inschrijver dient bij de inschrijving een planning in. Deze planning geeft een overzicht van de te ondernemen activiteiten tot aan oplevering. Oplevering eind december 2022 dient daarbij als uitgangspunt te worden gehanteerd. De planning zal worden beoordeeld in de offerte evaluatie. Al het onderhoud, voor zowel het gebouw als de technische installaties, moet in de huurprijs zijn opgenomen. Gegadigde dient in zijn inschrijving een onderhoudsplan op te nemen dat is afgestemd op de aangeboden oplossing. In dit onderhoudsplan dient tenminste vermeld te worden het onderhoudsinterval. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat de tijdelijke school zodanig wordt onderhouden dat slechts het dagelijks onderhoud (schoonmaak) door de school zelf gerealiseerd dient te worden. Onderhoud dat gedaan moet worden door onkundig gebruik of vandalisme kan apart in rekening gebracht worden. Dit onderhoudsplan maakt onderdeel uit van de gunningsbeslissing. Na beëindiging van de huur, dient de opdrachtnemer binnen acht weken het tijdelijk schoolgebouw en alle toegevoegde delen te hebben gedemonteerd en afgevoerd van het terrein. Het terrein dient na demontage van alle toegevoegde delen, zowel op als in het terrein, in zijn oorspronkelijke
staat te worden hersteld. Het terrein zal door middel van een schouw en een proces-verbaal van oplevering worden opgeleverd waarbij opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer aanwezig dienen te zijn.

De aanbesteding vindt plaats middels een Europese openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 22 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272850

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *