Renovatieverkenner – Aanbestedingsnieuws

Renovatieverkenner

foto: pixabay.com

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid moet voorzien in eenduidige en gevalideerde informatie over energiebesparing in de bestaande woningbouw en utiliteitsbouw. Belangrijke informatie hierbij is de te verwachten of voorspelde energiebesparing als gevolg van isolatie en installatiemaatregelen. Deze aanbesteding betreft alleen de woningbouw.
Het hoofddoel van de renovatieverkenner is om burgers en partijen zo goed mogelijk te ondersteunen met advies over energierenovaties van hun woning(en) gebaseerd op een
gemiddeld gebruiksprofiel en een specifiek gebruiksprofiel, met ook oog voor de effecten op binnenklimaat (en gezondheid), comfort, temperatuur-overschrijding in juli (TO-juli) en de maximale elektriciteitsvraag om hiermee de integrale energieprestatie van de woning beter mee te kunnen nemen.

De renovatieverkenner is door opdrachtgever beschreven in negen deelproducten om tot een gedegen opbouw en ontwikkeling van een toepasbaar dataset en rekenmodel te komen.

1. Een (deel)rapportage met een beschrijving van een dynamisch rekenmodel, waarbij ook wordt ingegaan op de uitgangspunten, of er gebruik wordt gemaakt van een bestaand of nieuw rekenmodel, welke onderzoeksresultaten zijn
toegepast en welke algoritmes hiervoor zijn benut.
2. Een (deel)rapportage met een
beschrijving van hoe de uitkomsten van het rekenmodel aansluiten bij de daadwerkelijke energiebesparing (in de praktijk) na een energierenovatie (in ieder geval van de uitgangspunten van en hoe het rekenmodel werkt).
3. Een (deel)rapportage met een
beschrijving van hoe, in ieder geval, de aspecten binnenklimaat, comfort, TO-juli en maximale elektriciteitsvraag worden meegenomen.
4. Een (deel)rapportage met een
beschrijving hoe tot een gedragen rekenmodel/geheel kan worden gekomen, bijvoorbeeld op basis van open source, en hoe dit kan werken waarbij opdrachtnemer peer-review door derden toestaat.
5. Een (deel)rapportage met een
beschrijving waarin wordt uitgelegd hoe de modeluitwerking ondersteund wordt met diverse reeds beschikbare en te verzamelen datasets. Speciale aandacht moet gericht worden waar gegevens vandaan komen en op welke wijze deze verzameld zijn/worden.
6. Een (deel)rapportage met een
beschrijving van wat wordt verstaan onder een optimale renovatieoplossing, vanuit gebruikersperspectief en -behoefte geredeneerd (eigenaar van een of meer bestaande woningen), met keuzevrijheden,
en waar ook “ook andersom rekenen” (vanuit de renovatie oplossing geredeneerd) kan worden gerekend. Dit wil zeggen rekenen vanuit één of meer woning(en) naar een renovatie oplossing maar ook vanuit een renovatieoplossing naar één of meer
woningen.
7. Op basis van de bovenstaande deelproducten het daadwerkelijk (door)
ontwikkelen van een werkend en toepasbaar rekenmodel. Het rekenmodel wordt opgeleverd in nader te bepalen fases met bijbehorende deelopleveringen.
8. Het ontwikkelen en adviseren bij het toepasbaar en benaderbaar maken van het rekenmodel voor bestaande en te ontwikkelen toepassingen en trajecten zoals bijvoorbeeld Het Landelijk Digitaal Platform en De Renovatieversneller.
9. Te komen tot een (deel)rapportage met een
beschrijving van hoe wordt voorzien in de uitvoering en het onderhoud/het up-to-date houden van het rekenmodel. Dit is inclusief een voorstel hoe dit te organiseren, met het oog op draagvlak, inclusief beschrijving van hoe uitwerkingen, een model, of resultaten uit het bovenstaande, bruikbaar zijn voor woningcorporaties, woningeigenaren en adviseurs/aanbieders.

(Bent u er nog?)

Om bovenstaande deelproducten te laten realiseren wil opdrachtgever wil met één leverancier een overeenkomst aangaan voor de uitvoering van de deelproducten 1 tot en met 8. Na uitvoering van de eerste acht deelproducten heeft aanbestedende dienst de mogelijkheid de overeenkomst twee maal te verlengen met twee jaar voor de uitvoering deelproduct 9. De totale maximale waarde van de overeenkomst (deelproduct 1 t/m 9) is €3.000.000,-  exclusief btw. Het gaat hierbij om een Europese aanbesteding volgens de mededingsprocedure met onderhandeling. 

Niet direct een makkelijk te verstouwen verhaal deze aanbesteding, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Er worden dan ook referenties van de inschrijver verlangd die o.a. beoordeeld worden op de mate waarin:
– De ervaring met het begrijpelijk communiceren over complexe systemen en modellering voor burgers en partijen.
– De ervaring met het begrijpelijk communiceren en toepassen van modelresultaten in advisering voor burgers en partijen.

Je ziet dit soort verhalen wel meer met investeringen. Als simpele terugverdien methodieken zeggen “Don’t do it” zijn er altijd wel een aantal methodieken, zoals bijvoorbeeld de meer ingewikkelde “netto-contante waarde” methode om een investering toch “rendabel” te maken, althans een methode om beslissers te overtuigen dat het toch echt wel een rendabele investering is (daarna hard wegrennen natuurlijk).

Bron: Tenderned 19 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227913

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *