Tijdelijke huisvesting basisschool Ter Apel – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting basisschool Ter Apel

Foto: Starcabin.nl

Op dit moment is er sprake van een ernstige tekortkoming aan het dak van de huidige basisschool. Dit is een onvoorziene gebeurtenis voor de gemeente. Om het basisonderwijs te continueren is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd. De vaste termijnen die gelden bij andere Europese aanbestedingsprocedures zijn onverenigbaar met het dwingende spoed karakter van deze opdracht. Er is om deze reden gekozen voor een versnelde procedure waarbij kortere termijnen van reageren worden gehanteerd.

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Westerwolde omvat de volgende hoofdactiviteiten:
• Het opstellen van een Plan van Aanpak,
• Het maken van het ontwerp (bouwkundig en installaties) in overleg met de werkgroep/opdrachtgever.
• Het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning, inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten.
• Het aanvragen en verkrijgen van de vergunning brandveilig gebruik, inclusief alle daar bijbehorende werkzaamheden en documenten;
• Het verkrijgen van de benodigde aansluitingen in overleg met de betrokken adviseurs wordt door opdrachtgever gedaan.
• Het aansluiten van de units op riolering, water en elektra zal door de opdrachtnemer worden gedaan.
• Het coördineren van nutsbedrijven ten behoeve van de aanleg van de nutsaansluitingen.
• Het opstellen van een opleverdossier met daarin opgenomen:

– Revisie tekeningen (indien relevant agv doorgevoerde wijzigingen);
– Gebruiksaanwijzingen (met name de installaties);
– Onderhoudsvoorschriften en schoonmaak adviezen;
– Klachtenprocedure met calamiteiten nummers;

De tijdelijke huisvesting dient gebruiksklaar en gereinigd te worden opgeleverd. Onderdeel van de oplevering is het functioneel testen van de installaties en voorzieningen in de tijdelijke huisvesting. De bereikbaarheid van het terrein dient door de opdrachtnemer zelf beoordeeld te worden. De opdrachtnemer moet de nodige maatregelen treffen om beschadigingen aan bestaande verhardingen zo veel mogelijk te voorkomen. De opdrachtnemer moet op eerste aanzegging van de opdrachtgever beschadigingen aan bestaande verhardingen op zijn kosten (laten) herstellen. De exacte locatie is momenteel nog niet bepaald. Er worden diverse gesprekken gevoerd met omwonenden. Gezien de dwingende spoed van de tijdelijke huisvesting, dient er zo spoedig mogelijk gestart te worden met het plaatsen van de tijdelijke huisvesting. Parallel aan het bepalen van de definitieve locatie, is daarom deze aanbestedingsprocedure reeds opgestart.

Er is sprake van koop van het object. De tijdelijke huisvesting komt daarom in bezit van de gemeente. De gemeente is daarom vrij om de tijdelijke huisvesting na het doel voor de huisvesting van de basisschool in Ter Apel in te zetten op andere locaties voor andere doeleinden. Het dient mogelijk te zijn om na gebruik van de tijdelijke huisvesting deze terug te verkopen aan de opdrachtnemer. In de Prijzenstaat wordt gevraagd om een prijsstelling voor het terugkopen van de tijdelijke units (uitgaande van een inzet bij de gemeente van één jaar en het behouden van de goede staat). Het staat de gemeente vrij om zelf te bepalen of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van de terugkoopregeling.

Gelet op de vraag van de gemeente Westerwolde en het aanbod vanuit de markt is er gekozen voor de openbare procedure.

Bron: Tenderned maandag 6 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315692

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *