AMBER Alert de D66 kamervragen: onvrijwillige intellectuele eigendomsoverdracht – Aanbestedingsnieuws

AMBER Alert de D66 kamervragen: onvrijwillige intellectuele eigendomsoverdracht

Zoals we al schreven waren er 2 sets kamervragen over de AMBER Alert, en leken de vragen te sturen op de informatie die al gegeven was in de kamerbrief van 1 april over AMBER Alert. De antwoorden op die kamervragen zijn nu ook daar, en zoals we mochten verwachten is dat ook precies wat werd beantwoord, namelijk het antwoord dat al was gegeven in de Ministeriële brief van 1 april.

Toch is het op detailniveau wel iets dat nieuwswaardige informatie oplevert. Zo heeft Grapperhaus in de kamerbrief huidig leverancier, ontwikkelaar en creationist van AMBER Alert, Frank Hoen, nog eens extra afgefakkeld. Hoen wordt in de brief min of meer geshamed voor het opstarten van een aanbestedingszaak. En dat is saillant want er zou een aanbesteding zijn, de aanbesteding moet nog beginnen en de markt bestaat eigenlijk uit maar 2 leveranciers, 1 commerciële en 1 open house alternatief, dat niet goed door ontwikkelde Burgernet dat ook nu nog steeds as we speak geen afbeeldingen heeft want kennelijk is dat heel ingewikkelde technologie, afbeeldingen versturen per internet.  (Dat laatste daar waren we al eens wat uitgesproken over, dat kan nog maar sinds 1994 afbeeldingen)

Grapperhaus heeft die antwoorden natuurlijk niet zelf bedacht. Die komen van het Directoraat Generaal Politie en Veiligheidsregio’s  en dan om precies te zijn van de Portefeuille Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing PMP/MCA.  In de pers wordt daar meestal weinig aandacht aan besteed maar het maakt nogal wat uit voor de poppetjes die erover gaan. Zoals we al zeiden is de voorzitter van het Veiligheidsberaad (de overkoepeling van de Veiligheidsregio’s)  de heer Bruls en die heeft ook zitting in de Raad van Toezicht van Burgernet. Alle medewerkers van het DGPenV werken voor alle directeuren, dat werkt zo met portefeuilles. Werkt de beantwoorder van de vragen voor de heer Bruls? Hoe wordt de onafhankelijkheid geborgd?

Foto: Amberalert.nl

Nou dat blijkt wel uit de beantwoording van de vragen.

Eerst beginnend met de vragen van D66:

Vraag 1 was natuurlijk kent u het artikel… Ja dat kennen ze altijd. Vraag 2, lijkt erg op vraag 3, maar het is van belang om het verschil goed te zien. =

vraag 2 Kunt u toelichten welke veranderingen in Burgernet hebben geleid tot het besluit om de functionaliteit Alertering Vermist Kind te integreren in Burgernet 2.0, zoals door u vermeld in de brief ‘Stand van zaken functionaliteit Alertering Vermist Kind’?

Vraag 3:  Wat zijn de technische en organisatorische vereisten waar Burgernet in 2017 nog niet aan voldeed worden nu wel behaald? Kunt u daarbij in het
bijzonder ingaan op het bereik en de samenwerkingspartners van Burgernet in vergelijking met AMBER Alert? 

Even een intermezzo. Zoals Aanbestedingsnieuws al zei, stuurt die vraagt op het antwoord “inmiddels kunnen ook met Burgernet 2.0 afbeeldingen worden verstuurd” Justitie en Veiligheid antwoordt met een hele samenvatting van de geschiedenis waaruit ook blijkt dat Netpresenter een innovatieve partnership had met de politie en dat het quasi inhouse ontwikkelde Burgernet niet eens geschikt was en nu inmiddels in mindere mate schijnt te zijn (voor ons buitenstaanders niet waarneembaar op www.burgernet.nl)
Ook het antwoord op welke veranderingen dan geleid hebben tot het besluit te integreren is dus gebaseerd op 3 veranderingen waarvan 2 technische:
*Er kan nu landelijk worden verstuurd
*Er kunnen nu ook afbeeldingen worden verstuurd.
*Het bereik is “aanzienlijk”vergroot. Hoe groot? Aanzienlijk. 2 mensen? 2 miljoen mensen? RTL Nieuws? Stationsposters?

De crux is echter gelegen in het intellectuele eigendom. Het intellectuele eigendom van AMBER Alert. Dat heeft Frank Hoen gekocht. Kun je wel integreren als het niet van jou is. Je kan best melk en eieren bij elkaar integreren om er pannekoeken van te maken, maar als je geen eieren hebt en de buurman wel dan heb je toch zijn toestemming nodig om die te gebruiken en dan moet hij die ook nog eens geven.  Je moet aanbellen en vriendelijk vragen en zo. En als je die buurman dan praktisch bedreigt, een contract met hem eenzijdig onverwachts opzegt, tegen hem zegt dat er een aanbesteding komt terwijl je monopolist bent en daarmee het (kennelijk gedoemde) verlies van zijn business al onafwendbaar is, ga je dan die toestemming krijgen om dat intellectuele eigendom af te staan?

Antwoord op vraag 2

AMBER Alert als functionaliteit voor vermist-kind-alertering bestaat in Nederland sinds 2008. Het is in samenwerking met politie en justitie opgezet als particulier initiatief van het bedrijf Netpresenter B.V., in eerste instantie zonder vergoeding op basis van een samenwerkingsovereenkomst (namelijk tussen de Staat der Nederlanden en Netpresenter) en vanaf 2011 tegen betaling op basis van een commercieel contract (tussen de politie en Netpresenter).
Na enkele jaren diende dit contract op grond van de aanbestedingswetgeving door de politie te worden aanbesteed. In oktober 2017 heeft de politie aan Netpresenter het voornemen gemeld tot het starten van een openbare Europese aanbesteding van het commerciële contract voor de technische ondersteuning
van vermist-kind-alerteringen. Ook uw Kamer is destijds over dit voornemen geïnformeerd 1
Uiteraard zou Netpresenter in de gelegenheid zijn om, net als elke andere commerciële partij, deel te nemen in deze aanbesteding. Na diverse gesprekken met de politie heeft Netpresenter er uiteindelijk voor gekozen zich tegen de voorgenomen aanbesteding te verzetten met o.a. een bodemprocedure en daaropvolgend hoger beroep. In afwachting van deze juridische procedures is de voorgenomen aanbesteding aangehouden en is, ten behoeve van de continuïteit van de vermist-kind-alertering, het contract met Netpresenter jaarlijks verlengd conform de in dat contract vastgelegde bepalingen 2 .

Deze vertraging in de voorgenomen aanbesteding is eveneens aan uw Kamer gemeld, meest recent in juni 2019 3 . Na de uitspraak in hoger beroep in februari 2020 4 resteren voor de politie geen juridische belemmeringen meer voor een andere invulling van de functionaliteit vermist-kind-alertering. Al in 2017 heeft de politie, mede naar aanleiding van de wens van uw Kamer 5, onderzocht of de functionaliteit vermist-kind-alertering zou kunnen worden
ondergebracht bij Burgernet. Op dat moment bleek dat geen haalbare optie omdat Burgernet toen nog niet geschikt was voor integratie met de functionaliteit
vermist-kind-alertering. Met het vernieuwde Burgernet 2.0 dat vanaf 2020 operationeel is, is de optie van integratie wel realistisch.

Burgernet 2.0 beschikt over de mogelijkheid om berichten landelijk te versturen en de mogelijkheid om beeldmateriaal mee te zenden. Tevens is het bereik door het gebruik van de app en de sociale media aanzienlijk vergroot. Hiermee is de optie om de vermist-kindalertering te integreren in Burgernet, anders dan in 2017, een kansrijke geworden.
De politie heeft deze optie technisch, organisatorisch en juridisch nader onderzocht. Op basis van de totale analyse is besloten de functionaliteit vermistkind-alertering in Burgernet 2.0 te integreren per 22 juli 2021 (de huidige einddatum van het contract met Netpresenter). Dit is op 1 april jl. in een gesprek
en schriftelijk aan Netpresenter medegedeeld en aan uw Kamer gemeld 6

Antwoord op vraag 3 

Technische aspecten
Burgernet is een alerteringssysteem dat opsporingsberichten via verschillende communicatiekanalen aan burgers kan verzenden. Een deel daarvan betreft berichten over vermiste personen, waaronder ook kinderen. Burgernet 2.0 is in staat om ook landelijke berichten te verzenden en biedt de mogelijkheid om beeldmateriaal mee te sturen. Beide functies zijn noodzakelijk voor effectieve vermist-kind-alerteringen.

Organisatorische aspecten
De politie heeft zich, sinds de start van het contract met Netpresenter in 2011, ontwikkeld tot een nationaal werkende organisatie die beter in staat is om bijvoorbeeld landelijke systemen en applicaties te ontwikkelen. Bovendien maakt de politie nu meer gebruik van moderne technieken en actuele sociale media en heeft daarmee een eigen bereik. Integratie van de vermist-kind-functionaliteit binnen Burgernet past daarnaast binnen het beleid om alerteringsfunctionaliteiten waar mogelijk te bundelen, alertering technisch beter in te richten en vanuit een landelijk operationeel concept te laten functioneren en alerteringsfuncties te laten beheren door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De vermist-kindfunctionaliteit komt met deze integratie in eigendom van de politie. De politie maakt zich in dit belangrijke proces los van commerciële partijen zodat zij meer controle heeft over alertering, alerteringssystematiek en de privacyaspecten rondom alertering en opsporingsberichtgeving.

Bereik en samenwerkingspartners
Burgernet heeft eigen communicatiekanalen, die voor een deel dezelfde zijn als de kanalen waar Netpresenter gebruik van maakt, en maakt gebruik van de
faciliteiten en communicatiekanalen van de politie. Burgernet 2.0 kan zowel landelijk als regionaal berichten versturen en maakt gebruik van sociale
mediakanalen. Burgernet is in staat om berichten te versturen naar informatieschermen van het OV, wegbeheerders en commerciële aanbieders en
het kan geautomatiseerd berichten versturen via televisie en radio (via e-mail of de reeds genoemde kanalen of via een koppeling). Tijdens het integratietraject
wordt nader bekeken van welke middelen bij de vermist-kind-alerteringen gebruik zal worden gemaakt. Tevens zal het bereik van de bestaande
communicatiekanalen van Burgernet worden uitgebreid, met name richting landelijke radio en TV en de ANP-dienst. Deze zorgen voor het grootste bereik
onder de bevolking.
Netpresenter heeft gedurende de looptijd van het contract met de politie de zogeheten ‘AMBER Alert community’ opgebouwd. Tot dusver heeft men zich niet
bereid verklaard deze community ter beschikking te stellen van de politie. Bedrijven en instellingen uit de community kunnen uiteraard zelf beslissen of ze in
de toekomst de door de politie verstuurde vermist-kind-alerteringen willen blijven doorgeven aan het publiek. De politie zal nu en in de toekomst de samenwerking zoeken met relevante partijen voor een zo breed mogelijke verspreiding van berichten.

De “Zogeheten community”/ Behoorlijk minnetjes over de AMBER Alert Community, terwijl dat met een ijver is gedaan dat een bereik is geleverd waar mening uitgever op jaloers zal zijn. En geef het dan maar eens eventjes gratis weg of oom agent wordt boos. Bij vraag vier en vijf  en de kamervragen van oa de PvdA wordt de vooringenomenheid jegens Burgernet niet minder. Het leest als een Burgernet reclamefolder.

Maar wacht even. De objectieve en transparante gunningsbeslissing op de aanbesteding kindvermissingsalertering moet toch nog komen? De inschrijvers hebben toch nog niet ingeschreven? De aanbesteding is toch nog niet uitgezet!? Nou nee, maar door Burgernet quasi inhouse te ontwikkelen, hoeft het niet eens te worden aanbesteed, het volgt dan uit het recht op zelforganisatie van de overheid, dat de overheid zelf iets mag maken. Op zijn communistisch dus. Ambtenaren aan het werk houden met iets dat de markt prima kan, beter dan jij. Dat kan natuurlijk ook. Al kan het natuurlijk zijn, dat de Europese Commissie aan de bel trekt.

Het stond er zo terloops dat we het maar cursiveerden, het is echt waar het om draait:

De vermist-kindfunctionaliteit komt met deze integratie in eigendom van de politie.

Uit het antwoord op vraag 3 blijkt dat de hele suggestie van de integratie van burgernet en Amber Alert als doel had een soort diefstal van intellectuele eigendom van de Amber Alert Community te bewerkstelligen. Door te integreren wordt de informatie, en dus ook de doorschakeling naar bijvoorbeeld samenwerkingspartners, iets wat veel energie gekost heeft,  Eigendom van de politie en dan kunnen ze dat controleren. Ja maar, heeft Amber Alert daar niet iets over te zeggen? Het is nu niet van jou. De directeur wil niet dat het van jou wordt. En door het te integreren is het dan ineens wel van jou? En dan gek staan kijken dat Netpresenter daar niet aan meewerkt? Je zou natuurlijk een poging kunnen doen tot onteigening, maar bij intellectuele eigendom ligt dat helemaal lastig, netwerkrelaties zijn te ontastbaar en waarde-onbepaald om af te pakken. Dat is daarnaast ook weer Europees recht, de Benelux merkenwet, en helemaal nu dit vanuit Amerika is verstrekt kan je je afvragen waarom die intellectuele eigendom nou zo nodig in handen van de politie moet liggen. Zoals het nu gaat, kan het toch ook?

Antwoord 4
Op het moment dat voor een vermist kind opsporing in het buitenland nodig is, betrekt de politie in haar opsporingsonderzoek het buitenland. Het doorgeven van vermist-kind-alerteringen aan buitenlandse opsporingsinstanties kan daarbij een middel zijn. In Europees verband houden politiefunctionarissen van de
aangesloten lidstaten contact met elkaar via een internationaal netwerk. Ook Nederland is hierbij aangesloten en vervult een actieve rol. Aangesloten landen
gebruiken verschillende systemen om dergelijke alerteringen door te geven. Het doorgeven van alerteringen aan het buitenland staat daarmee los van het in
Nederland gebruikte alerteringssysteem.

Antwoord 5

Vermissingsberichten maken al vanaf de start deel uit van de activiteiten van Burgernet. De technische en organisatorische processen rondom alertering bestaan al geruime tijd. De politie is al verantwoordelijk voor het opsporingsproces en het opstellen van de berichten, de technische uitbreiding ligt in het verlengde van het bestaande Burgernetsysteem. Het ligt dan voor de hand dat de politie ook de landelijke vermist-kind-berichten gaat versturen via Burgernet. Uitgangspunt bij de integratie is dat de huidige kwaliteit, continuïteit en functionaliteit van de vermist-kind-voorziening gehandhaafd blijven, zoals ik ook in het verleden steeds aan uw Kamer heb toegezegd (7 . Voor de functionaliteit landelijke vermist-kind-berichten wordt een reeds bestaande module van Burgernet benut. Berichten worden verstuurd aan alle Burgernetdeelnemers en de landelijke media en worden tevens verspreid via alle sociale-mediakanalen, o.a. van de politie. Uiteraard zal deze overgang duidelijk aan het publiek kenbaar worden gemaakt.

Er zal sprake zijn van een beperkte overbruggingsperiode waarin de automatische koppelingen worden gebouwd die de vermist-kind-berichten ook doorsturen naar diverse informatiesystemen van derden (zoals bijvoorbeeld de matrixborden van Rijkswaterstaat, maar ook diverse schermen van bedrijven of organisaties). De organisatie en werkprocessen worden zo ingericht dat tijdens deze overbruggingsfase, wanneer een deel van de automatische koppelingen nog in aanbouw is, waar nodig handmatig gekoppeld wordt naar de betreffende organisaties. Samen met de politie ben ik ervan overtuigd dat de politie met de integratie in Burgernet een kwalitatief goed en toekomstbestendig product zal neerzetten.

De politie heeft in het gesprek met Netpresenter de hoop uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een ordentelijke afwikkeling en overdracht. Waarborgen daartoe zijn er echter niet. Netpresenter heeft tot op heden nog niet naar de politie gereageerd op het hen meegedeelde besluit, maar wel in diverse media laten blijken het er niet mee eens te zijn. Om te ageren tegen het besluit van de politie heeft Netpresenter gebruik gemaakt van o.a. Twitter-accounts en andere kanalen die het bedrijf contractueel slechts mag gebruiken voor de verspreiding van vermist-kind-alerteringen. De politie heeft Netpresenter inmiddels schriftelijk gesommeerd deze berichtgeving te beëindigen. Ik hoop dat Netpresenter alsnog correct en professioneel de overdracht zal afwikkelen richting de einddatum van het contract.

Ageren. Gesommeerd berichtgeving te beëindigen. Frank Hoen heeft ook een vrije meningsuiting, ook op “o.a. Twitteraccounts”. Zoals we al eerder schreven op aanbestedingsnieuws krijgen ondernemers te pas en te onpas spreekverboden opgelegd (zie hier en hier), wat helemaal niet kan. De overheid kan uitingen niet van tevoren controleren ingevolge artikel 7 Grondwet. Wat nou einddatum contract? Misschien wint hij de aanbesteding, die hem is voorgehouden, wel? Mag hij dat soms niet zeggen dat het er hier wel heel aanbestedingsonrechtmatig aan toe gaat? Dat is dus waar het ook om draait met dat hele aanbesteden. Dat je als eerlijke ondernemer nooit echt kan klagen als je ten onrechte steeds wordt overgeslagen bij het verdelen van overheidsopdrachten. Daarom was er nu net een Commissie van Aanbestedingsexperts ook, zodat je meer in den minne kon schikken, onder andere door brancheorganisaties het woord te laten doen. Maar als je de enige bent in de markt, dan kan dat natuurlijk niet. Dan is er geen brancheorganisatie, iedereen weet dat het Netpresenter is die klaagt.

Frank Hoen is beslist een aanbestedingsheld, dat hij hier blootlegt hoe te werk wordt gegaan door een overheid bij leveranciersrelaties. Dat hier dus sprake is van enige vooringenomenheid terwijl de toegezegde aanbesteding nog moet komen, kan dus helemaal niet. Als je werkelijk gaat aanbesteden, heb je jezelf nu enorm in de vingers gesneden want het is wel duidelijk dat de politie Burgernet voortrekt. Het punt is dan ook dat het Ministerie allang weet dat er helemaal geen aanbesteding zal komen.  Wat hier dus gebeurt is dat de aanbesteding als een niet zo heel lekkere worst wordt voorgehouden, als een mogelijke kans. Zo word een ondernemer tot akkoord gedwongen met het opgeven van zijn monopoliepositie, terwijl de beloofde aanbesteding nog moet komen en dat winnen van de aanbesteding helemaal geen reëele kans is, omdat achter de schermen allang is besloten met het quasi inhouse alternatief in zee te gaan. Dat laatste mag. Niet aanbesteden en quasi inhouse gunnen. En het is daarom ernstig denkbaar dat dit het plann was All along. Quasi inhouse volgt uit het zelforganisatie recht van organisaties. Achteraf gebeurt de zo beloofde aanbesteding dan ook nog eens niet, terwijl het de ondernemer die voorheen leverde wel voor de voeten werd geworpen. “We moeten aanbesteden”. En dan gun je het aan een ander waar je helemaal niet aan aanbesteedt, omdat dat quasi inhouse is en het dan niet hoeft. Procesmatig is het enorm onrechtvaardig, zo om te gaan met goede leveranciers die nog steeds hun nut kunnen en willen bewijzen. Zo eindigen vakbekwame mensen, die zich jarenlang voor de BV Nederland hebben ingezet, nog overspannen op de bank. Eeuwig zonde.

De horkerige manier waarom Netpresenter en Frank Hoen aan de kant zijn geschoven, is niet het enige wat uit de vragen blijkt. Burgernet schermt met Matrixborden. Kun je daarmee zien naar welke persoon gezocht wordt? Dat zijn toch hele binaire systemen met alleen wat gele en rode lampjes, die geven helemaal geen kleur weer. Hoe kun je daar precies afbeeldingen naar versturen? En moeten bestuurders niet gewoon op de weg letten als ze aan het rijden zijn?

Daarnaast: Burgernet kan dus niet internationaal worden ingezet, hoe omfloerst het er ook staat, ook nu.nl had dat al ontcijferd. Amber Alert kan dat wel. Wil je de internationale opsporing van vermiste kinderen in de wilgen hangen? Was dat nou net niet precies waar het om te doen was? Als het vermiste kind over de grens heen is, doet de politie niets meer. Eerder hadden we al vragen over de uitvoering van Burgernet. Hoe is het toch mogelijk dat het huidige Burgernet geen afbeeldingen heeft. Zelfs in het Wilde Westen had men afbeeldingen bij opsporingen verzorgd. Dat internationale media-aandacht niet mogelijk is, en matrixborden niet adequaat zijn bij de opsporing, dat komt er ook nog maar weer eens bij.

Over de naamsbekendheid denkt de politie ook al behoorlijk lichtvaardig. Wij hebben bij Aanbestedingsnieuws hard aan de weg getimmerd om landelijk bekend te worden maar het is nog niet zo dat we worden herkend op straat. Van AMBER Alert daarentegen hebben de mensen wel gehoord. Dat weet iedereen, dat gaat over vermiste kinderen, zoals Amber. Dat is 10 jaar werk geweest. Heel zwaar werk.
Burgernet klinkt helemaal niet zo dat je er een directe ontvoerde kinderen associatie mee hebt. Dat is ook niet zo. Vermiste bejaarden. Vermiste auto’s. Het kan overal wel over gaan. Het klinkt als een portal waar je je belastingformulier moet invullen. Zoals Woningnet zeg maar, voor huizen. Of Gironet. Of Telnet. Is het met een t of met een d, zoals TenderNed. BurgerNed. Je moet t googlen voor je er komt. Gooi het maar overboord, van kennis of kapitaalvernietiging is geen sprake.

Antwoord 6

AMBER Alert Nederland is een merknaam, geen organisatie op zich. Er is uiteraard sprake van naamsbekendheid van dit merk, maar niet van “ervaring van AMBER Alert”. De heer Hoen, eigenaar van de firma Netpresenter, heeft in 2008 het initiatief genomen een soortgelijk systeem als het AMBER Alert dat in Amerika reeds bestond op te zetten in Nederland en is merkhouder voor Nederland voor de naam en het beeldmerk AMBER Alert. Vanaf 2011 tot heden heeft Netpresenter de dienstverlening rondom vermist-kind-alertering voor de politie uitgevoerd op basis van een commercieel contract. Uiteraard is de firma Netpresenter, zowel door haar bedrijfsactiviteiten als door de oprichting en uitvoering van AMBER Alert in Nederland, een ervaren partij. Netpresenter heeft echter geen monopolie op dit soort dienstverlening.
De politie heeft zelf inmiddels ruime ervaring met het uitdoen van vermissingsalerteringen via Burgernet en ook Burgernet heeft naamsbekendheid. Het
vernieuwde Burgernet 2.0 biedt technisch de juiste functionaliteiten voor vermistkind-alerteringen. Met de integratie in Burgernet verschijnen berichten voortaan onder de herkenbare naam en huisstijl van Burgernet. In de komende periode wordt gewerkt aan het verder vergroten van het landelijk bereik van Burgernet.
Van kennisvernietiging is in mijn ogen dan ook geen sprake. Voor wat betreft de vraag naar kapitaalvernietiging vermeld ik dat, zoals ook onder vraag 5 al gemeld, door de samenvoeging efficiencywinst op het beheer kan worden behaald en zullen – met een relatief beperkte eenmalige investering voor de integratie in Burgernet – de structurele kosten voor het beheer na de integratie aanzienlijk lager uitvallen. Deze efficiencywinst valt op dit moment nog niet exact te kwantificeren.

Onafhankelijk en autonoom beslissen over het lot van Burgernet en Amber Alert, was niet eens echt een ambitie. Herkenbare naam en huisstijl. Vernieuwde Burgernet. De schijn van kritische distantie naar Burgernet wordt niet eens opgehouden.

Aanbestedingsnieuws snapt niet helemaal hoe het nu toch komt, dat het altijd weer de politie is waarbij het toch wel heel sterk aanbestedingsonrechtmatig aan toe gaat. Is er een reden waarom politie aanbestedingen zo bijzonder moeizaam lijken te gaan? We hadden al eerder de mini cooper politiewagens, de uitschuifbare wapenstokken, de helmen, medikits, de bodycams hou maar op schij maar uit en dan er was ook nog een heel rapport over inkopen bij de politie.

Politie: Politie besteedt beter aan

Onhandig: Politie weerspreekt schijn belangenverstrengeling medikits

Aanbesteding intelligente beheerkasten Politie

Semipermanente huisvesting politie AVIM Ter Apel

Politiebodycams in zomer 2021 operationeel

Holsters Stroomstootwapen Politie en KPCN

Levering terreinvoertuigen Politie

PTTdiensten voor Politie aanbesteed (Wiegedood van C2000?)

Bodycams en Integrale dienstverlening Politie

Politiecommissaris Eindhoven ontslagen om fraude met inkoop

Politie verdacht van corruptie bij aanschaf dienstauto’s [updated]

2 thoughts on “AMBER Alert de D66 kamervragen: onvrijwillige intellectuele eigendomsoverdracht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *