Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan Den Haag

De te renoveren voorgevel aan de Beeklaan. Foto: © Gemeente Den Haag/ Lucasstichting

Stichting Lucas Onderwijs en gemeente Den Haag willen een overeenkomst aangaan voor de sloop, renovatie en nieuwbouw van het Voorzieningencluster aan de Beeklaan 184 te Den Haag. In mei 2019 is hiervoor een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, welke opgevolgd is door een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure is vroegtijdig beëindigd, aangezien de ontvangen inschrijving is afgewezen. Daarom wordt de opdracht in gewijzigde vorm opnieuw aanbesteed. De belangrijkste wijzigingen zijn:
– De uitvoeringsplanning
– De tuinmuur van de kerk wordt tijdelijk verwijderd, ter verbetering van de toegankelijkheid van het bouwterrein.

Van het oude schoolgebouw zal het voorhuis inclusief voorgevel behouden en gerenoveerd worden. Twee vleugels aan de achterzijde van het gebouw zullen grotendeels gesloopt worden (ca. 1.500 m2 bvo). Hiervoor in de plaats komt een nieuw bouwdeel. De op de locatie aanwezige losstaande oude gymzaal wordt ook gesloopt (ca. 600 m2 bvo). In totaal betreft het ca. 4.346 m2 bruto vloeroppervlak aan onderwijs-, kinderopvang- en welzijnsvoorzieningen.  Het streven is het contract met de aannemer in januari 2022 te ondertekenen om het gebouw (na een uitvoeringstermijn van 18 maanden) aan het eind van de zomer van 2023 te kunnen opleveren. De omgevingsvergunning is afgegeven en onherroepelijk. De aanvraag van de vergunning voor het tijdelijk verwijderen van de tuinmuur van de kerk is in voorbereiding. Onherroepelijke vergunningen zijn een voorwaarde voor de opdrachtverlening.

De opdracht aan de opdrachtnemer is een gezamenlijke opdracht van de afdeling CvDH van de gemeente Den Haag en het bestuur van Lucas Onderwijs. Beide partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep voor dit project. Deze stuurgroep zal beslissen over de gunning van de opdracht. De uiteindelijke opdrachtverstrekking zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad en het College van bestuur van Lucas Onderwijs worden
voorgelegd. De afdeling Onderwijshuisvesting van de Dienst OCW heeft de budgetten voor de nieuwbouw van de school vastgesteld en opgenomen in het programma onderwijshuisvesting. Door middel van een uitvoeringsbeschikking moeten zij ook goedkeuring verlenen alvorens de opdracht aan de aannemer gegeven kan worden. Dezelfde afdeling heeft het budget voor de kinderopvangvoorzieningen door de gemeenteraad laten vaststellen. Het benodigde budget is reeds gereserveerd, maar dient nog door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats. In de selectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “Laagste prijs”.

Bron: Tenderned zondag 5 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237446

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *