Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel

Foto: pixabay.com

De gemeente Tiel heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor de rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel.
Dit biedt kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Door mee te liften op deze rioolwerkzaamheden heeft de gemeente Tiel het streven om de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen te maken.

Voor de inrichting van de binnenstad van Tiel is door stedenbouwkundigbureau IMOSS een ruimtelijk ontwerp opgesteld met een ruimtelijke visie, inrichtingsvisie en inrichtingsschetsen voor de historische binnenstad, inclusief de vertaling naar een inrichtingsuitwerking voor de meest belangrijke onderdelen. Deze meest belangrijke onderdelen zijn gekozen door de bewoners en ondernemers van de binnenstad en de gemeente Tiel tijdens de participatieavonden. De gemeente Tiel heeft als doel om de verblijfskwaliteit van het woon- en winkelgebied intact te houden. Onderdeel van de inrichting is om de kwaliteitsverbetering en klimaatbestendige inrichting in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Dit vraagt om vergaande samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever wenst daarom de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk aan tafel te krijgen om in bouwteamverband de uitdagingen van dit project aan te gaan. Uitdagingen vragen om een zeker pragmatisme, oplossingsgerichtheid en innovatie. Tiel zoekt een marktpartij die bekend is met dit type uitdagingen en bereid is om de gemeente te ontzorgen door deze opgave te realiseren.

Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel bestaat uit de volgende werkzaamheden/ wensen:
– Vervangen van de (hoofd)riolering en afkoppelen van hemelwater in de binnenstad (centrum) van de gemeente Tiel op basis van een bestek.
– Een ruimtelijk ontwerp opstellen voor een duurzame en klimaat adaptieve buitenruimte voor de middenstand van de binnenstad en verder uit te werken naar een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.
– Verhardingen bovengrondse infrastructuur/ herbestrating.

In hoofdzaak zal de rioolvervanging en inrichting buitenruimte centrum bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Rioleringswerkzaamheden. Globaal betreffen deze werkzaamheden het volgende:
Verwijderen van bestratingen en straatmeubilair;
Verwijderen van bestaande rioolstrengen;
Aanleg van hemelwater (HWA) en vuilwater (DWA) rioolstrengen;
Deels vervangen van huisaansluitingen;
Aanbrengen van bestratingen en straatmeubilair;
Aanbrengen van locaties voor tijdelijke berging hemelwater.
Vervangen huis- en kolkaansluitingen.
2. Meekoppelkansen. Globaal betreffen deze werkzaamheden het volgende:
Verwijderen van bestratingen en straatmeubilair;
Markeren historische locaties zoals de dorpspomp en Westluidense poort in de binnenstad;
Aanbrengen van bestratingen en straatmeubilair;
Aanbrengen van locaties voor tijdelijke berging hemelwater.
Aanbrengen en verwijderen groen
Dit betreft slechts een opsomming in grove lijnen.
Zoals nu bekend is de start van de werkzaamheden voorzien in het vierde kwartaal 2021.

Tiel wil de opdracht te verlenen in de vorm van een bouwteam samenwerking met toepassing van de DNR2011. Het gunningscriterium dat in de inschrijvingsfase zal worden gehanteerd is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De aanbesteder is van plan om naast het prijscriterium de volgende kwaliteitscriteria te hanteren:
1) Omgevingsmanagement;
2) Projectmanagement;
3) Duurzaamheid.
De genoemde kwaliteitscriteria zijn voorlopig en kunnen door omstandigheden wijzigen.
De aanbestedingsprocedure ( niet-openbaar) bestaat uit een selectiefase, een inschrijvingsfase en een gunningsfase. Om een
inschrijving op dit werk te kunnen doen, dient een geïnteresseerde partij zich aan te melden als gegadigde. Dit dient hij te doen door een aanmelding in te dienen bij de aanbesteder.
Voor dit project (bouwteamfase en realisatie) is het plafondbedrag vastgesteld op €6.400.000,- excl. BTW, de nadere specificaties hiervan zal in de inschrijvingsleidraad worden opgenomen. Inschrijvers zal worden gevraagd zich te committeren aan dit plafondbedrag, op straffe van uitsluiting van de aanbesteding.

Bron: Tenderned 4 mei 2021  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226932

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *