Elektronische kluisjes voor Corderius College Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Elektronische kluisjes voor Corderius College Amersfoort

Het Corderius College stelt aan al haar leerlingen een kluis beschikbaar. Elke student heeft een eigen kluis, deze kluizen worden uitgegeven door de leerlingen balie. Een student betaalt voor het gebruik van de kluis en er wordt een borg gevraagd. Momenteel staan alle 1758 kluisjes opgesteld in de kelder. De huidige kluisjes zijn in de loop de jaren aangeschaft en variëren daardoor qua leeftijd. De voornaamste reden voor het vervangen van de huidige kluisjes betreft ouderdom. Doordat de kluisjes vervangen dienen te worden wordt er met deze procedure tevens gebruik gemaakt van deze gelegenheid om in te spelen op innovaties en ontwikkelingen. De huidige kluisjes betreffen Sonesto PS-8-S lockers van 4 vakken hoog en Sonesto PS-10-S lockers van 5 vakken hoog. Het merendeel is uitgevoerd in de kleur rood.

De aanbestedende dienst wenst een moderniseringsslag te maken. Concreet betekent dit de overgang van sleutelkluisjes naar elektronische kluisjes. De kluisjes dienen te kunnen worden geopend via een app en een pasje. Hiervoor dienen de kluisjes te beschikken over een Mifare koppeling. Voor het activeren, blokkeren en deblokkeren van de toegang tot een kluisje dient de opdrachtnemer een kluisjesmanagementsysteem ter beschikking te stellen aan beheerders van de aanbestedende dienst.
Daarnaast dient de inschrijver een ontwerp te maken voor het plaatsen van de nieuwe kluisjes. Bij de vervanging van de huidige kluisjes is het in de gewenste situatie van belang dat de ruimte (de kelder) efficiënt ingedeeld wordt, zodat het maximale gebruikscomfort van de kluisjes behaald kan worden en daarnaast het primaire proces van de school geen hinder ervaart. Denk daarbij aan doorstroom in de verkeersruimten. Daarnaast is het van belang dat de te leveren kluisjes, de bijbehorende producten en de opstelling van de kluisjes passend is bij de doelgroep. De kluisjes moeten hufterproof zijn en voorzien in de opslag van schoolmateriaal. Hieronder wordt verstaan; een schooltas, laptop, boeken en eventueel jas/sportkleding.

De aanbestedende dienst is voornemens om met één opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten voor de levering, plaatsing en in bedrijf stelling alsmede het onderhoud van tweeduizend elektronische kluisjes inclusief de service en hosting van de software. De levering, plaatsing en in bedrijf stelling van de kluisjes dient plaats te vinden in de zomervakantie van 2023. Het onderhoud van de kluisjes alsmede de service en hosting van de software dienen gedurende de gehele technische levensduur van de kluisjes te kunnen worden verleend. Voor het onderhoud van de kluisjes alsmede service en hosting van de software gaat de aanbestedende dienst een overeenkomst aan voor de duur van vier jaar, waarbij aanbestedende dienst na deze vier jaar een eenzijdige optie heeft om de overeenkomst telkens met één jaar te verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden. Deze eenzijdige verlengingsoptie is mogelijk totdat de maximale technische levensduur van de kluisjes is bereikt. De overeenkomst
gaat in per 1 augustus 2023.

Indien de aard van de vragen daartoe aanleiding geeft en er tevens voldoende belangstelling bestaat bij de inschrijvers zal er een schouw georganiseerd worden. De schouw zal plaatsvinden op 29 september 2022 9:00 uur waarbij enkele personen namens de aanbestedende dienst aanwezig zullen zijn. De schouw vindt plaats op het Corderius College te Amersfoort, De Ganskuijl 105. Indien u van de uitnodiging gebruik wilt maken, dan dient u uiterlijk 27 september 2022 te berichten via Tenderned door wie uw organisatie vertegenwoordigd zal worden (max. twee personen).
Tijdens de schouw is er geen gelegenheid tot het stellen van vragen. Inschrijver dient de vragen via de vraag- en antwoordmodule in Tenderned te stellen, dit om een gelijk speelveld te creëren voor inschrijvers die niet bij de schouw aanwezig kunnen zijn.

Er is gekozen voor het volgen van een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 22 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272865

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *