Tennet publiceert Duitstalige tender op Mercell voor opslag elektrische elementen – Aanbestedingsnieuws

Tennet publiceert Duitstalige tender op Mercell voor opslag elektrische elementen

Tennet, de sinds kort Nederlands/Duitse netbeheerder, heeft een aanbesteding op het Nederlandse Mercell gepubliceerd die exclusief Duits is, het gaat om een raamovereenkomst voor de levering van containers voor elektronische componenten.

Onderwerp van de raamovereenkomst is het leveren en lossen van de onderstaande opslagcontainers voor de variabele tussentijdse opslag van elektronische componenten in diverse onderstations.

Fragment Landschap met Hoogspanningsmast©Tennet 2022

Standaardversie: 6.058 x 2.438 x 2.591 m
HC-variant: 6.058 x 2.438 x 2.891 m

[…]

Geheimhoudingsovereenkomst/NDA
Om de vertrouwelijkheid van de informatie van de klant in de aanbestedingsdocumenten te beschermen, moet een geheimhoudingsovereenkomst worden afgesloten. Gebruik hiervoor het document “Twee pagina’s geheimhoudingsovereenkomst_framework contract_storage container” dat u kunt downloaden en stuur het ondertekende exemplaar naar karina.duerrbeck@tennet.eu.
Het is Bieders toegestaan ​​om tijdens het aanvraagproces voor deelname op elk moment ondertekende vertrouwelijkheidsovereenkomsten aan de opdrachtgever te overleggen. De opdrachtgever zal de bieder na uitvoering van een plausibiliteitscontrole toegang verlenen tot de biedingsdocumenten. De bieder kan hieruit niet afleiden dat de opdrachtgever de geschiktheid van de bieder voor verdere deelname aan het aanbestedingsproces bevestigt. In dit verband zal de opdrachtgever, nadat de deadline voor aanmelding tot deelname is verstreken, afzonderlijke verzoeken tot het indienen van offertes sturen naar de voor de aanbestedingsprocedure goedgekeurde bieders.

De aanvraag tot deelname dient tijdig ontvangen te zijn via het Mercell e-tendering platform, uiterlijk 9 november 2023 (donderdag), 12.00 uur (deadline deelnameaanvraag). Individuele termijnverlengingen worden niet toegestaan.

Het indienen van de aanvraag tot deelname per post, e-mail of fax is niet toegestaan
. Overtreding van deze eis kan leiden tot uitsluiting van de aanmelding tot deelname.
Het doel van de gunningsprocedure is om de relevante diensten te gunnen aan de juiste marktdeelnemer die op basis van de gepubliceerde gunningscriteria de meest economische aanbieding indient.
De gunningsprocedure vindt plaats in de vorm van een onderhandelingsprocedure met voorafgaande deelname (zie artikelen 119 lid 5 GWB, 13 lid 1, 15 SektVO).
De deelnamewedstrijd dient om geschikte zakelijke deelnemers te identificeren.
Alleen geschikte economische deelnemers worden uitgenodigd om offertes in te dienen.

Dan volgt uit de aanbestedingsleidraad nog een stukje Duits dat we naast dat we het in de google translate gegooid hebben, om misverstanden te voorkomen ook nog maar even in de authentieke taal weergeven:

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Der gesamte Schriftverkehr seitens des Auftraggebers wird in deutscher Sprache erfolgen. Der Auftraggeber behält sich das Rechtvor, englische Fassungen der Unterlagen zur Information bereitzustellen. Die Teilnehmer haben hierauf aber keinen Anspruch. Im Falle eines Widerspruchs oder Unklarheiten, bleibt die deutsche Fassung maßgeblich.
Sämtliche Unterlagen des Bewerbers oder des Bieters sind in deutscher oder optional in englischer Sprache abzufassen. Die Kommentierung des Projektvertrags muss jedoch zwingend in Deutsch erfolgen. Für Angaben und Nachweise, die nicht in deutscher oder englischer Sprache gefasst sind (z. B. Bescheinigungen ausländischer Behörden), sind neben Kopien der fremdsprachigen Originale auch beglaubigte Übersetzungen in Deutsch oder Englisch beizufügen.
Die Verhandlungssprache ist deutsch. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, bei Bedarf Erklärungen in englischer Sprache abzugeben. Daraus entsteht jedoch kein Anspruch des Bieters auf eine Kommunikation in englischer Sprache. Dies gilt insbesondere für die eigentlichen Bieter- und Verhandlungsgespräche.

De Google translate wint er namelijk geen doekjes om:

De procestaal is Duits. Alle correspondentie van de klant zal in het Duits zijn. De klant behoudt zich het recht voor
stelt voor om ter informatie Engelse versies van de documenten te verstrekken. De deelnemers hebben hier echter geen recht op. In geval van tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid blijft de Duitse versie gezaghebbend.
Alle documenten van de aanvrager of de bieder zijn in het Duits of optioneel
Engels te schrijven. De opmerkingen over het projectcontract moeten echter in het Duits worden gemaakt. Voor informatie en bewijsstukken die niet in het Duits of Engels zijn (bijvoorbeeld certificaten van buitenlandse...
Autoriteiten zijn, naast kopieën van de originelen in de vreemde taal, ook gecertificeerde exemplaren
Voeg vertalingen in het Duits of Engels toe.
De taal van de onderhandelingen is Duits. De klant behoudt zich echter het recht voor
Noodzaak om uitleg in het Engels te geven. Hier komt echter niets van terecht
Het recht van de bieder op communicatie in het Engels. Dit geldt met name voor de daadwerkelijke biedings- en onderhandelingsgesprekken.
Community Verified icon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *