Bouwteampartner Groot Tuighuis ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner Groot Tuighuis ‘s-Hertogenbosch

Foto: Google Streetview

In 2014 heeft het toenmalige college de nota “Van betekenis voor de toekomst” vastgesteld. Die nota bevat het voornemen om de afdeling Stadsarchief, de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taak Vestingwerken samen te voegen tot een nieuwe afdeling Erfgoed. Deze samenvoeging is nu een feit. De afdeling Erfgoed maakt onderdeel uit van de sector Stadsontwikkeling. Erfgoed ’s-Hertogenbosch zet de kennis over het Bossche erfgoed in bij de ontwikkeling van de stad in economisch, ruimtelijk en sociaal opzicht, en doet dat laagdrempelig en publieksgericht. In juli 2017 is een afgerond definitief ontwerp DO gerealiseerd op basis van de toen geldende uitgangspunten. Daarna is er ten gevolge van politieke keuzes niet gestart met het beoogde vervolg: een bouwteamfase op basis van een bouwteamovereenkomst met een te selecteren aannemer, met als input het Definitief Ontwerp van 2017.

Na tweeëneenhalf jaar stilstand heeft de gemeenteraad besloten het project weer op te starten. De afdeling Erfgoed, als gebruiker van het gebouw, heeft de laatste jaren enkele nieuwe inzichten ontwikkeld over haar huisvesting en programmering van het Groot Tuighuis.

Tevens is buurman Reinier van Arkel, een GGZ-instelling, van plan een groot deel van het naastgelegen vastgoed te herontwikkelen. Dit heeft geleid tot het besluit van de gemeenteraad om gefaseerd te gaan verbouwen.

Fase 1 betreft de verdere uitwerking van alle ingrepen binnen het bestaande monument, ontdaan van alle nieuwe aanbouwen uit het Definitief Ontwerp 2017, waaronder de archiefdepot-kelder.

Fase 2 zal zich richten op een mogelijk samen met Reinier van Arkel te ontwikkelen bovengronds archiefdepot, ter plaatse
van de herontwikkeling. Fase 2 valt vooralsnog buiten de actuele scope van het project. 

Dit project is gericht op de realisatie van een integraal uit te voeren project, bestaande uit:
1. Aanpassing/verbouwing van het monumentale pand Groot Tuighuis t.b.v. publieke functies;
2. Verduurzaming van het gebouw en zijn installaties, passend in de gemeentelijke klimaatambities voor haar gebouwen;
3. De herbestemming van het Groot Tuighuis t.b.v. de huisvesting gemeentelijke afdeling Erfgoed;

Het gerealiseerde eindresultaat dient recht te doen aan de ambitie van Gemeente ’s-Hertogenbosch, zoals vastgelegd in het besluit van de Gemeenteraad d.d. 18 mei 2021.  De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase.
De geselecteerde opdrachtnemer neemt, samen met zijn adviseurs, na de Definitief Ontwerp (DO-) fase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit de opdrachtgever, met zijn adviseurs. De opdrachtnemer zal voor haar inbreng en rol in het bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen. De bouwteamfase dient de randvoorwaarden te scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig (zowel ruimtelijk, technisch als architectonisch) eindresultaat.

Fase 2: Uitvoeringsfase.
De opdrachtnemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende basisovereenkomst (UAV-gc 2005) verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode.
Voor realisatie van de beschreven ingrepen aan het Groot Tuighuis is voorlopig een indicatieve opdrachtwaarde vastgesteld van afgerond € 3.400.000,- exclusief BTW (prijspeil einde werk). Het definitieve bedrag wordt vastgesteld en vermeld in het gunningsdocument.

De aanbestedende dienst streeft conform haar Nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch naar een duurzaam klimaat met een maximaal waarde behoud van grondstoffen. Het streven is een zo duurzaam als mogelijk gebouw te realiseren waarbij nog eens extra aandacht dient te zijn voor circulair bouwen. Het uitgangspunt waarde behoud van grondstoffen (circulair bouwen) richt zich op de volgende drie thema’s:
1. Circulair Ontwerp
2. Adaptiviteit (secundair)
3. Materialisatie

NDR: Die adaptiviteit snappen we dan wel. Als je in twee jaar tijd een DO vrijwel volledig opnieuw moet doen omdat de laatste jaren enkele nieuwe inzichten ontwikkeld zijn over de huisvesting is het te verwachten dat over twee jaar er weer heel andere inzichten zijn. 

De drie meest geschikte gegadigden, welke op basis van de selectiefase worden uitgenodigd voor de gunningsfase, worden door de aanbestedende dienst verzocht tot het doen van een inschrijving.  De aanbestedende dienst gaat de inschrijvingen vervolgens beoordelen op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (Indicatie weging: 30% prijs, 70% kwaliteit).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *